Certificate of materials imported from japan which were used for manufacture of the goods described in certificate of origintải về 12.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.02.2018
Kích12.53 Kb.
#36318
Certificate of Materials Imported from Japan

Annex to Certificate of Origin Ref. No. ____________________CERTIFICATE OF MATERIALS IMPORTED FROM JAPAN WHICH WERE USED

FOR MANUFACTURE OF THE GOODS DESCRIBED IN CERTIFICATE OF ORIGIN
(Ref. No. _________________________)
Issued in Vietnam


Export Goods

Materials imported from Japan

Description

Quantity

Description

Quantity


Certification


It is hereby certificated, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.

----------------------------------------------------------------------

Place and date, signature and stamp of certifying authority

Declaration by the exporter


The undersigned hereby declares that the above details are correct.

-----------------------------------------------------------Place and date, signature of authorized signatory

Каталог: HUONG%20DAN -> FORM
HUONG%20DAN -> Cách thêm Album hình cho website hình ảnh
HUONG%20DAN -> SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HUONG%20DAN -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HUONG%20DAN -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HUONG%20DAN -> Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HUONG%20DAN -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúc
HUONG%20DAN -> Hướng dẫn số 22-hd/vptw, ngày 6/11/2009 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành của các cơ quan, tổ chức đảng các cấp
FORM -> 1. Mã số thuế: Số C/O cà phê

tải về 12.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương