Cách mạng tháng Tám năm 1945 mang những tính chất nào? Tính chất nào là chủ yếu?tải về 16.99 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu22.05.2023
Kích16.99 Kb.
#54733
  1   2   3
Câu 7

Câu 7

Cách mạng tháng Tám năm 1945 mang những tính chất nào? Tính chất nào là chủ yếu?

3,0 * Cách mạng tháng Tám trước hết là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, mang tính chất dân tộc

0,5- Về đối tượng cách mạng: cách mạng nhằm vào kẻ thù của dân tộc là phát xít Nhật và tay sai.

0,25- Về nhiệm vụ cách mạng: nhiệm vụ lúc này là chống đế quốc, phát xít giành độc lập dân tộc; chủ trương giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

0,25- Về lực lượng cách mạng: cách mạng tháng Tám là cuộc vùng dậy của toàn dân tộc, đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh tập hợp lực lượng hết sức rộng rãi, từ quần chúng cơ bản đến tầng lớp trên. 

0,25- Về hình thức chính quyền: Nhà nước VNDCCH là một nhà nước rộng rãi của toàn thể dân tộc. Mọi người dân tham gia vào quá trình đấu tranh giành chính quyền đều có quyền lợi và nghĩa vụ tham gia giành và giữ chính quyền.

0,25
tải về 16.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương