CỤc xuất bảN, in và phát hàNHtải về 34.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích34.59 Kb.


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /TTr-CXBIPH


Hà Nội, ngày tháng năm 2016


Dự thảo 21/6/2016

TỜ TRÌNH


Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 quy định chi tiết Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và sự phân công của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 311/QĐ-BTTTT ngày 08 tháng 3 năm 2016, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã triển khai xây dựng “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm”, cụ thể như sau:

1. Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư.

a) Căn cứ Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; tại Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (kèm theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg), Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung một số quy định tại “Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm”, cụ thể:- Thứ nhất, rà soát, công bố thành 02 Danh mục: loại sử dụng bằng điện (phải có giấy phép hoặc quy định điều kiện nhập khẩu) và loại không sử dụng bằng điện (không phải có giấy phép nhập khẩu) để minh bạch và tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

- Thứ hai, quy định bổ sung cơ quan kiểm tra (cơ quan quản lý hay cơ quan kiểm tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có bao gồm cả cơ quan Hải quan không), nội dung kiểm tra để có cơ sở cho cơ quan hải quan thực hiện.

b) Trên cơ sở thực hiện Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT đến nay, có một số hàng hóa cần được tiếp tục bổ sung, điều chỉnh hoặc loại trừ khỏi Danh mục hàng hóa thuộc lĩnh vực in, phát hành cho phù hợp với thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu và công tác quản lý nhà nước chuyên ngành, đảm bảo các yêu cầu, nhiệm vụ và nguyên tắc quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu.2. Quan điểm xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT

- Đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực in, lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, lĩnh vực phát hành tại cửa khẩu theo hướng đơn giản hóa thủ tục; giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm chi phí cho ngân sách nhà nước.3. Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư

- Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-BTTTT ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã triển khai thành lập tổ xây dựng dự thảo “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm”

- Cục Xuất bản, In và Phát hành đã phối hợp với các Vụ: Pháp chế; Khoa học Công nghệ, Công nghệ thông tin theo quy trình xây dựng văn bản QPPL để xây dựng kế hoạch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT.

- Dự thảo Thông tư được gửi tới các Bộ, ngành, hiệp hội và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in, phát hành hoặc có tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, lĩnh vực phát hành lấy ý kiến đóng góp; ngoài ra, dự thảo còn được đăng tải trên website của Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Dự thảo Thông tư cũng được tiếp thu, giải trình những ý kiến đóng góp hợp lý, đúng nội dung, mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT;

- Ngày tháng năm 2016, dự thảo được gửi lấy ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế theo quy trình.

- Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu và giải trình đầy đủ các vấn đề nêu trong văn bản thẩm định số ...../PC ngày tháng năm 2016 của Vụ Pháp chế và được hoàn thiện trình xin ý kiến của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành.

4. Tên gọi và nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung của dự thảo Thông tư

4.1. Về tên gọi của Thông tư:

Theo Quyết định số 311/QĐ-BTTTT ngày 08 tháng 3 năm 2016 về việc giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Thông tư, tên của Thông tư là “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm”.4.2. Về nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 03 điều:

- Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT

- Điều 2 ban hành phụ lục để thay thế 02 phụ lục của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ;

- Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành.

a) Về nội dung Điều 1 của dự thảo Thông tư:

Theo Đề án 2026: cần rà soát, công bố thành 02 Danh mục1: loại sử dụng bằng điện (phải có giấy phép hoặc quy định điều kiện nhập khẩu) và loại không sử dụng bằng điện (không phải có giấy phép nhập khẩu) để minh bạch và tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Từ yêu cầu này, qua rà soát Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT ngày 17/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông, cho thấy: Việc mô tả hàng hóa trong lĩnh vực in được quy định tại Chương 84, cụ thể là tại các Mã hàng có HS 84.40, 84.42 và 84.43 trong cả 03 thông tư này không quy định tách danh mục hàng hóa sử dụng điện năng hoặc không sử dụng điện năng thành 02 danh mục khác nhau.

Hơn nữa, theo Điều 8 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP có quy định “Các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành có trách nhiệm thống nhất với Bộ Công thương về Danh mục hàng hóa và thống nhất với Bộ Tài chính về mã số HS để công bố mã số HS của hàng hóa theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu” và tại mục V Phụ lục II cũng tại Nghị định này còn quy định nguyên tắc quản lý đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo giấy phép thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể: “Bộ Thông tin và Truyền thông công bố danh mục cụ thể theo mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;” Theo đó, Danh mục thiết bị hàng hóa trong lĩnh vực in tại Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT được xây dựng và ban hành đã đảm bảo quy định này. Vì vậy, việc ban hành, công bố thành 02 danh mục hàng hóa loại sử dụng bằng điện và loại không sử dụng bằng điện là rất khó và chưa đủ sở cứ pháp lý để thực hiện.

Nhưng để đảm bảo sự thống nhất theo quy định trên, dự thảo Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm (viết tắt là Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT)1. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 5. Hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực in1. Hàng hóa quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này là thiết bị sử dụng điện năng được mô tả trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có trong Danh mục và phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Hàng hóa quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này là thiết bị không sử dụng điện năng và linh kiện, phụ tùng của hàng hóa khi nhập khẩu được mô tả trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành không phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông.”

b) Về nội dung Điều 2 của dự thảo Thông tư:

Căn cứ vào Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa do Bộ Tài chính quy định, Phụ lục I và II được sửa đổi theo hướng: Lồng ghép Chương 49 và Chương 84 của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam với nội dung mô tả hàng hòa trong lĩnh vực in, lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm và yêu cầu về thủ tục nhập khẩu, nhằm thay thế cho Phụ lục I và Phụ lục II đã được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT, để tạo sự thống nhất, thuận lợi cho cơ quan quản lý, cơ quan hải quan, doanh nghiệp nhập khẩu trong việc tra cứu, áp dụng. Cụ thể hơn, tại Phụ lục I được sửa đổi theo hướng quy định rõ loại thiết bị nào khi nhập khẩu phải có giấy phép hoặc không có giấy phép; Phụ lục II được sửa đổi theo hướng giảm bớt một số loại xuất bản phẩm phải quản lý nhập khẩu như: Tờ đơn, tờ gấp thuộc thể loại khoa học, kỹ thuật (mã HS: 4901.10.00); ấn phẩm quảng cáo, thương mại thuộc thể loại khoa học, kỹ thuật (mã 4911.10).


Trên đây là nội dung Phiếu trình về việc ban hành “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm”. Cục Xuất bản, In và Phát hành kính trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định ký ban hành.

Trân trọng kính trình./.


CỤC TRƯỞNG

Chu Văn Hòa


Hồ sơ kèm theo:

- Dự thảo Thông tư;

- Bản sao trích Đề án 2026;

- Bản sao trích Nghị định số 187/2013/NĐ-CP

- Bản sao trích Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT

- Bản sao Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT1 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg


: Upload -> DuThaoVanBan
Upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
Upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
Upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
DuThaoVanBan -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ thông tin và truyềN thôNG
DuThaoVanBan -> BỘ thông tin và truyềN thông c dự thảo 21/6/2016 Ộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DuThaoVanBan -> TẬP ĐOÀn bưu chính viễn thông việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương