Chñ ®Ò 1 X· Héi nguy£n thuû


A. CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG TRONG CH¦¥NG TR×NHtải về 0.9 Mb.
trang15/39
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.9 Mb.
#21474
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   39

A. CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG TRONG CH¦¥NG TR×NH


C¸c thêi k× x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc :

+ Thêi dùng n­íc ®Çu tiªn. Sù ra ®êi cña c¸c quèc gia : V¨n Lang, ¢u L¹c ë B¾c Bé ; tiÕp ®ã lµ quèc gia L©m Êp, Cham-pa ë Nam Trung Bé, quèc gia Phï Nam ë T©y Nam Bé.

+ Giai ®o¹n ®Çu cña n­íc §¹i ViÖt phong kiÕn ®éc lËp : Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc qu©n chñ. Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ, x· héi vµ v¨n ho¸, gi¸o dôc.

+ Thêi k× ®Êt n­íc bÞ chia c¾t : ChiÕn tranh phong kiÕn bïng næ vµ kÐo dµi ®· dÉn ®Õn sù chia c¾t ®Êt n­íc thµnh hai miÒn ; kinh tÕ sau thêi gian khñng ho¶ng dÇn phôc håi ph¸t triÓn ; phong trµo T©y S¬n ®· b­íc ®Çu thèng nhÊt ®Êt n­íc.

+ §Êt n­íc ë nöa ®Çu thÕ kØ XIX : ChÕ ®é qu©n chñ d­íi thêi nhµ NguyÔn ; t×nh h×nh khñng ho¶ng vÒ kinh tÕ vµ x· héi.

C¸c cuéc kh¸ng chiÕn b¶o vÖ Tæ quèc.

TruyÒn thèng yªu n­íc cña d©n téc ViÖt Nam thêi phong kiÕn.

+ Sù h×nh thµnh cña truyÒn thèng yªu n­íc ViÖt Nam vµ biÓu hiÖn cña nã.

+ Sù ph¸t triÓn vµ t«i luyÖn truyÒn thèng yªu n­íc trong c¸c thÕ kØ phong kiÕn ®éc lËp : c¸c biÓu hiÖn cña truyÒn thèng yªu n­íc trong qu¸ tr×nh dùng n­íc vµ gi÷ n­íc.

+ NÐt ®Æc tr­ng cña truyÒn thèng yªu n­íc ViÖt Nam thêi phong kiÕn : chèng ngo¹i x©m, b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc ; v­ît mäi khã kh¨n, trë ng¹i, v­¬n lªn trong qu¸ tr×nh dùng n­íc.


B. H¦íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG

I  QU¸ TR×NH DùNG N¦íC Vµ GI÷ N¦íC


1. C¸c thêi k× x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc

BiÕt ®­îc c¸c thêi k× x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc :

Thêi k× dùng n­íc ®Çu tiªn :

+ Vµo kho¶ng thÕ kØ VII TCN, nhµ n­íc V¨n Lang ®· ra ®êi 
quèc gia ®Çu tiªn cña ng­êi ViÖt cæ, sau ®ã lµ n­íc ¢u L¹c. §¸nh dÊu thêi k× dùng n­íc cña d©n téc. NÒn v¨n minh s«ng Hång mµ thùc chÊt lµ nÒn v¨n minh n«ng nghiÖp trång lóa n­íc h×nh thµnh víi nhiÒu thµnh tùu v¨n ho¸ mang b¶n s¾c riªng.

+ §Çu thÕ kØ II TCN, ¢u L¹c r¬i vµo ¸ch ®« hé cña c¸c triÒu ®¹i ph­¬ng B¾c. Trong suèt h¬n 1000 n¨m B¾c thuéc, nh©n d©n ta ®· ®Êu tranh anh dòng ®Ó gi¶i phãng, x©y dùng, ph¸t triÓn vµ gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc.

+ Nh÷ng thÕ kØ ®Çu C«ng nguyªn, ë Nam Trung Bé ngµy nay, quèc gia L©m Êp Champa ra ®êi vµ ph¸t triÓn ; ë vïng T©y Nam Bé, quèc gia Phï Nam h×nh thµnh. C¶ hai quèc gia nµy còng ®· x©y dùng cho m×nh mét nhµ n­íc qu©n chñ víi nÒn kinh tÕ vµ v¨n ho¸ ®éc ®¸o.

Giai ®o¹n ®Çu cña n­íc §¹i ViÖt phong kiÕn ®éc lËp :

+ §Çu thÕ kØ X, víi sù nghiÖp tù c­êng cña hä Khóc, nhµ §­êng bÞ lËt ®æ, quyÒn tù chñ, ®éc lËp cña ®Êt n­íc ®­îc x¸c lËp. N¨m 968, quèc hiÖu §¹i Cå ViÖt thÓ hiÖn mét n­íc tù chñ ë phÝa Nam Trung Quèc. N¨m 1054, quèc hiÖu ®­îc ®æi thµnh §¹i ViÖt vµ trë thµnh tªn n­íc ®Õn cuèi thÕ kØ XVIII.

+ Cïng víi nÒn ®éc lËp cña ®Êt n­íc, nhµ n­íc qu©n chñ phong kiÕn còng tõng b­íc ®­îc x©y dùng vµ cñng cè. Tõ thÕ kØ X ®Õn cuèi thÕ kØ XV, nhµ n­íc ®ã ngµy cµng ®­îc hoµn chØnh, cã hÖ thèng tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng.

+ Kinh tÕ n«ng nghiÖp còng cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn míi : diÖn tÝch canh t¸c ngµy cµng ®­îc më réng, kÜ thuËt s¶n xuÊt, hÖ thèng trÞ thuû, thuû lîi ®­îc nhµ n­íc vµ nh©n d©n quan t©m. Nhê vËy n¨ng suÊt ngµy mét n©ng cao, võa æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n võa gãp phÇn kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m th¾ng lîi.

+ C«ng th­¬ng nghiÖp ph¸t triÓn. C¸c s¶n phÈm thñ c«ng ngµy cµng ®a d¹ng víi chÊt l­îng cao. S¶n phÈm thñ c«ng kh«ng chØ phôc vô tiªu dïng trong n­íc mµ cßn ®­îc mang ra trao ®æi, bu«n b¸n víi n­íc ngoµi. Néi th­¬ng, ngo¹i th­¬ng tõng b­íc ®­îc më réng.

+ NÒn gi¸o dôc §¹i ViÖt chÝnh thøc ra ®êi n¨m 1070, ®· ®µo t¹o c¸c bËc "hiÒn tµi" cho ®Êt n­íc vµ n©ng cao d©n trÝ qua c¸c thêi k× lÞch sö. PhËt gi¸o, Nho gi¸o tõng b­íc ®­îc du nhËp vµo §¹i ViÖt. Tuy nhiªn, khi vµo n­íc ta ®· ph¶i hiÖu chØnh cho phï hîp víi tÝn ng­ìng vµ t©m linh cña ng­êi ViÖt.

+ Thêi k× phong kiÕn ®éc lËp còng lµ thêi k× mµ v¨n ho¸ d©n téc ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu rùc rì trªn c¸c lÜnh vùc v¨n häc, nghÖ thuËt vµ khoa häc  kÜ thuËt.

Thêi k× ®Êt n­íc bÞ chia c¾t :

+ Sù suy yÕu cña quèc gia phong kiÕn tËp quyÒn ë ®Çu thÕ kØ XVI ®· dÉn ®Õn sù h×nh thµnh c¸c thÕ lùc phong kiÕn kh¸c nhau. ChiÕn tranh phong kiÕn ®· dÉn ®Õn sù chia c¾t ®Êt n­íc thµnh §µng Trong vµ §µng Ngoµi.

+ MÆc dï víi hai chÝnh quyÒn kh¸c nhau, nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp ë hai miÒn ®Òu cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn míi. C¸c gièng lóa cã n¨ng suÊt cao, kÜ thuËt th©m canh trong s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn cho n¨ng suÊt c©y trång ngµy cµng cao. Cïng víi nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp còng ®­îc më réng. Kinh tÕ hµng ho¸ trong c¸c thÕ kØ XVI XVII cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn míi. §©y còng lµ c¬ së cho viÖc h×nh thµnh vµ h­ng khëi cña c¸c ®« thÞ.

+ Cuéc khñng ho¶ng cña x· héi tõ gi÷a thÕ kØ XVIII ®· lµm bïng næ phong trµo ®Êu tranh cña n«ng d©n ë §µng Ngoµi vµ phong trµo T©y S¬n ë §µng Trong. Phong trµo T©y S¬n kh«ng nh÷ng ®· thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô ®Êu tranh giai cÊp mµ cßn thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô d©n téc, b­íc ®Çu thèng nhÊt ®Êt n­íc vµ hai lÇn chèng ngo¹i x©m b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc. V­¬ng triÒu T©y S¬n cßn cã nh÷ng chÝnh s¸ch tiÕn bé, ®Æc biÖt vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸, gãp phÇn ph¸t triÓn ®Êt n­íc.

§Êt n­íc ë nöa ®Çu thÕ kØ XIX :

+ Sau khi ®¸nh b¹i ®­îc phong trµo T©y S¬n, NguyÔn ¸nh lªn ng«i vµ triÒu NguyÔn ®­îc thµnh lËp. Víi mét ®Êt n­íc thèng nhÊt tõ B¾c vµo Nam vµ mét l·nh thæ réng lín, c¸c vua triÒu NguyÔn ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó x©y dùng nhµ n­íc qu©n chñ nh»m duy tr× nÒn thèng trÞ cña m×nh. Nhµ NguyÔn còng thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ, trong ®ã vÊn ®Ò khÈn hoang, trÞ thuû vµ thuû lîi trong n«ng nghiÖp ®­îc chó träng. Tuy nhiªn, cuéc sèng cña nh©n d©n, trong ®ã cã n«ng d©n vÉn khæ cùc. V× vËy, mét phong trµo ®Êu tranh chèng triÒu ®×nh ®· diÔn ra suèt nöa ®Çu thÕ kØ XIX.

+ D­íi thêi NguyÔn, nÒn v¨n ho¸ d©n téc vÉn ph¸t triÓn. C¸c thµnh tùu vÒ v¨n häc, gi¸o dôc vµ ®Æc biÖt vÒ nghÖ thuËt vµ khoa häc kÜ thuËt lµ di s¶n v¨n ho¸ quan träng cßn l¹i ®Õn ngµy nay.

2. Cuéc kh¸ng chiÕn b¶o vÖ Tæ quèc

Tr×nh bµy ®­îc c¸c cuéc kh¸ng chiÕn b¶o vÖ Tæ quèc :

Song song víi qu¸ tr×nh x©y dùng ®Êt n­íc, nh©n d©n ViÖt Nam ph¶i liªn tôc cÇm vò khÝ chiÕn ®Êu chèng ngo¹i x©m, b¶o vÖ nÒn ®éc lËp d©n téc.

Tõ cuèi thÕ kØ III TCN, nh©n d©n L¹c ViÖt vµ T©y ¢u ®· hîp lùc víi nhau trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n TÇn.

H¬n 1000 n¨m B¾c thuéc, c¸c cuéc khëi nghÜa chèng l¹i chÝnh quyÒn ®« hé ®Ó gi¶i phãng cña nh©n d©n ta liªn tôc næ ra.

ThÕ kØ X, víi sù nghiÖp tù c­êng cña hä Khóc vµ chiÕn th¾ng B¹ch §»ng cña Ng« QuyÒn n¨m 938 më ®Çu cho thêi k× phong kiÕn ®éc lËp cña ViÖt Nam.

MÆc dï ®­îc ®éc lËp, nh­ng trong suèt thêi TiÒn Lª, Lý, TrÇn, n­íc ta vÉn th­êng xuyªn ph¶i ®èi phã víi giÆc ngo¹i x©m : kh¸ng chiÕn chèng Tèng thêi TiÒn Lª vµ thêi Lý, c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng M«ng Nguyªn thêi TrÇn, b¶o vÖ v÷ng ch¾c nÒn ®éc lËp d©n téc.

§Çu thÕ kØ XV, phong trµo ®Êu tranh chèng qu©n Minh, mµ ®Ønh cao lµ cuéc khëi nghÜa Lam S¬n, d­íi sù l·nh ®¹o cña Lª Lîi ®· mang l¹i ®éc lËp tù do cho ®Êt n­íc.

ThÕ kØ XVIII, phong trµo n«ng d©n T©y S¬n ngoµi nhiÖm vô ®Êu tranh giai cÊp ®· v­¬n lªn lµm nhiÖm vô d©n téc. Víi hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Xiªm vµ qu©n x©m l­îc M·n Thanh, nÒn ®éc lËp cña Tæ quèc ®­îc gi÷ v÷ng.

C¸c cuéc kh¸ng chiÕn b¶o vÖ Tæ quèc cña nh©n d©n ViÖt Nam ®· thÓ hiÖn tinh thÇn kiªn trung, lßng dòng c¶m vµ ý chÝ tù lËp tù c­êng cña d©n téc.


tải về 0.9 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương