CỤc thuế TỈnh bình dưƠNGtải về 13.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích13.05 Kb.
#6889

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số 1364/CT-TT&HT


Bình Dương, ngày 23 tháng 02 năm 2012

V/v: hạch toán chi phí

Kính gửi: Công ty TNHH Uni-President Việt Nam


Địa chỉ: KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương

MST: 3700306630

Cục thuế có nhận công văn số UP-KTTV/CVĐ-201204 ngày 13/02/2012 của Công ty về việc xác định khoản chi phí hợp lý.

Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính có quy định:

1… doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí hợp lý mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:…

    2.19 Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của các cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra.”
Vậy, trường hợp Công ty tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm với sự tham gia của nhân viên Công ty, nhà cung ứng và khách hàng nhằm thông báo kết quả kinh doanh của năm, tuyên dương khen thưởng cho người lao động kết hợp hoạt động vui chơi, giải trí, thì Công ty được hạch toán vào chi phí hợp lý theo mức khống chế nói trên nếu đảm bảo hóa đơn chứng từ theo quy định.
Cục thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.
Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG

Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

P. TTHT;

Lưu HCQT-TV-AC.(120214/108/12415) Đã ký : Võ Thanh Bình

D: / CV TLT02/2012 -VAN


tải về 13.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương