CÁch tính tiềN ĐIỆN ĐỐi với khách hàng sử DỤng đIỆn trong tháng thay đỔi giá ĐIỆn căn cứ tính tiềntải về 30.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích30.7 Kb.
CÁCH TÍNH TIỀN ĐIỆN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN TRONG THÁNG THAY ĐỔI GIÁ ĐIỆN

1. Căn cứ tính tiền:

  • Lượng điện thực tế khách hàng sử dụng trong kỳ ghi chỉ số

  • Số ngày sử dụng điện thực tế (số ngày giữa hai kỳ ghi chỉ số)

2. Cách tính sản lượng tính theo giá cũ và giá mới:

  • Đối với khách hàng thực hiện GCS công tơ tại thời điểm thực hiện giá mới (chốt chỉ số): Sản lượng tính giá cũ căn cứ vào chỉ số ghi được tại thời điểm bắt đầu thực hiện giá mới và chỉ số công tơ của kỳ GCS trước liền kề. Sản lượng tính giá mới căn cứ vào chỉ số ghi được tại thời điểm bắt đầu thực hiện giá mới và chỉ số công tơ của kỳ GCS hiện tại;

  • Đối với khách hàng không thực hiện được việc ghi chỉ số công tơ tại thời điểm thực hiện giá mới, sản lượng điện để tính giá cũ và giá mới như sau:

S

Sản lượng điện tính giá cũ = ------- x Nc (kWh)

T

Trong đó: S- Sản lượng điện tiêu thụ trong tháng tính tiền (kWh);

T- Số ngày sử dụng điện thực tế (tính từ ngày GCS của tháng trước liền kề đến ngày GCS của tháng tính tiền) (ngày);

Nc- Số ngày tính giá cũ (tính từ ngày GCS của tháng trước liền kề đến ngày thực hiện giá mới) (ngày);Sản lượng điện tính giá mới = S - Sản lượng điện tính giá cũ (kWh).

3. Cách tính định mức bậc thang cho sinh hoạt bán lẻ:

Mqci


Mtci = -------- x Nc

T

MqmiMtmi= -------- x Nm

T
Trong đó: Mtci- Mức bậc thang cũ thứ i để tính tiền (kWh);

Mtmi- Mức bậc thang mới thứ i để tính tiền (kWh);

Mqci- Mức bậc thang thứ i quy định theo biểu giá cũ (kWh);

Mqmi- Mức bậc thang thứ i quy định theo biểu giá mới (kWh);

T- Số ngày (theo lịch) của tháng trước liền kề (ngày);

Nc- Số ngày tính giá cũ (tính từ ngày GCS của tháng trước liền kề đến ngày thực hiện giá mới) (ngày);

Nm- Số ngày tính giá mới (tính từ ngày thực hiện giá mới đến ngày GCS của tháng tính tiền) (ngày).Làm tròn giá trị Mti theo phương pháp làm tròn số học.

4. Một số ví dụ tính tiền điện trong tháng thay đổi giá điện

Ví dụ 1:

Khách hàng mua điện phục vụ cho sinh hoạt, hệ số nhân của điểm đo: 1, số hộ: 1

Ngày 18/02/2009 chỉ số ghi được: 100

Ngày 18/03/2009 chỉ số ghi được: 605Hóa đơn tháng 03/2009 sẽ được tính toán như sau:

- Ngày ghi trên hóa đơn: Từ ngày 19/02/2009 đến ngày 18/03/2009

- Số ngày sử dụng điện: 28

- Số ngày tháng 02/2009 theo lịch: 28

- Sản lượng điện tiêu thụ tính tiền: 605-100 = 505

- Số ngày tính giá cũ: 10 ngày (từ ngày 19/02/2009 đến ngày 28/02/2009)

- Số ngày tính giá mới: 18 ngày (từ ngày 01/03/2009 đến ngày 18/03/2009)

- Sản lượng điện tính giá cũ: 10 x (505/28) = 180 kWh

- Sản lượng điện tính giá mới: 505 - 180 = 325 kWh

- Định mức SHBT:

Giá cũ: 180 kWh

Mức 1: 100* (10/28) = 36 kWh

Mức 2: 50* (10/28) = 18 kWh

Mức 3: 50* (10/28) = 18 kWh

Mức 4: 100* (10/28) = 36 kWh

Mức 5: 100* (10/28) = 36 kWh

Mức 6: (180 - 36 - 18 - 18 - 36 - 36) = 36 kWh

Giá mới: 325 kWh

Mức 1: 50* (18/28) = 32 kWh

Mức 2: 50* (18/28) = 32 kWh

Mức 3: 50* (18/28) = 32 kWh

Mức 4: 50* (18/28) = 32 kWh

Mức 5: 100* (18/28) = 64 kWh

Mức 6: 100* (18/28) = 64 kWh

Mức 7: (325 - 32 - 32 - 32 - 32 - 64 - 64) = 69 kWh

- Tiền điện (chưa tính thuế GTGT):(36*550 + 18*1110 + 18*1470 + 36*1600 + 36*1720 + 36*1780) +

(32*600 + 32*865 + 32*1135 + 32*1495 + 64*1620 + 64*1740 + 69*1790)

= 249 840 + 469 590 = 719 430 VNĐ

Ví dụ 2:

Khách hàng mua điện bán buôn nông thôn, không có mục đích khác ngoài sinh hoạt, hệ số nhân của điểm đo: 1, số hộ sau công tơ tổng: 10.

Ngày 15/02/2009 chỉ số ghi được: 100

Ngày 01/03/2009 chỉ số chốt: 4100

Ngày 15/03/2009 chỉ số ghi được: 8100

Hóa đơn tháng 03/2009 sẽ được tính toán như sau:

- Ngày ghi trên hóa đơn: Từ ngày 16/02/2009 đến ngày 15/03/2009

- Số ngày sử dụng điện: 28

- Số ngày tháng 02/2009 theo lịch: 28

- Sản lượng điện tiêu thụ tính tiền: 8100-100 = 8000

- Sản lượng điện tính giá cũ: (4100 – 100)*1= 4000 kWh

- Sản lượng điện tính giá mới: 8100 - 4100 = 4000 kWh

- Số ngày tính giá cũ: 13 ngày (từ ngày 16/02/2009 đến ngày 28/02/2009)

- Số ngày tính giá mới: 15 ngày (từ ngày 01/03/2009 đến ngày 15/03/2009)

- Định mức SHBB tính theo giá mới ứng với 10 hộ:

Giá mới: 4000 kWh

Mức 1: 50*10 = 500 kWh

Mức 2: 50*10 = 500 kWh

Mức 3: 50*10 = 500 kWh

Mức 4: 50*10 = 500 kWh

Mức 5: 100*10 = 1000 kWh

Mức 6: 100*10 = 1000 kWh

Mức 7: 0 kWh

- Tiền điện (chưa tính thuế GTGT):

4000*390 + (500*420 + 500*605 + 500*795 + 500*1120 + 1000*1215 + 1000*1305 + 0*1345)

= 1 560 000 + 3 990 000 = 5 550 000 VNĐ

Ví dụ 3:

Khách hàng bán buôn cụm dân cư tại thành phố và trạm biến áp sở hữu của Bên mua điện, hệ số nhân của điểm đo: 1. Số hộ sau công tơ tổng: 10

Ngày 05/02/2009 chỉ số ghi được: 100 kWh

Ngày 01/03/2009  chỉ số chốt đổi giá : 4100 kWh

Ngày 05/03/2009 chỉ số ghi được: 8100 kWh

Hóa đơn tháng 03/2009 sẽ được tính toán như sau:

- Ngày ghi trên hóa đơn: Từ ngày 06/02/2009 đến ngày 05/03/2009

- Số ngày sử dụng điện: 28

- Số ngày tháng 02/2009 theo lịch: 28

- Sản lượng điện tiêu thụ tính tiền: 8100-100 = 8000

- Số ngày tính giá cũ: 23 ngày (từ ngày 06/02/2009 đến ngày 28/02/2009)

- Số ngày tính giá mới: 05 ngày (từ ngày 01/03/2009 đến ngày 05/03/2009)

- Sản lượng điện tính giá cũ: (4100 – 100)*1= 4000 kWh

- Sản lượng điện tính giá mới: 8100 - 4100 = 4000 kWh

- Định mức giá bán buôn cụm dân cư tính theo giá mới ứng với 10 hộ:

Giá mới: 4000 kWh

Mức 1: 50*10 = 500 kWh

Mức 2: 50*10 = 500 kWh

Mức 3: 50*10 = 500 kWh

Mức 4: 50*10 = 500 kWh

Mức 5: 100*10 = 1000 kWh

Mức 6: 100*10 = 1000 kWh

Mức 7: 0 kWh

- Tiền điện (chưa tính thuế GTGT):

4000*640 + ( 500*515 + 500*745 + 500*975+ 500*1315 + 1000*1425 +1000*1530 )

= 2 560 000 + 4 730 000 = 7 290 000 VNĐ
Ví dụ 4:

Khách hàng Khu công nghiệp, mua buôn điện tại thanh cái 110kV của khu công nghiệp (trạm 110kV do Bên mua điện đầu tư), bán lẻ cho khách hàng sử dụng điện trong khu công nghiệp tạo trung thế của các trạm biến áp tiêu dùng. Tổng công suất đặt các máy biến áp của trạm biến áp là 120MVA. Công tơ đo đếm điện là công tơ điện tử, có hệ số nhân điểm đo là 1. Khách hàng thuộc đối tượng chốt chỉ số vào ngày đổi 01/03/2009.

Ngày 20/02/2009 chỉ số ghi được:

- Bộ chỉ số BT: 100

- Bộ chỉ số CD: 100

- Bộ chỉ số TD: 100

Ngày 01/03/2009 chỉ số chốt được:

- Bộ chỉ số BT: 2500

- Bộ chỉ số CD: 1500

- Bộ chỉ số TD: 3500

Ngày 20/03/2009 chỉ số ghi được:

- Bộ chỉ số BT: 8100

- Bộ chỉ số CD: 7100

- Bộ chỉ số TD: 9100Hóa đơn tháng 03/2009 sẽ được tính toán như sau:

- Ngày ghi trên hóa đơn: Từ ngày 21/02/2009 đến ngày 20/03/2009

- Số ngày sử dụng điện: 28

- Số ngày tháng 02/2009 theo lịch: 28

- Sản lượng điện đối với bộ chỉ số BT tính giá cũ: 2500-100 = 2400 kWh

- Sản lượng điện đối với bộ chỉ số BT tính giá mới: 8500 - 2500 = 6000 kWh

- Sản lượng điện đối với bộ chỉ số CD tính giá cũ: 1500-100 = 1400 kWh

- Sản lượng điện đối với bộ chỉ số CD tính giá mới: 7100 - 1500 = 5600 kWh

- Sản lượng điện đối với bộ chỉ số TD tính giá cũ: 3500 - 100 = 3400 kWh

- Sản lượng điện đối với bộ chỉ số TD tính giá mới: 9100 - 3500 = 5600 kWh- Tiền điện (chưa tính thuế GTGT):

(2400*767.4 + 1400*1554.4 + 3400*415.5) + (6000*814 + 5600*1648 + 5600*444)

= 5 430 620 + 16 599 200 = 22 029 820 VNĐ


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương