Chñ ®Ò 1 X· Héi nguy£n thuûtải về 0.9 Mb.
trang26/39
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.9 Mb.
#21474
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   39

III  V¡N HO¸ TRUNG QUèC


Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng thµnh tùu rùc rì cña v¨n ho¸ Trung Quèc thêi phong kiÕn : Nho gi¸o, sö häc, v¨n häc, kiÕn tróc, y häc, kÜ thuËt :

Nho gi¸o :

+ Thêi TÇn H¸n, Nho gi¸o gi÷ vai trß quan träng lµ c¬ së lÝ luËn vµ t­ t­ëng, lµ c«ng cô tinh thÇn b¶o vÖ chÕ ®é phong kiÕn.

+ Thêi Tèng, Nho gi¸o ph¸t triÓn thªm vÒ lÝ luËn, c¸c vua nhµ Tèng rÊt t«n sïng c¸c nhµ nho.

+ Häc thuyÕt Nho gi¸o cµng trë nªn b¶o thñ, lçi thêi vµ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña x· héi.

PhËt gi¸o thÞnh hµnh d­íi thêi §­êng, Tèng ; nhiÒu chïa chiÒn mäc lªn kh¾p n¬i.

Sö häc :

+ Thêi TÇn – H¸n, Sö häc trë thµnh lÜnh vùc ®éc lËp : T­ M· Thiªn víi bé Sö kÝ, H¸n th­ cña Ban Cè, HËu H¸n th­ cña Ph¹m ViÖp...

+ Thêi Minh – Thanh, Sö häc còng ®­îc chó ý víi nh÷ng t¸c phÈm nh­ Minh thùc lôc, Minh sö, §¹i Thanh nhÊt thèng.

V¨n häc :

+ ThÓ lo¹i phó ph¸t triÓn m¹nh víi nh÷ng nhµ s¸ng t¸c næi tiÕng T©y H¸n lµ Gi¶ NghÞ, T­ M· T­¬ng Nh­ (t×m hiÓu ®«i nÐt vÒ thÓ "phó").

+ Th¬ ca d­íi thêi §­êng cã b­íc ph¸t triÓn nh¶y vät, víi nh÷ng thi nh©n næi tiÕng ®Õn ngµy nay nh­ §ç Phñ, Lý B¹ch, B¹ch C­ DÞ...

+ ë thêi Minh – Thanh, xuÊt hiÖn lo¹i h×nh v¨n häc míi lµ "tiÓu thuyÕt ch­¬ng håi" víi nh÷ng kiÖt t¸c nh­ Thuû hö cña Thi N¹i Am, Tam quèc diÔn nghÜa cña La Qu¸n Trung...

+ NhiÒu t¸c phÈm v¨n ho¸, tõ ®iÓn còng ®­îc biªn so¹n nh­ VÜnh L¹c ®¹i ®iÓn, Tø khè toµn th­.

Khoa häc kÜ thuËt :

+ §¹t nhiÒu thµnh tùu rùc rì trong c¸c lÜnh vùc To¸n häc, Thiªn v¨n, y häc...

+ Ng­­êi Trung Quèc cã rÊt nhiÒu ph¸t minh, trong ®ã cã 4 ph¸t minh quan träng, cã cèng hiÕn ®èi víi nÒn v¨n minh thÕ giíi : giÊy, kÜ thuËt in, la bµn vµ thuèc sóng.

NghÖ thuËt kiÕn tróc còng ®¹t ®­­îc nh÷ng thµnh tùu næi bËt nh­­ V¹n lÝ tr­êng thµnh, cung ®iÖn cæ kÝnh, nh÷ng bøc t­­îng PhËt sinh ®éng.

Quan s¸t h×nh 15, 16, 17, 18 (SGK) vµ nªu nhËn xÐt vÒ nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ Trung Quèc thêi phong kiÕn.

Néi dung 2. ÊN §é THêI PHONG KIÕN

A. CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG TRONG CH¦¥NG TR×NH


BiÕt s¬ gi¶n vÒ x· héi Ên §é cæ ®¹i (h×nh thµnh c¸c quèc gia ®Çu tiªn Ma-ga-®a, sù thÞnh trÞ d­­íi thêi vua A-s«-ca).

HiÓu nÐt chÝnh vÒ sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn quèc gia phong kiÕn Ên §é : Ên §é thèng nhÊt vµ V­­¬ng triÒu Góp-ta. Sù chinh phôc cña ng­­êi Håi gi¸o, lËp nªn V­­¬ng triÒu §ª-li. Nh÷ng chÝnh s¸ch tÝch cùc cña A-c¬-ba.

Nªu ®­­îc v¨n ho¸ truyÒn thèng Ên §é, t«n gi¸o, nghÖ thuËt,
ch÷ viÕt.

B. H­¦íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG

I  X· HéI Cæ §¹I ÊN §é


Tr×nh bµy ®­îc ®«i nÐt vÒ Ên §é thêi cæ ®¹i :

Vïng §«ng B¾c cña s«ng H»ng, thiªn nhiªn thuËn lîi nªn ph¸t triÓn sím nhÊt miÒn B¾c Ên §é, ®· h×nh thµnh mét sè nhµ n­­íc do c¸c tiÓu v­¬ng ®øng ®Çu.

C¸c tiÓu v­¬ng chó ý ph¸t triÓn kinh tÕ, nh­ng th­­êng x¶y tranh giµnh ¶nh h­­ëng.

Ma-ga-®a víi nhµ vua Bim-bi-sa-ra lµ n­­íc m¹nh, ®øng ®Çu, cã kinh ®« Pa-ta-li-pu-tra.

Vua kiÖt xuÊt nhÊt (vua thø 11) lµ A-s«-ca (thÕ kØ III TCN).

+ §¸nh dÑp c¸c n­íc nhá, thèng nhÊt l·nh thæ.

+ Theo ®¹o PhËt vµ cã c«ng t¹o ®iÒu kiÖn cho ®¹o PhËt truyÒn b¸ réng kh¾p. ¤ng cho dùng nhiÒu cét s¾t, kh¾c ch÷, gäi lµ "cét A-s«-ca".

Quan s¸t h×nh 19. Ên §é thêi phong kiÕn (SGK) vµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ mét sè ®Þa danh thêi Ên §é cæ ®¹i trªn l­îc ®å.


II  Sù H×NH THµNH, PH¸T TRIÓN QUèC GIA PHONG KIÕN ÊN §é


HiÓu nÐt chÝnh vÒ sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn quèc gia phong kiÕn Ên §é :

1. V­­¬ng triÒu Góp-ta

Vai trß cña V­­¬ng triÒu Góp-ta (319 467) : chèng sù x©m l­îc cña c¸c téc ë Trung ¸, thèng nhÊt miÒn B¾c, lµm chñ miÒn Trung


Ên §é, tån t¹i qua 9 ®êi vua.

§Õn thÕ kØ VII, Ên §é l¹i r¬i vµo t×nh tr¹ng chia rÏ, ph©n t¸n, do chÝnh quyÒn trung ­­¬ng suy yÕu vµ ®Êt n­­íc qu¸ réng lín. Lóc ®ã chØ cã n­­íc Pa-la ë vïng §«ng B¾c vµ n­íc Pa-la-va ë miÒn Nam lµ næi tréi h¬n c¶.2. V­¬ng triÒu Håi gi¸o §ª-li

Hoµn c¶nh ra ®êi cña V­¬ng triÒu Håi gi¸o §ª-li : do sù ph©n t¸n nªn ®· kh«ng ®em l¹i søc m¹nh thèng nhÊt ®Ó chèng l¹i cuéc tÊn c«ng bªn ngoµi cña ng­êi Håi gi¸o gèc Thæ.

Qu¸ tr×nh h×nh thµnh : n¨m 1206 ng­­êi Håi gi¸o chiÕm ®Êt Ên §é, lËp nªn V­¬ng quèc Håi gi¸o Ên §é gäi tªn lµ §ª-li.

ChÝnh s¸ch thèng trÞ : truyÒn b¸, ¸p ®Æt Håi gi¸o, tù dµnh cho m×nh quyÒn ­­u tiªn ruéng ®Êt, ®Þa vÞ trong bé m¸y quan l¹i. Cã sù ph©n biÖt s¾c téc vµ t«n gi¸o. V¨n ho¸ Håi gi¸o ®­­îc du nhËp vµo


Ên §é.

3. V­­¬ng triÒu M«-g«n

N¨m 1398, thñ lÜnh vua Ti-mua Leng dßng dâi M«ng Cæ tÊn c«ng Ên §é, ®Õn n¨m 1526 V­­¬ng triÒu M«-g«n ®­îc thµnh lËp.

C¸c ®êi vua ®Òu ra søc cñng cè theo h­­íng "Ên §é ho¸" vµ x©y dùng ®Êt n­íc, Ên §é cã b­­íc ph¸t triÓn míi d­­íi thêi vua
A-c¬-ba (1556  1605) víi nhiÒu chÝnh s¸ch tÝch cùc (x©y dùng chÝnh quyÒn m¹nh, hoµ hîp d©n téc, ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, nghÖ thuËt...). T×m hiÓu kh¸i niÖm "Ên §é ho¸".

Nh÷ng chÝnh s¸ch cai trÞ hµ kh¾c cña giai cÊp thèng trÞ (chuyªn chÕ, ®µn ¸p, lao dÞch nÆng nÒ, x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh rÊt tèn kÐm...) t¹o nªn sù ph¶n øng cña nh©n d©n ngµy cµng cao, nªn Ên §é l©m vµo khñng ho¶ng.

Ên §é ®øng tr­­íc th¸ch thøc x©m l­­îc cña thùc d©n ph­­¬ng T©y (Bå §µo Nha vµ Anh). Liªn hÖ víi ViÖt Nam vµ c¸c n­íc ch©u ¸ kh¸c.

III  V¡N HO¸ TRUYÒN THèNG ÊN §é


Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng thµnh tùu vÒ v¨n ho¸ cña Ên §é, qua ®ã hiÓu ®­îc ¶nh h­ëng cña nã ®Õn v¨n v¨n ho¸ c¸c n­íc trong khu vùc §«ng Nam ¸ vµ ViÖt Nam :

 §¹o PhËt tiÕp tôc ®­­îc ph¸t triÓn, truyÒn b¸ kh¾p Ên §é. KiÕn tróc PhËt gi¸o ph¸t triÓn (chïa hang, t­­îng PhËt b»ng ®¸).

Ên §é gi¸o hay ®¹o Hin®u ra ®êi vµ ph¸t triÓn, víi tÝn ng­ìng tõ cæ x­a, tôc thê nhiÒu thÇn th¸nh. C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc thê thÇn còng ®­­îc x©y dùng víi phong c¸ch nghÖ thuËt ®éc ®¸o.

Ch÷ viÕt : cã sím, tõ ch÷ ®¬n gi¶n Bra-mi (Brahmi) ®· n©ng lªn, s¸ng t¹o vµ hoµn thiÖn thµnh hÖ ch÷ Ph¹n (Sanskrit) dïng ®Ó viÕt v¨n, kh¾c bia. Ch÷ Pa-li viÕt kinh PhËt.

V¨n häc cæ ®iÓn Ên §é – v¨n häc Hin®u, mang tinh thÇn vµ triÕt lÝ Hin®u gi¸o rÊt ph¸t triÓn (cã hai bé sö thi næi tiÕng).

VÒ kiÕn tróc : mét sè c«ng tr×nh mang dÊu Ên kiÕn tróc Håi gi¸o, x©y dùng kinh ®« §ª-li trë thµnh mét thµnh phè lín nhÊt thÕ giíi lóc bÊy giê.

Nh÷ng thµnh tùu trªn ®· lµm nÒn cho v¨n ho¸ truyÒn thèng Ên §é cã gi¸ trÞ v¨n ho¸ vÜnh cöu vµ cã ¶nh h­­ëng ra bªn ngoµi, nhÊt lµ khu vùc §«ng Nam ¸, ®ång thêi b­­íc ®Çu t¹o ra sù giao l­­u v¨n ho¸ §«ng T©y.

Quan s¸t h×nh 20, 21, 22 (SGK) ®Ó biÕt ®­îc nÐt ®Æc s¾c cña v¨n ho¸ Ên §é.tải về 0.9 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương