Cách mạng tháng Tám năm 1945 mang những tính chất nào? Tính chất nào là chủ yếu?tải về 16.99 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu22.05.2023
Kích16.99 Kb.
#54733
1   2   3
Câu 7

Thứ ba, CMT8 có hình thái vận động độc đáo đó là có sự kết hợp nổi dậy đồng loạt của nông dân các vùng nông thôn với cuộc đấu tranh của nhân dân ở các thành thị.


- So sánh với cuộc cách mạng ở Nga là khỏi nghĩa ở các thành phố lớn rồ sau đó mới về vùng nông thôn còn Trung Quốc thì ngược lại. Cách mạng tháng Tám kết hợp cả 2 hình thái vận đông trên. Ngay khi lệnh tổng khởi nghĩa được ban ra, nhân dân ở cả thành thị lẫn nông thôn nổi dây giành chính quyền đẩy giai cấp thống trị lâm vào khủng hoảng sụp đổ nhanh chóng. Cách mạng thành công trong cả nước trong vòng 15 ngày.

0,5Thứ tư, CMT8 có sự kết hợp giữa sự chuẩn bị lâu dài với chớp thời 


- So sánh với các cuộc cách mạng khác: cách mạng Lào và In-đô-nê-xi chủ yếu là chớp thời cơ.Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam có một quá trình chuẩn bị lâu dài suốt 15 năm qua 3 cuộc diễn tập lớn. Đó là quá trình chuẩn bị về đường lối, về lực lượng chính trị và vũ trang, tập dượt cho quần chúng đấu tranh, chuẩn bị về căn cứ địa.


0,25- Nhờ sự chuẩn bị chu đáo đó nên khi thời cơ xuất hiện, Đảng đã phát động cuộc tổng khởi nghĩa trong toàn dân. Như vậy cách mạng tháng Tám là điển hình của sự kêt hợp giữa chuẩn bị lâu dài và chớp thời cơ. Nhờ được chuẩn bị chu đáo và chớp đúng thời cơ nên cách mạng đã thành công nhanh chóng, ít đổ máu.


0,25Thứ năm, CMT8 là cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân sâu sắc.


- Tính dân tộc sâu sắc: là một phong trào đấu tranh giành độc lập cho dân tộc Việt Nam. Cách mạng đã chấm dứt ách thống trị của thực dân, phát xít đã kéo dài gần 1 thế kỉ trên đất nước chúng ta.

0,25- Tính dân chủ: Cách mạng tháng Tám lật đổ chế độ phong kiến, chia ruộng đất cho dân cày, thực hiện các quyền tự do dân chủ... càng làm cho cách mạng tháng Tám mang tính dân chủ sâu sắc.

0,25- Tính nhân dân: Thể hiện ở sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân vào cuộc cách mạng. Sự ra đời và hoạt đông rộng rãi của mặt trận Việt Minh tạo điều kiện cho mọi giai tầng tham gia cách mạng. Khi cách mạng nổ ra, đông đảo quần chúng nhân dân từ nông thôn đến thành thị nổ dậy giành chính quyền.

0,25

tải về 16.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương