Ccs c for pic16F877a mục lục I. Tổng quan về ccs vì sao ta sử dung ccs ?tải về 1.15 Mb.
trang1/15
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

CCS C for PIC16F877A 24/06/2008

CCS C for

PIC16F877A

Mục lục

I. Tổng quan về CCS………………………………………………………10
1.1. Vì sao ta sử dung CCS ?


1.2. Giới thiệu về CCS ?

1.3. Một số ví dụ cho lập trình CCS…………………………………………….10

II.Chúng ta cùng nhau tìm hiểu lần lượt các phần sau………….11

1. I/O_Delay

    1. Input_output………………………………………………………….......11

1.3. Nháy LED PortB7…………………………………………………………..14

1.4. Nháy Led nhiều chế độ……………………………………………………..15

1.5. Điều khiển led sáng dồn…………………………………………………….18

1.6. I/O + Delay _ Delay 1s RB0…………………………………………………18

1.7. Nháy Led RB0………………………………………………………….........19

1.8. Delay 1s portB……………………………………………………………….21

1.9. Delay_Timer0……………………………………………………………......22

2. ADC……………………………………………………………………………25

A. Sơ đồ:

B.Code

B.1. ADC reading voltage…………………………………………………….......25

B.2. LM335_LCD…………………………………………………………………26

B.3. LM335_F877A_LCD1602……………………………………………………29

B.4. ADC_186……………………………………………………………………...33

3. DAC……………………………………………………………………………..36

3.1. DAC_1446……………………………………………………………………..36

4. Timer…………………………………………………………………………….37

4.1. Timer0…………………………………………………………………………38

4.2. Timer1…………………………………………………………………………39

4.3. Timer2…………………………………………………………………………39

4.4. frequencymeter………………………………………………………………..40

5. INTERRUPT………………………………………………………………..…43

5.1. Ngắt Timer0…………………………………………………………………...44

5.2. Ngắt ngoài …………………………………………………………………….48

5.3. Ngắt ngoài trên RB4-RB7 ……………………………………………………51

5.4. Giải mã bàn phím .............................................................................................56

5.5. Chương trình gửi ký tự ra 2x16 LCD dùng CCS C ………………………..59

5.7. Ví dụ nhỏ về ngắt ngoài ………………………………………………………61

5.8. Ngắt ngoài và đèn 7 đoạn …………………………………………………….62

5.9. Chương trình hiển thị phím số ra đèn 7 đoạn (không dùng interrupt) …...63

5.10. Chương trình hiển thị phím số ra đèn 7 đoạn (DÙNG INTERRUPT) ….64

5.11. Thay đổi tốc độ đèn led dung ngắt………………………………………….65

6. Chương trình ví dụ sau mô tả cách dùng PWM do CCS cung cấp...….72

7. Tìm hiểu về LCD ..............................................................................................76

7.1. 8bit interface…………………………………………………………………..77

7.2. 4bit interface…………………………………………………………………..78

7.3. LCD_lib_4bit

7.4. LCD lib 8bits…………………………………………………………………...80

7.5. Hiển thị LCD 8bit interface…………………………………………………..81

7.6. Hiển thị LCD 4bit interface ………………………………………………….86

7.7. LCD_8bit interface, có kiểm tra cờ bận. ……………………………………86

7.8. LCD and Keypad drive……………………………………………………….89

7.9.LM335_F877A_LCD1602……………………………………………………106

7.10. LM35_F877A_LCD1602…………………………………………………...107

7.11. LM335_F877A_LCD1602………………………………………………….110

7.12. lcd_bargraph………………………………………………………………..113

7.13. Chương trình gửi ký tự ra 2x16 LCD dùng CCS C………………………113

8. LED ma trận……………………………………………………………..……118

8.1. font_ascii

8.2. font_ascii2……………………………………………………………………..120

8.3. led matrix_Ngat ngoai_COM………………………………………………..122

8.4. led matrix ket noi RS232……………………………………………………..128

8.5. led matrix (595 va 154) ket noi rs232………………………………………..132

8.6. led matrix ver 1.2……………………………………………………………..136

8.7. 16f877a_8x16_2mau……………………………………………………...…...141

9. Động cơ………………………………………………………………………....148

9.1. DC Motor……………………

9.1.1. code

9.1.2. Position_Control…………………………………………………………….151

9.1.3. check_encoder……………………………………………………………….175

9.2. DK Step Motor………………………………………………………………...177

9.2.1. Code

9.2.2. Step_motor_F877A

9.2.3. Chương trình điều khiển động cơ bước …………………………………...181

9.2.4. Điều khiển động cơ bước………………………………………………...….183

10. Capture……………………………………………………………..………….187

10.1. Code cho CCS

10.2. Sử dụng capture newcode……………………………………………………188

10.3.Capture_LCD_5MH………………………………………………………….190

10.4. Sử dụng capture_LCD……………………………………………………….193

10.5. Sử dụng capture………………………………………………………………195

11. SPI……………………………………………………………………………....196

12. Các chuẩn giao tiếp……………………………………………………….….197

12.1. Chuẩn giao tiếp I2C

12.1.1. Master_Slave……………………………………………………………….204

12.1.1.1. I2Cmaster………………………………………………………………...204

12.1.1.2. I2Cslave…………………………………………………………………...205

12.1.2. lcd1_lib

12.1.3. lcd2_lib……………………………………………………………………...208

12.2. Giao tiếp RS232………………………………………………………………210

Serial Port - lập trình giao tiếp nối tiếp…………………………………………..210

12.2.1. Giao tiep COM_LCD………………………………………………………222

12.2.2. USART-RS232……………………………………………………………...224

12.2.3. RS232TUT.H………………………………………………………………..225

12.2.4. RS232TUT…………………………………………………………………..225

12.2.5. RS232TUTDlg………………………………………………………………227

12.2.6. RS232TUTDlg.CPP………………………………………………………...228

12.2.7. StdAfx.H…………………………………………………………………….235

12.2.8. mscomm.H………………………………………………………………….

12.2.9. mscomm.CPP……………………………………………………………….237

12.2.10. Giao tiep pc va pic6f877 qua cong rs232………………………………...244

13. Ghi đọc RAM ngoài……………………………………………………….…246

13.1. Sơ đồ………………………………………………………………………….

13.2. Code…………………………………………………………………………...246

Project 1: Kết nối PIC 16F877A với EEPROM 25AA640………………….248

Mở Đầu
Để lập trình cho PIC, mọi người có thể chọn cho mình những ngôn ngữ lập trình khác nhau như ASM, CCS C, HT-PIC, pascal, basic,...
Với nhh, đầu tiên tìm hiểu và viết chương trình cơ bản bằng ASM để hiểu rõ cấu trúc sau đó thì viết bằng CCS C cũng viết lại những cái cơ bản và đi dần lên, tốc độ lúc này nhanh hơn khi viết bằng ASM rất nhiều.
Khi viết bằng CCS C thông thường thì dịch ra file.hex có dài hơn so với khi viết bằng ASM. Hai ngôn ngữ CCS C và HT-PIC được ưa chuộng hơn cả, CCS C dễ học,gần gũi với ASM còn HT-PIC là dạng ANSI C.
Để lập trình và biên dịch CCS C, dùng chương trình PIC C Complier,sau khi soạn thảo các bạn ấn F9, để dịch,nếu thành công sẽ có thông báo như sau:

Ngoài ra, để xem code ASM như thế nào,sau khi dịch bạn chọn mục C/ASM List như hình dưới đây:Link download trình biên dịch CCS C ở đây: http://www.tailieuvietnam.net/downlo...CCSC_3.249.rar


Phiên bản mới hơn tải tại: www.kho.tailieuvietnam.net, vào Download Home > Điện tử tàn thư > Vi điều khiển - Vi xử lý – PLC

Sử dụng CCS cho việc lập trình PIC là rất hay và tiện lợi.Truoc day ban noisepic có đề cập cách lập trình cho ccs khá hay. Ta sẽ khai báo thêm một file định nghĩa các thanh ghi của pic kiểu như :// register definitions
#define W 0

#define F 1


// register files

#byte INDF =0x00

#byte TMR0 =0x01

#byte PCL =0x02

#byte STATUS =0x03

#byte FSR =0x04

#byte PORTA =0x05

#byte PORTB =0x06

#byte PORTC =0x07

#byte PORTD =0x08

#byte PORTE =0x09
#byte EEDATA =0x10C

#byte EEADR =0x10D

#byte EEDATH =0x10E

#byte EEADRH =0x10F

#byte ADCON0 =0x1F

#byte ADCON1 =0x9F

#byte ADRESH =0x9F

#byte ADSESL =0x9F


#byte PCLATH =0x0a

#byte INTCON =0x0b

#byte PIR1 =0x0c

#byte PIR2 =0x0d

#byte PIE1 =0x8c

#byte PIE2 =0x8d


#byte OPTION_REG =0x81

#byte TRISA =0x85

#byte TRISB =0x86

#byte TRISC =0x87

#byte TRISD =0x88

#byte TRISE =0x89


#byte EECON1 =0x18C

#byte EECON2 =0x18D


//DINH NGHIA BIT

#bit RA5 =0x05.5

#bit RA4 =0x05.4

#bit RA3 =0x05.3

#bit RA2 =0x05.2

#bit RA1 =0x05.1

#bit RA0 =0x05.0
#bit RB7 =0x06.7

#bit RB6 =0x06.6

#bit RB5 =0x06.5

#bit RB4 =0x06.4

#bit RB3 =0x06.3

#bit RB2 =0x06.2

#bit RB1 =0x06.1

#bit RB0 =0x06.0


#bit RC7 =0x07.7

#bit RC6 =0x07.6

#bit RC5 =0x07.5

#bit RC4 =0x07.4

#bit RC3 =0x07.3

#bit RC2 =0x07.2

#bit RC1 =0x07.1

#bit RC0 =0x07.0


#bit RD7 =0x08.7

#bit RD6 =0x08.6

#bit RD5 =0x08.5

#bit RD4 =0x08.4

#bit RD3 =0x08.3

#bit RD2 =0x08.2

#bit RD1 =0x08.1

#bit RD0 =0x08.0


#bit RE2 =0x09.2

#bit RE1 =0x09.1

#bit RE0 =0x09.0
#bit TRISA5 =0x85.5

#bit TRISA4 =0x85.4

#bit TRISA3 =0x85.3

#bit TRISA2 =0x85.2

#bit TRISA1 =0x85.1

#bit TRISA0 =0x85.0


#bit TRISB7 =0x86.7

#bit TRISB6 =0x86.6

#bit TRISB5 =0x86.5

#bit TRISB4 =0x86.4

#bit TRISB3 =0x86.3

#bit TRISB2 =0x86.2

#bit TRISB1 =0x86.1

#bit TRISB0 =0x86.0


#bit TRISC7 =0x87.7

#bit TRISC6 =0x87.6

#bit TRISC5 =0x87.5

#bit TRISC4 =0x87.4

#bit TRISC3 =0x87.3

#bit TRISC2 =0x87.2

#bit TRISC1 =0x87.1

#bit TRISC0 =0x87.0


#bit TRISD7 =0x88.7

#bit TRISD6 =0x88.6

#bit TRISD5 =0x88.5

#bit TRISD4 =0x88.4

#bit TRISD3 =0x88.3

#bit TRISD2 =0x88.2

#bit TRISD1 =0x88.1

#bit TRISD0 =0x88.0


#bit TRISE2 =0x89.2

#bit TRISE1 =0x89.1

#bit TRISE0 =0x89.0
// INTCON Bits for C

#bit gie = 0x0b.7

#bit peie = 0x0b.6

#bit tmr0ie = 0x0b.5

#bit int0ie = 0x0b.4

#bit rbie = 0x0b.3

#bit tmr0if = 0x0b.2

#bit int0if = 0x0b.1

#bit rbif = 0x0b.0
// PIR1 for C

#bit pspif = 0x0c.7

#bit adif = 0x0c.6

#bit rcif = 0x0c.5

#bit txif = 0x0c.4

#bit sspif = 0x0c.3

#bit ccp1if = 0x0c.2

#bit tmr2if = 0x0c.1

#bit tmr1if = 0x0c.0
//PIR2 for C

#bit cmif = 0x0d.6

#bit eeif = 0x0d.4

#bit bclif = 0x0d.3

#bit ccp2if = 0x0d.0
// PIE1 for C

#bit adie = 0x8c.6

#bit rcie = 0x8c.5

#bit txie = 0x8c.4

#bit sspie = 0x8c.3

#bit ccp1ie = 0x8c.2

#bit tmr2ie = 0x8c.1

#bit tmr1ie = 0x8c.0


//PIE2 for C

#bit osfie = 0x8d.7

#bit cmie = 0x8d.6

#bit eeie = 0x8d.4


// OPTION Bits

#bit not_rbpu = 0x81.7

#bit intedg = 0x81.6

#bit t0cs = 0x81.5

#bit t0se = 0x81.4

#bit psa = 0x81.3

#bit ps2 = 0x81.2

#bit ps1 = 0x81.1

#bit ps0 = 0x81.0
// EECON1 Bits

#bit eepgd = 0x18c.7

#bit free = 0x18C.4

#bit wrerr = 0x18C.3

#bit wren = 0x18C.2

#bit wr = 0x18C.1#bit rd = 0x18C.0
Sau đó ta có thể sử dụng lệnh gán PortB = 0x00 để xuất sẽ tiện hơn nhiều. Mình lập trình cho CCS đều dùng kiểu này. Khi đó ta sẽ vừa tận dụng được các hàm có sẵn của CCS vừa thao tác trực tiếp các thanh ghi như bên ASM.

I. Tổng quan về CCS
1.1. Vì sao ta sử dung CCS ?

Sự ra đời của một loại vi điều khiển đi kèm với việc phát triển phần mềm ứng dụng cho việc lập trình cho con vi điều khiển đó. Vi điều khiển chỉ hiểu và làm việc với hai con số 0 và 1. Ban đầu để việc lập trình cho VĐK là làm việc với dãy các con số 0 và 1. Sau này khi kiến trúc của Vi điều khiển ngày càng phức tạp, số luợng thanh ghi lệnh nhiều lên, việc lập trình với dãy các số 0 và 1 không còn phù hợp nữa, đòi hỏi ra đời một ngôn ngữ mới thay thế. Và ngôn ngữ lập trình Assembly. Ở đây ta không nói nhiều đến Assmebly. Sau này khi ngôn ngữ C ra đời, nhu cầu dùng ngôn ngữ C đề thay cho ASM trong việc mô tả các lệnh lập trình cho Vi điều khiển một cách ngắn gọn và dễ hiểu hơn đã dẫn đến sự ra đời của nhiều chương trình soạn thảo và biên dịch C cho Vi điều khiển : Keil C, HT-PIC, MikroC, CCS…
Tôi chọn CCS cho bài giới thiệu này vì CCS là một công cụ lập trình C mạnh cho Vi điều khiển PIC. Những ưu và nhược điểm của CCS sẽ được đề cập đến trong các phần dưới đây.
1.2. Giới thiệu về CCS ?
CCS là trình biên dịch lập trình ngôn ngữ C cho Vi điều khiển PIC của hãng Microchip. Chương trình là sự tích hợp của 3 trình biên dich riêng biết cho 3 dòng PIC khác nhau đó là:
- PCB cho dòng PIC 12-bit opcodes
- PCM cho dòng PIC 14-bit opcodes
- PCH cho dòng PIC 16 và 18-bit
Tất cả 3 trình biên dich này đuợc tích hợp lại vào trong một chương trình bao gồm cả trình soạn thảo và biên dịch là CCS, phiên bản mới nhất là PCWH Compiler Ver 3.227
Giống như nhiều trình biên dich C khác cho PIC, CCS giúp cho người sử dụng nắm bắt nhanh được vi điều khiển PIC và sử dụng PIC trong các dự án. Các chương trình diều khiển sẽ được thực hiện nhanh chóng và đạt hiệu quả cao thông qua việc sử dụng ngôn ngữ lạp trình cấp cao – Ngôn ngữ C
Tài liệu hướng dẫn sử dụng có rất nhiều, nhưng chi tiết nhất chính là bản Help đi kèm theo phần mềm (tài liệu Tiếng Anh). Trong bản trợ giúp nhà sản xuất đã mô tả rất nhiều về hằng, biến, chỉ thị tiền xủa lý, cấu trúc các câu lệnh trong chương trình, các hàm tạo sẵn cho người sử dụng… Ngoài ra về Tiếng Việt cũng có bản dịch của tác giả Trần Xuân Trường, SV K2001 DH BK HCM. Tài liệu này dịch trên cơ sở bản Help của CCS, tuy rằng chưa đầy đủ nhưng đây là một tài liệu hay, nếu bạn tìm hiểu về PIC và CCS thì nên tìm tài liệu này về đọc. Địa chỉ Download tài liệu: www.picvietnam.com -> Mục nói về CCS.

1.3. Một số ví dụ cho lập trình CCS
Với mục tiêu giúp người đọc nhanh chóng lắm bắt được cách lập trình C cho PIC thông qua chương trình dịch CCS. Dưới đây tôi giới thiệu một vài bài lập trình đơn giản cho PIC, các bài mẫu này dựa theo tài liệu tutorial của Nigel như quét LED, LED 7 thanh, LCD, bàn phím…, cách dùng các giao tiếp của PIC để giao tiếp với thiết bị ngoại vi như Real Time IC, ADC, EEPROM…
· Yêu cầu về phần cứng tối thiểu cần có để thực hành:
- PIC16F877A ( hoặc 16F876A hay 16F88) = 50K (Tốt nhất là PIC16F877A)
- 1 Board cắm linh kiện (tối thiểu ) = 40K
- Thạch anh 20MHz, tụ 22pF, 10uF, trở 10K, 4K7, 330Ω, nút bấm = 10K
- 10 LED đơn xanh hay đỏ, 4 LED 7 thanh (loại 4 LED liền một đế ) = 15K
- MAX232 để giao tiếp máy tính () = 10K
Tổng cộng là: 125K
· Phần cứng mở rộng
- LCD 1602A loại 2 dòng 16 ký tự (Nếu có LCD 2002 càng tốt) = 65K (Minh Hà có bán)
- Real Time IC DS1307 hay DS1337 = 25K (có thể xin sample của Maxim-IC)
- EEPROM AT24Cxx
- ADC/DAC IC loại 12-bit trở nên (ADC 10-bit thì PIC cũng có)
- Sensor nhiêt LM335 hay LM35 = 13K
- Động cơ bước, động cơ một chiều
Mục đích chính của tôi trong việc giới thiệu các ví dụ dưới đây là nhằm giúp mọi người nhanh chóng nắm được kỹ thuật lập trình bằng CCS, thông qua các ví dụ mọi người sẽ hiểu các hàm của CCS, cách sử dụng trong từng ứng dụng cụ thể. Về chi tiết của mỗi hàm tôi sẽ không trình bày kỹ tại đây, để biết rõ ta có thể xem trong phần Trợ giúp của CCS hay tài liệu của tác giả Trần Xuân Trường, trong đó đã nói khá đầy đủ. Tôi nhấn mạnh một điều khi mọi người tìm hiểu về PIC và CCS đó là hãy tự mình tìm hiểu là chính, từ việc nghiên cứu tài liệu, tìm tài liệu cho đền thiết kế mạch và viết chương trình. Những gì tại đây chỉ là cơ bản, còn việc phát triển, sử dụng hết điểm mạnh của PIC và CCS là ở phía mọi người. Chúc thành công!
Một điều chú ý là tất cả các mạch điện và code tôi trình bày dưới đây tôi đều đã lắp mạch thật trên bo cắm và chạy tốt.

Các bác ơi cho em hỏi, vậy em muốn nhúng một đoạn ASM vào trong 1 function của CCS thì em phải nhúng như thế nào ạ?

Dùng các directive #ASM và #ENDASM để bọc đoạn code đó. Đọc thêm hướng dẫn về hai directive này trong tài liệu hướng dẫn của CCS, ở đó đã có ví dụ.

Em thật sự không hiểu câu này:" (nếu dùng hai thì chèn dấu "|"ở giữa) " anh NHH có thể minh họa cho em được không? em mới tìm hiểu về Pic được một tuần, nhưng chắc chắn là anh chỉ rõ hơn thì em sẽ hiểu! cảm ơn anh và chúc anh vui!

Chọn ví dụ như vầy nè : Ví dụ chọn Timer0, chia prescaler 1:2

Code:


setup_timer_0(CC_INTERNAL|RTCC_DIV_2);

II.Chúng ta cùng nhau tìm hiểu lần lượt các phần sau:
1.I/O + Delay
2.Timer và ngắt Timer
3.Ngắt ngoài
4.ADC, PWM,... (tập trung mổ xẻ nhiều)
5......
Tạm thời cứ như vậy đã, sau này sẽ tính tiếp!

1. I/O_Delay

    1. Input_output

//================================================= =======

// Ten chuong trinh : Thuc hien vao ra

// Nguoi thuc hien : linhnc308

// Ngay thuc hien : 1/09/2006

// Phien ban : 1.0

// Mo ta phan cung : Dung PIC16F877A - thach anh 20MHz

//================================================= =======

#include <16f877a.h>

#include

#device *=16 ADC=10

#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT

#use delay(clock=20000000)

#CASE

// Dinh nghia ten cac cong ra

#define Relay1 RD0

#define Relay2 RD1

#define Relay3 RD2

#define Relay4 RD3

#define Relay5 RD4

#define Relay6 RD5

#define Relay7 RD6

#define Relay8 RD7

#define Relay9 RC4

#define Relay10 RC5

#define Relay11 RC6

#define Relay12 RC7
#define In1 RA0

#define In2 RA1

#define In3 RA2

#define In4 RA3


#define AllRelay1 PORTD // PIN D0 : D7

#define AllRelay2 PORTC // PIN C4 : C7

#define Step PORTB

#Define AllInput PORTA


#define OFF 0

#define ON 1


#define OutEnable1 TRISD // Relay Output

#define OutEnable2 TRISC // Relay Output

#define InEnable TRISA // Input

#define StepEnable TRISB // Step Motor

#define PWM_Enable TRISC2 // PWM, PIN_C2

void main()

{

int16 DutyCycle;


delay_ms(250);

// Khoi tao che do vao ra

OutEnable1 = 0x00;

OutEnable2 = 0x0F;

InEnable = 0x0F;

StepEnable = 0;

PWM_Enable = 1; // Khong cho phep xuat PWM

//=====================================

// Khoi tao cho bo PWM

setup_ccp1(CCP_PWM); // CCP1_PINC2 as a PWM

// CycleTime = (1/clock)*4*t2div*(period+1)

// Clock=20000000 and period=127 (below)

// Tinh toan tan so PWM phat ra:

// (1/10000000)*4*1*128 = 51.2 us or 19.5 khz

// (1/20000000)*4*2*128 = 51.2 us or 19.5 khz
// (1/10000000)*4*4*128 = 204.8 us or 4.9 khz

// (1/10000000)*4*16*128= 819.2 us or 1.2 khz

//setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, 31, 1); // 78.12KHz

//setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, 255, 1); // 19.53KHz duty = 0..1023

setup_timer_2(T2_DIV_BY_4, 255, 1); // 4.5KHz

//setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 127, 1); // 1.2KHz

//set_pwm1_duty(value); // This sets the time the pulse is

//===================================

// Test Mode

OutEnable2 = 0x0F;

delay_ms(10);

Step = 0x00; // Motor Stop

AllRelay1 = 0x00;

AllRelay2 = 0x00; // Mo toan bo cac Role

DutyCycle = 1023;

set_pwm1_duty(DutyCycle); // Chay bo PWM

PWM_Enable = 1;
while (TRUE) {

AllRelay1 = 0x00;

Relay12 = ON; // Mo toan bo cac Role

delay_ms(1000);

AllRelay1 = 0xFF;

Relay12 = OFF; // Dong toan bo cac Role

delay_ms(750);
if (DutyCycle == 1024) DutyCycle = 1024;

if (In1 == 0)

{

DutyCycle += 64;set_pwm1_duty(DutyCycle); // Chay bo PWM

}

if (DutyCycle == 0) DutyCycle = 0;if (In2 == 0)

{

DutyCycle -= 64;set_pwm1_duty(DutyCycle); // Chay bo PWM

}

delay_ms(250);}

}
/*

#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=9)

#use i2c(Master,Fast,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3)


#int_xxx // Khai bao chuong trinh ngat

xxx_isr()

{

// Code here}
void Ten_chuong_trinh_con(Bien)

{

// Code here}

*/


1.3. Nháy LED PortB7CODE:

#include <16f877a.h>

#include

#device *=16 ADC=8

#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT

#use delay(clock=20000000)


//#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=9)

//#use i2c(Master,Fast,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3)


//#int_xxx // Khai bao chuong trinh ngat

//xxx_isr()

//{

// Code here//}

main()


{

//thiet lap che do cho portb

trisb=0x00;

portb=0xff;

while (true)

{

portb=0;delay_ms(500);

portb=0x80;

delay_ms(500);

}

}1.4. Nháy Led nhiều chế độ

#include <16F877A.h>

#include

#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT

#use delay(clock=20000000)
int8 mode,i;

byte temp;


#INT_EXT

EXT_ISR() {


mode++;

if (mode==9) mode = 0;

}

// End of INT


void program1();

void program2();

void program3();

void program4();

void program5();

void program6();

void program7();

void program8();


void main() {
trisd = 0x00;

trisb = 0xFF;

portd=0xff;

enable_interrupts(int_EXT);

ext_int_edge(L_TO_H);

enable_interrupts(GLOBAL);

mode = 0;

while (1) {

switch(mode) {

case 1: program1(); break;

case 2: program2(); break;

case 3: program3(); break;

case 4: program4(); break;

case 5: program5(); break;

case 6: program6(); break;

case 7: program7(); break;

case 8: program8(); break;

}

}}
void program1() {

PortD = 0x00;

delay_ms(250);

Portd = 0xFF;

delay_ms(250);

}

void program2() {temp = 0xFF;

for (i=0;i<=8;i++) {

portd = temp;

delay_ms(250);

temp >>= 1;

}

}void program3() {

temp = 0xFF;

for (i=0;i<=8;i++) {

portd = temp;

delay_ms(250);

temp <<= 1;

}

}

void program4() {portd = 0xAA;

delay_ms(500);

portd = 0x55;

delay_ms(500);

}

void program5() {Portd = 0x7E;

delay_ms(150);

Portd = 0xBD;

delay_ms(250);

Portd = 0xDB;

delay_ms(150);

Portd = 0xE7;

delay_ms(150);

Portd = 0xDB;

delay_ms(150);

Portd = 0xBD;

delay_ms(150);

Portd = 0x7E;

delay_ms(150);

}

void program6() {temp = 0xFF;

for (i=0;i<=8;i++) {

portd = temp;

delay_ms(250);

temp = temp >> 1;

}

}void program7() {
Portd = 0xFE;

delay_ms(150);

Portd = 0xFD;

delay_ms(150);

Portd = 0xFB;

delay_ms(150);

Portd = 0xF7;

delay_ms(150);

Portd = 0xEF;

delay_ms(150);

PortD = 0xDF;

delay_ms(150);

Portd = 0xBF;

delay_ms(150);

Portd = 0x7F;

delay_ms(150);

}

void program8() {Portd = 0x7F;

delay_ms(150);

Portd = 0xBF;

delay_ms(150);

PortD = 0xDF;

delay_ms(150);

Portd = 0xEF;

delay_ms(150);

Portd = 0xF7;

delay_ms(150);

Portd = 0xFB;

delay_ms(150);

Portd = 0xFD;

delay_ms(150);

Portd = 0xFE;

delay_ms(150);

}
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương