CĐCS: CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 60.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích60.74 Kb.
#997

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 1

CĐCS:……………………….……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : /QĐ

(DỰ THẢO)

Quận 1, ngày tháng năm 20__

QUY ĐỊNH THU CHI

NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
- Căn cứ Luật công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013.

- Căn cứ Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

- Căn cứ Hướng dẫn số 258/ QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam V/v hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn.

- Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam V/v Ban hành Quy chế quản lý tài chính công đoàn.

- Căn cứ Quyết định số 270 QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam V/v Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn.

- Căn cứ Quyết định số 271 QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam V/v Quy định về việc ban hành quy định khen thưởng, xử phạt thu, nộp tài chính công đoàn.

- Căn cứ Quyết định số 272/ QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam V/v Ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở.

- Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn.

- Căn cứ nguồn thu và nhu cầu chi tiêu tại đơn vị.

- Căn cứ kết quả phiên họp Ban Chấp hành CĐCS …… …………………………………………..ngày ………….

Trên cơ sở nguồn thu và nhu cầu chi tiêu tại đơn vị, BCH công đoàn cơ sở ……. …………………………………..thống nhất xây dựng quy định thu chi ngân sách công đoàn như sau:

A.NGUỒN THU

1.Thu kinh phí:

- Căn cứ Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

- Căn cứ Quyết định số 270 QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam V/v Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn.

2.Thu đoàn phí:

Căn cứ Hướng dẫn số 258/HD-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam v/v đóng đoàn phí công đoàn.3.Thu khác: Căn cứ theo khoản 4 Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 và - Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam V/v Ban hành Quy chế quản lý tài chính công đoàn.

Bao gồm:

- Thu do chuyên môn (Chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, …) mua sắm phương tiện hoạt động công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động.

- Thu về hoạt động văn hóa, thể thao, nhượng bán thanh lý tài sản, lãi tiền gửi quỹ công đoàn, cổ tức…
B. NỘI DUNG CHI

Lưu ý: Các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu dưới đây chỉ là chi tiêu hướng dẫn, CĐCS căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị để xây dựng, tuy nhiên không được vượt quá mức chi tối đa tại quy chế này.

CĐCS được sử dụng 65% số thu kinh phí công đoàn và 60% số thu đoàn phí công đoàn, 100% số thu khác của đơn vị, phân bổ cho các mục chi sau:
Mục chi

Tỷ trọng phân bổ

Hướng dẫn

Tối đa

  1. Lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương của cán bộ chuyên trách công đoàn

  2. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách
30%

Tỷ lệ này là tối đa3. Chi quản lý hành chính

10%
4. Chi hoạt động phong trào

60%

1.Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách: Chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS bán chuyên trách, BCH, UBKT, chủ tịch, tổ trưởng công đoàn bộ phận, kế toán, thủ quỹ kiêm nhiệm…, mức chi phụ cấp mỗi tháng như sau:

Hệ số phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm hàng tháng X tiền lương tối thiểu CĐCS đang thu kinh phí công đoàn.

Hệ số phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm hàng tháng: căn cứ số lao động tại đơn vị để tính mức phụ cấp theo quyết định 1439/QĐ-TLĐ để vận dụng cho phù hợp:


Hệ số phụ cấp

Tối thiểu (người/ tháng)

Tối đa

(người/ tháng)Kiêm nhiệm

Trách nhiệm

Chủ tịch kiêm nhiệm
0.2

0.7

Phó chủ tịch kiêm nhiệm
0.15

0,6
UV BCHCĐCS, Kế toán CĐCS

0,14

0,3
UV UBKT CĐCS, Chủ tịch CĐ bộ phận

0.12

0.25
Thủ quỹ CĐCS, Tổ trưởng công đoàn

0.12

0,13

* Ghi chú: nếu tổng mức chi cho mục 1 và 2 trên đây dù đã chi đến mức tối đa nhưng không vượt 30% số thu kinh phí và đoàn phí thì căn cứ nhu cầu tại đơn vị, có thể mở rộng thêm đối tượng chi (tổ phó, …) nhưng yêu cầu không được vượt mức chi tối đa hệ số quy định như trên.2.Chi quản lý hành chính (10%):

- Chi họp ban chấp hành công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, mức chi: ............./ người/ lần họp.

- Chi Đại hội công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận: Trang trí, in tài liệu, bồi dưỡng đại biểu, nước uống,… (theo dự trù kinh phí cụ thể tại đơn vị).

- Chi mua văn phòng phẩm, mức chi:……………../tháng/người

- Bưu phí, thông tin liên lạc, mức chi:……………../tháng

- Công tác phí, mức chi:……………../tháng/người

- Nước uống, tiếp khách, mức chi:………../tháng/người

(theo nhu cầu của đơn vị trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí).3.Chi hoạt động phong trào (60%):

3.1. Chi tuyên truyền: căn cứ theo nhu cầu và tình hình thực tế để xây dựng định mức phù hợp.

- Chi mua sách báo, tạp chí, ấn phẩm như: Báo Lao động, Tạp chí Lao động Công đoàn, Tạp chí bảo hộ lao động, ấn phẩm của NXB lao động………..…. đ/tháng.

- Chi tiền giấy, bút cho các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường, mạng thông tin của công đoàn cơ sở…………….đồng/tin.

3.2. Chi tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ , cán bộ, đoàn viên công đoàn.

- Chi bồi dưỡng tư vấn, luật sư, người trực tiếp chuẩn bị giúp công đoàn cơ sở tham gia với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị xây dựng định mức lao động, thang bảng lương, thưởng...; ký thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động; Tham gia các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi của người đoàn viên và người lao động và kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động…..…. đồng/lần.

- Chi hỗ trợ thuê luật sư bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở khi thực hiện quyền đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, của tổ chức công đoàn bị chủ doanh nghiệp sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc chuyển việc làm khác mà thu nhập giảm………………..đồng/người/lần.

- Chi hỗ trợ cán bộ công đoàn cơ sở trong việc tổ chức đình công theo quy định của pháp luật…………….đồng/người/ngày, chi bồi thường trong trường hợp đình công bất hợp pháp do công đoàn cơ sở tổ chức gây thiệt hại cho chủ doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động (theo điều kiện cụ thể, thực tế tại đơn vị).3.3 Chi phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh:

- Chi tuyên truyền giới thiệu về tổ chức công đoàn, Điều lệ công đoàn Việt Nam; gặp gỡ, trao đổi với người sử dụng lao động về hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ……………….đồng/người/buổi.

- Chi bồi dưỡng làm ngoài giờ do đoàn viên công đoàn, người lao động và cán bộ công đoàn trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn………..đồng/người/buổi.

- Chi tổ chức kết nạp đoàn viên, thành lập ra mắt CĐCS, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc vận động thành lập CĐCS.

- Chi các hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, Phân loại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; tổ chức bồi dưỡng cho công đoàn bộ phận, tổ công đoànvề hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh khen thưởng xây dựng công đoàn vững mạnh …………..….đồng.

3.4 Chi tổ chức phong trào thi đua:

- Chi phối hợp tổ chức phát động thi đua (theo thực tế tại đơn vị).

- Chi tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

- Tổ chức hội thi cán bộ công đoàn giỏi (theo dự trù kinh phí cụ thể tại đơn vị).3.5 Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn

- Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do công đoàn cơ sở tổ chức.

+ Thù lao giảng viên : …………..…..đồng/người/ buổi

+ Bồi dưỡng học viên: ……………..đồng/ người/ buổi

+ Tiền nước uống: ………………….. đồng/ người/ buổi.

+ Tiền tài liệu:…………………………… đồng/ người/ buổi.

- Chi tiền công tác phí, tiền mua tài liệu cho đoàn viên công đoàn và người lao động do công đoàn cơ sở cử đi dự các lớp bồ dưỡng nghiệp vụ (theo thực tế)

- Chi phối hợp tổ chức học bổ túc văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

- Chi thù lao báo cáo viên, nước uống thông thường cho người dự các buổi nói chuyện thời sự, chính sách, pháp luật,…do công đoàn cơ sở tổ chức

3.6. Chi tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch:

Căn cứ theo nhu cầu và tình hình thực tế để xây dựng định mức phù hợp.

- Chi hỗ trợ hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, khu văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVC-LĐ. Chi tổ chức cho CNVC-LĐ thưởng thức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; Chi khen thưởng tổng kết hoạt động văn hóa, thể thao, phò chống tệ nạn xã hội của CĐCS………………đồng/người/lần.

- Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn nghệ, thể thao.

- Chi bồi dưỡng cho Ban tổ chức, vận động viên, diễn viên tham gia hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao do công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên tổ chức. ……………đồng/người.

- Chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao của công đoàn cơ sở……………đồng.

- Chi hỗ trợ phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức cho đoàn viên và người lao động đi du lịch…………….đồng/năm.

- Chi tổ chức họp mặt kỷ niệm các ngày lễ lớn cho đoàn viên: Lễ 30/4, 1/5, 28/7, 2/9, Tết dương lịch và ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, ………………………..đồng/người.3.7. Chi tổ chức các hoạt động về giới và bình đẳng giới.

- Chi hoạt động nữ công………………đồng/năm.

- Chi cho các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, các hoạt động về dân số, sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ bà mẹ trẻ em của công đoàn đơn vị ………………………đồng/lần.

- Chi phối hợp tổ chức lớp mẫu giáo, nhà trẻ; hỗ trợ CBCCVCLĐ có con gửi trẻ, học mẫu giáo………………..đồng/cháu.

- Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày dân số 26/12………………đồng/người.

- Chi hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, CLB nữ công cơ sở, hội thi cán bộ nữ công giỏi, hội thi chuyên đề nữ công, phong trào thi đua đảm việc nước gỏi việc nhà…………………đồng/tháng.3.8.Chi thăm hỏi, trợ cấp :

* Chi thăm hỏi:

+ Nghỉ ốm từ 02 ngày trở lên và điều trị tại nhà …………………đồng/người/lần

+ Nghỉ ốm, điều trị tại bệnh viện (kể cả trường hợp sinh con) ……….… đồng/người/lần

+ Đoàn viên công đoàn kết hôn…………….đồng/người.+ Chi viếng tang tứ thân, phụ mẫu, chồng (vợ), con: ……….…đồng/người/lần

+ Chi thăm hỏi, tặng quà cho người lao động nhân dịp tết cổ truyền…………………đồng/người.

+ Tặng quà sinh nhật đoàn viên công đoàn………………đồng /người

* Chi trợ cấp:

+ Chi trợ cấp cho đoàn viên và người lao động gặp khó khăn do bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, tai nạn rũi ro, thiên tai, hỏa hoạn: ……….…đồng/người/lần.Mức chi thăm hỏi, trợ cấp khó khăn giữa đòan viên công đoàn và đối tượng không phải là đoàn viên công đoàn do công đoàn cơ sở quy định.

3.9.Chi động viên, khen thưởng:

Chi tiền thưởng kèm các hình thức khen thưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn , kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn.

- Chi khen thưởng người lao động đạt thành tích xuất sắc trong công tác ……………… đồng/người.

- Chi khen thưởng con con của đoàn viên và người lao động đạt thành tích xuất sắc trong học tập ………….... đồng/người.

- Chi phối hợp tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi, tết trung thu ………………đồng/cháu.

- Chi khen thưởng hoạt động chuyên đề, thu tài chính theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam………….đồng/người.3.10 Chi hoạt động khác: căn cứ nhu cầu và nguồn kinh phí để xây dựng cho phù hợp.

Căn cứ nguồn thu khác, CĐCS phân bổ cho mục chi khác và cho toàn bộ các mục chi theo tình hình thực tế tại cơ sở.

Giúp đoàn viên công đoàn và người lao động các đơn vị khác bị thiên tai bão lụt, tai nạn, ảnh hưởng chất độc màu da cam…,Trên đây là một số quy định thu chi ngân sách công đoàn cơ sở tại đơn vị, làm cơ sở điều hành thống nhất chung trong toàn cơ quan.

Trong quá trình thực hiện nếu có những yêu cầu chi ngoài quy chế hoặc ngoài định mức theo quy chế này thì phải họp Ban chấp hành để quyết định và phải có biên bản cuộc họp.
TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCHКаталог: DataFiles -> news
news -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
news -> Quy đỊnh số 1582/QĐ–TLĐ ngàY 9–11–2000 CỦa tổng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam
news -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
news -> BÁo cáo tình hình hoạT ĐỘng sản xuất kinh doanh năM 20…
news -> Ngày 04 tháng 4 năm 2003 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2003/NĐ-cp "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy"
DataFiles -> ỘI ĐỒng giám mục việt nam ủy ban báC Ái xã HỘi-caritas việt nam
DataFiles -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
news -> Hội thi nấu ăn kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

tải về 60.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương