Chñ ®Ò 1 X· Héi nguy£n thuû


A. CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG TRONG CH¦¥NG TR×NHtải về 0.9 Mb.
trang20/39
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.9 Mb.
#21474
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   39

A. CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG TRONG CH¦¥NG TR×NH


S¬ l­îc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh giai cÊp c«ng nh©n vµ nh÷ng phong trµo ®Êu tranh chÝnh trÞ quan träng cña hä trong nh÷ng n¨m 30 40 cña thÕ kØ XIX : t×nh c¶nh giai cÊp c«ng nh©n c«ng nghiÖp, c¸c cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n ë Anh, Ph¸p, §øc.

Tr×nh bµy tãm t¾t sù ra ®êi cña chñ nghÜa x· héi kh«ng t­ëng : nguån gèc, néi dung c¬ b¶n, nh÷ng h¹n chÕ, ý nghÜa.

Sù ra ®êi cña chñ nghÜa x· héi khoa häc, C. M¸c vµ Ph. ¡ng-ghen.

Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n (mét sè ®o¹n trÝch).

Quèc tÕ thø nhÊt vµ nh÷ng ®ãng gãp cña tæ chøc nµy ®èi víi phong trµo c«ng nh©n quèc tÕ.

C«ng x· Pa-ri : nguyªn nh©n ra ®êi, qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ vai trß lÞch sö.

Phong trµo c«ng nh©n quèc tÕ cuèi thÕ kØ XIX ®Çu thÕ kØ XX ; cuéc tæng b·i c«ng cña c«ng nh©n dÖt ë Si-ca-g« (MÜ) ngµy 1  5  1886. Quèc tÕ thø hai. Sù thµnh lËp c¸c ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n.

Phong trµo c«ng nh©n Nga vµ vai trß cña Lª-nin trong viÖc l·nh ®¹o c¸ch m¹ng Nga vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c trong thêi k× míi. Ho¹t ®éng cña Lª-nin, C¸ch m¹ng 1905  1907 ë Nga víi cuéc khëi nghÜa vò trang ë M¸t-xc¬-va (12  1905) ; tÝnh chÊt, ý nghÜa cña cuéc c¸ch m¹ng.


B. H¦íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG

I  Sù H×NH THµNH Vµ PH¸T TRIÓN CñA PHONG TRµO C¤NG NH¢N


1. Sù ra ®êi vµ t×nh c¶nh cña giai cÊp v« s¶n c«ng nghiÖp. Nh÷ng cuéc ®Êu tranh ®Çu tiªn

HiÓu vµ gi¶i thÝch ®­îc nguyªn nh©n còng nh­ c¸c h×nh thøc ®Êu tranh ban ®Çu cña phong trµo c«ng nh©n :

Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp, giai cÊp c«ng nh©n sím ra ®êi ngay tõ nöa sau thÕ kØ XVIII. Ngay tõ buæi ®Çu, hä ®· bÞ giai cÊp t­ s¶n bãc lét nÆng nÒ, th­êng ph¶i lµm viÖc tõ 14 ®Õn 16 giê mçi ngµy trong ®iÒu kiÖn thiÕu an toµn, ®ång l­¬ng l¹i rÎ m¹t. C¶ phô n÷ vµ trÎ em còng bÞ bãc lét. V× vËy, c«ng nh©n ®· næi dËy ®Êu tranh.

H×nh thøc ®Êu tranh ®Çu tiªn cña c«ng nh©n lµ ®Ëp ph¸ m¸y mãc vµ ®èt c«ng x­ëng. Cuéc ®Êu tranh næ ra ë Anh, sau ®ã lµ Ph¸p, §øc, BØ,... §Õn ®Çu thÕ kØ XIX, c«ng nh©n ®· chuyÓn sang ®Êu tranh b»ng b·i c«ng, ®ßi t¨ng l­¬ng, gi¶m giê lµm, thµnh lËp c¸c nghiÖp ®oµn ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cho m×nh.

2. Phong trµo ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n nöa ®Çu thÕ
kØ XIX


Tr×nh bµy ®­îc c¸c phong trµo ®Êu tranh tiªu biÓu cña giai cÊp c«ng nh©n Ph¸p, Anh, §øc ; ®¸nh gi¸ ®­îc ý nghÜa vµ nguyªn nh©n thÊt b¹i cña phong trµo ®ã :

ë Ph¸p n¨m 1831, c«ng nh©n dÖt ë thµnh phè Li-«ng khëi nghÜa ®ßi t¨ng l­¬ng, gi¶m giê lµm. Hä nªu cao khÈu hiÖu "Sèng trong lao ®éng hoÆc chÕt trong chiÕn ®Êu !". Cuéc khëi nghÜa cuèi cïng bÞ giíi chñ ®µn ¸p.

ë Anh, tõ n¨m 1836 ®Õn n¨m 1847 ®· diÔn ra "Phong trµo HiÕn ch­¬ng" ®ßi t¨ng l­¬ng, gi¶m giê lµm cã quy m«, tæ chøc vµ mang tÝnh chÊt chÝnh trÞ râ rÖt.

ë §øc n¨m 1844, c«ng nh©n vïng S¬-lª-din khëi nghÜa, chèng l¹i sù hµ kh¾c cña giíi chñ.

C¸c cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n ë Ph¸p, §øc, Anh nªu trªn tuy cuèi cïng ®Òu bÞ thÊt b¹i, nh­ng ®· ®¸nh dÊu sù tr­ëng thµnh cña phong trµo c«ng nh©n quèc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ra ®êi cña lÝ luËn c¸ch m¹ng sau nµy.

Quan s¸t h×nh 71, 72 (SGK) ®Ó biÕt ®­îc phong trµo ®Êu tranh cña c«ng nh©n nöa ®Çu thÕ kØ XIX.3. Chñ nghÜa x· héi kh«ng t­ëng

BiÕt ®­îc sù ra ®êi cña chñ nghÜa x· héi kh«ng t­ëng, nh÷ng ®¹i biÓu xuÊt s¾c ; ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ cña chñ nghÜa x· héi kh«ng t­ëng :

 T×nh c¶nh khæ cùc cña nh÷ng ng­êi lao ®éng nãi chung, giai cÊp c«ng nh©n nãi riªng ®· t¸c ®éng ®Õn ý thøc, t­ t­ëng cña mét sè ng­êi tiÕn bé trong giai cÊp t­ s¶n. Hä nhËn thøc ®­îc nh÷ng mÆt h¹n chÕ cña x· héi t­ s¶n, mong muèn x©y dùng x· héi míi tèt ®Ñp, kh«ng cã ¸p bøc, bÊt c«ng. T­ t­ëng ®ã lµ néi dung c¬ b¶n cña chñ nghÜa


x· héi kh«ng t­ëng. §¹i biÓu xuÊt s¾c lµ Xanh Xi-m«ng, Phu-ri-ª
vµ ¤-oen.

 C¸c nhµ x· héi chñ nghÜa kh«ng t­ëng ®· phª ph¸n s©u s¾c x· héi t­ b¶n, dù ®o¸n x· héi t­¬ng lai. H¹n chÕ cña hä kh«ng thÊy ®­îc lùc l­îng x· héi cã kh¶ n¨ng x©y dùng x· héi míi lµ giai cÊp c«ng nh©n, kh«ng ®­a ra ®­îc ph­¬ng ph¸p ®Êu tranh ®óng ®¾n.

 Trong bèi c¶nh x· héi bÊy giê, chñ nghÜa x· héi kh«ng t­ëng lµ trµo l­u t­ t­ëng tiÕn bé, cã t¸c dông cæ vò nh÷ng ng­êi lao ®éng vµ lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò cho sù ra ®êi chñ nghÜa x· héi khoa häc.

H×nh thµnh kh¸i niÖm "chñ nghÜa x· héi kh«ng t­ëng".


II  M¸C Vµ ¡NG-GHEN, Sù RA §êI CñA CHñ NGHÜA X· HéI KHOA HäC


1. B­íc ®Çu ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña C. M¸c vµ Ph. ¡ng-ghen

BiÕt ®­îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ nh÷ng ho¹t ®éng cña M¸c vµ ¡ng-ghen, sù ra ®êi cña chñ nghÜa x· héi khoa häc, ®iÒu nµy ®¸p øng yªu cÇu, phong trµo c«ng nh©n ë ch©u ¢u lóc bÊy giê ph¸t triÓn nhanh, cÇn cã mét lÝ luËn khoa häc c¸ch m¹ng ®Ó gi¶i phãng giai cÊp c«ng nh©n vµ toµn thÓ nh©n d©n lao ®éng :

C. M¸c sinh n¨m 1818, trong mét gia ®×nh trÝ thøc gèc Do Th¸i ë T¬-ri-¬ (§øc). Tõ nhá, M¸c næi tiÕng lµ ng­êi th«ng minh, rÊt quý träng ng­êi lao ®éng. Sau khi ®ç TiÕn sÜ triÕt häc, M¸c võa nghiªn cøu khoa häc, võa cã nhiÒu ®ãng gãp cho phong trµo c¸ch m¹ng ë §øc vµ ch©u ¢u.

¡ng-ghen sinh n¨m 1820, trong mét gia ®×nh chñ x­ëng giµu cã ë B¸c-men (§øc). Khi lín lªn, ¡ng-ghen hiÓu râ nh÷ng thñ ®o¹n bãc lét cña giai cÊp t­ s¶n ®èi víi ng­êi lao ®éng. V× vËy, n¨m 1842, «ng sang Anh ®Ó t×m hiÓu thªm vÒ ®êi sèng cña ng­êi c«ng nh©n vµ ®· viÕt cuèn "T×nh c¶nh giai cÊp c«ng nh©n Anh".

N¨m 1844, M¸c vµ ¡ng-ghen gÆp nhau ë Ph¸p. Hai ng­êi cã cïng chÝ h­íng nªn ®· kÕt b¹n th©n víi nhau, cïng ho¹t ®éng c¸ch m¹ng.

Quan s¸t h×nh 73  C. M¸c, h×nh 74 Ph.¡ng-ghen (SGK) ®Ó biÕt vÒ thªm vÒ hai «ng, qua ®ã c¶m phôc vµ häc tËp t×nh b¹n th©n thiÕt, vÜ ®¹i cña M¸c vµ ¡ng-ghen.

2. Tæ chøc §ång minh nh÷ng ng­êi céng s¶n vµ Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n

Tr×nh bµy ®­îc sù ra ®êi cña §ång minh nh÷ng ng­êi céng s¶n vµ néi dung c¬ b¶n, ý nghÜa lÞch sö "Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n " do M¸c vµ ¡ng-ghen so¹n th¶o :

Khi ho¹t ®éng ë Anh, M¸c vµ ¡ng-ghen ®· tham gia tæ chøc bÝ mËt cña c«ng nh©n T©y ¢u lµ "§ång minh nh÷ng ng­êi chÝnh nghÜa", sau ®ã hai «ng c¶i tæ thµnh "§ång minh nh÷ng ng­êi céng s¶n". §©y lµ chÝnh ®¶ng ®éc lËp ®Çu tiªn cña giai cÊp v« s¶n quèc tÕ.

Th¸ng 2 – 1848, M¸c vµ ¡ng-ghen c«ng bè c­¬ng lÜnh "Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n". §©y lµ v¨n kiÖn quan träng, lµ nh÷ng luËn ®iÓm c¬ b¶n vÒ sù ph¸t triÓn cña x· héi vµ c¸ch m¹ng x· héi
chñ nghÜa.

Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n gåm cã lêi më ®Çu vµ 4 ch­¬ng, trong ®ã kh¼ng ®Þnh sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp v« s¶n lµ lËt ®æ sù thèng trÞ cña giai cÊp t­ s¶n, x©y dùng chÕ ®é x· héi céng s¶n. Muèn thùc hiÖn ®­îc môc tiªu ®ã, giai cÊp c«ng nh©n ph¶i thµnh lËp chÝnh ®¶ng cña m×nh, thiÕt lËp nÒn chuyªn chÝnh v« s¶n, ®oµn kÕt c¸c lùc l­îng c«ng nh©n trªn toµn thÕ giíi.

Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n lµ v¨n kiÖn cã tÝnh chÊt c­¬ng lÜnh ®Çu tiªn cña chñ nghÜa x· héi khoa häc, ®¸nh dÊu b­íc ®Çu kÕt hîp chñ nghÜa x· héi khoa häc víi phong trµo c«ng nh©n. Tõ ®©y, giai cÊp c«ng nh©n ®· cã lÝ luËn soi ®­êng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cuèi cïng cña nh÷ng ng­êi céng s¶n lµ x©y dùng chñ nghÜa céng s¶n trªn toµn thÕ giíi.

Quan s¸t h×nh 75  M¸c t¹i phiªn häp cña §ång minh nh÷ng ng­êi céng s¶n (SGK) vµ nhËn xÐt vÒ vai trß cña ¤ng ®èi víi viÖc thµnh lËp tæ chøc §ång minh nh÷ng ng­êi céng s¶n.tải về 0.9 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương