CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


Tổng vốn đầu tư: 11.073,26 triệu USDtải về 189.94 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích189.94 Kb.
#380
1   2

Tổng vốn đầu tư: 11.073,26 triệu USD


Vốn điều lệ: 3.826,58 “

+ Việt Nam góp: 247,35 “

+ Nước ngoài góp: 3.579,23 “

Tính từ đầu năm đến 15/3/2016, toàn thành phố có 03 dự án cấp mới và 05 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 91,56 triệu USD, trong đó cấp mới là 1,75 triệu USD, tăng vốn là 89.8 triệu USD, đáng kể nhất là dự án CT TNHH Regina Miracle International Việt Nam, ngày 05/02/2016 đăng ký tăng vốn 80 triệu USD đưa tổng số vốn đầu tư của công ty lên 235 triệu USD.Ước thực hiện vốn đầu tư: 42,5 %.

10. Tài chính, ngân hàng

10.1. Tài chính

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 03/2016 ước tính đạt 4.303 tỷ đồng, cộng dồn 3 tháng đầu năm 2016 đạt 12.601,54 tỷ đồng, tăng 01% so cùng kỳ, đạt 21,9% dự toán Trung ương giao và đạt 20,1% dự toán Hội đồng nhân dân TP giao. Trong đó thu nội địa 1.095 tỷ đồng, cộng dồn 3 tháng đầu năm đạt 3.789,6 tỷ đồng, tăng 38% so cùng kỳ, đạt 29,7% dự toán Trung ương và 24,3% dự toán Hội đồng nhân dân TP giao; Thuế Hải Quan 3.000 tỷ đồng, cộng dồn 3 tháng đầu năm đạt 8.180,6 tỷ đồng, giảm 9 % so cùng kỳ, đạt 18,9 % dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân TP giao.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 156,3 tỷ đồng, cộng dồn 3 tháng đạt 555,8 tỷ đồng, tăng 15,5% so cùng kỳ, đạt 30,7% dự toán Trung ương và 28,5% dự toán HĐND thành phố giao; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương 71,6 tỷ đồng, cộng dồn 3 tháng đạt 266,6 tỷ đồng, tăng 48,5% so cùng kỳ, đạt 31,4 % dự toán Trung ương và 26,9% dự toán HĐND thành phố giao; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 109 tỷ đồng, cộng dồn 3 tháng đạt 619,8 tỷ đồng, tăng 31,4% so cùng kỳ, đạt 26,9% dự toán Trung ương và 26% dự toán HĐND thành phố giao; thu thuế ngoài nhà nước 189,5 tỷ đồng, cộng dồn 3 tháng đạt 835,5 tỷ đồng, tăng 31% so cùng kỳ, đạt 31,5% dự toán Trung ương và 31,1% dự toán HĐND thành phố giao; thuế thu nhập cá nhân 116,7 tỷ đồng, cộng dồn 3 tháng đạt 297,6 tỷ, tăng 8,9% so cùng kỳ, đạt 34,6% dự toán Trung ương và 34,2% dự toán HĐND thành phố giao....

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương tháng 03/2016 ước tính 677,4 tỷ đồng, cộng dồn 3 tháng đạt 1.970 tỷ đồng, giảm 19,9% so cùng kỳ, đạt 16,2% dự toán Trung ương và 12,7% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 50 tỷ đồng, cộng dồn 3 tháng đạt 70 tỷ đồng, giảm 75,9% so cùng kỳ, đạt 2,9% dự toán Trung ương và 1,1% dự toán HĐND thành phố giao; chi thường xuyên 606,7 tỷ đồng, cộng dồn 3 tháng đạt 1.836 tỷ đồng, giảm 7,9% so cùng kỳ, đạt 20,1% dự toán Trung ương và 22,7% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó chi sự nghiệp kinh tế 82,4 tỷ đồng, cộng dồn 3 tháng đạt 254,8 tỷ đồng đạt 23,7%; sự nghiệp văn xã 400,9 tỷ đồng, cộng dồn 3 tháng đạt 1.209,9 tỷ đồng đạt 24,7 %; quản lý hành chính 102,2 tỷ đồng, cộng dồn 3 tháng đạt 306,7 tỷ đồng, đạt 23,9% dự toán HĐND năm 2016.10.2. Ngân hàng

* Công tác huy động vốn

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/3/2016 đạt 116.758 tỷ đồng, bằng 116,78% so với cùng kỳ năm trước (bằng 100,08% so với đầu năm).

Phân theo loại tiền:

- Nguồn vốn huy động trên địa bàn bằng VND đạt là 105.923 tỷ, bằng 118,33% so cùng kỳ năm trước, bằng 100,26% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 89% so với tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn.

- Nguồn tiền gửi bằng ngoại tệ (quy VND) đạt 10.835 tỷ đồng bằng 103,57% so cùng kỳ năm trước, bằng 98,82% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 11% so với tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn.

Phân theo các hình thức huy động:

- Tiền gửi các TCKT và cá nhân: Ước thực hiện đến 31/3/2016 là 31.910 tỷ đồng bằng 117,56% so với cùng kỳ năm trước, bằng 93,62% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng là 27,32% tổng nguồn vốn huy động.

- Huy động tiền gửi tiết kiệm: Ước thực hiện đến 31/3/2016 là 83.809 tỷ đồng, bằng 115,24% so với cùng kỳ năm trước, bằng 103,23% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 71,78%/ tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn.

- Huy động bằng phát hành giấy tờ có giá: Ước thực hiện đến 31/3/2016 bằng 1.039 tỷ đồng.

Trong tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn, nguồn tiền gửi ngắn hạn có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn là 76% và nguồn huy động trên 12 tháng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ là 24%/tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn.* Công tác tín dụng:

Tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế ước thực hiện đến 31/3/2016 đạt 68.978 tỷ đồng, bằng 117,99% so với cùng kỳ năm trước (bằng 100,22% so với đầu năm). Trong đó cho vay bằng VND là 61.765 tỷ đồng, bằng 122,17% so với cùng kỳ năm trước (bằng 102,8% so với đầu năm) và cho vay bằng ngoại tệ (quy VND) là 7.213 tỷ đồng, bằng 91,29% so cùng kỳ năm trước (bằng 82,73% so với đầu năm).

Cơ cấu dư nợ phân theo thời hạn vay:

- Cho vay ngắn hạn đạt 28.739 tỷ đồng, bằng 111,82% so với cùng kỳ năm trước và bằng 97,16% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 41,67%.

- Cho vay trung, dài hạn là 40.239 tỷ, bằng 122,83% so với cùng kỳ năm trước và bằng 102,63% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 58,33%.

11. Xuất nhập khẩu hàng hóa

11.1. Xuất khẩu hàng hoá

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 3 ước đạt 343.886 ngàn USD, tăng 12,5% so với tháng trước; trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 114.721 ngàn USD, tăng 8,03%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 229.165 ngàn USD, tăng 14,87%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 3 năm 2016 tăng 17,31%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 11,36%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 20,53%.

Tính dồn 3 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.026.219 ngàn USD, tăng 17,02% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 347.434 ngàn USD, tăng 13,42%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 678.785 ngàn USD, tăng 18,95%.

Một số mặt hàng xuất khẩu trong 3 tháng năm 2016 có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản phẩm Plastic đạt 62.325 ngàn USD, tăng 17,57%; hàng dệt may đạt 56.040 ngàn USD, tăng 13,9%; giày dép đạt 218.089 ngàn USD, tăng 13,99%; hàng điện tử đạt 46.250 ngàn USD, tăng 23,27%; dây điện và cáp điện đạt 82.157 ngàn USD, tăng 17,88%; hàng thủy sản đạt 11.900 ngàn USD, tăng 6,54%; hàng thủ công mỹ nghệ đạt 29.063 tăng 4,06%.11.2. Nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 3 ước đạt 362.496 ngàn USD, tăng 9,1% so với tháng trước; trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 105.598 ngàn USD, tăng 5,61%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 256.898 ngàn USD, tăng 10,59%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 3 năm 2016 tăng 17,65%; trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 8,95%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 21,65%.

Tính dồn 3 tháng đầu năm 2016, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.088.992 ngàn USD, tăng 16,97% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 325.715 ngàn USD, tăng 12,41%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 763.277 ngàn USD, tăng 19,03%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2016 tăng cao hơn so với cùng kỳ: Thức ăn gia súc đạt 11.928 ngàn USD, tăng 16,92%; hóa chất đạt 12.128 ngàn USD, tăng 15,8%; phân bón đạt 19.145 ngàn USD, tăng 18,27%; phụ liệu hàng may mặc đạt 30.871 ngàn USD, tăng 3,83%; vải may mặc đạt 20.994 ngàn USD, tăng 2,41%; phụ liệu giày dép đạt 151.130 ngàn USD, tăng 17,11%; Ô tô đạt 1.828 ngàn USD, tăng 13,75%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 161.362 ngàn USD, tăng 19,97%, hàng hóa khác đạt 672.370 ngàn USD, tăng 17,61%.II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

  1. Lao động- thương binh, xã hội

* Giải quyết việc làm: Quý I năm 2016, toàn thành phố ước giải quyết việc làm cho 13.521 lượt lao động, đạt 26% kế hoạch năm và bằng 100,3% so với cùng kỳ năm trước trong đó: giải quyết việc làm trong nước đạt 12.740 lượt lao động đạt 25,13% kế hoạch năm và bằng 95,75% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Nhóm ngành công nghiệp, xây dựng là 4.491 lượt lao động, bằng 24,65% kế hoạch năm và bằng 101,19% so với cùng kỳ năm 2015; nhóm ngành nông lâm, ngư nghiệp là 3.325 lượt lao động, bằng 24,35% kế hoạch năm và bằng 83,58% so với cùng kỳ năm 2015; nhóm ngành dịch vụ là 4.924 lượt lao động, bằng 26,16% kế hoạch năm và bằng 100,72% so với cùng kỳ năm 2015; xuất khẩu lao động đạt 781 lao động, bằng 60,08% kế hoạch năm và tăng 346,29% so với cùng kỳ năm 2015.

Sàn giao dịch việc làm thành phố tổ chức được 06 phiên, với 282 lượt doanh nghiệp tham gia và có nhu cầu tuyển dụng là 10.920 lao động; tổng số lao động đến sàn được tư vấn việc làm là 10.992 lượt người; số lao động ddwwocj giới thiệu việc làm đạt 10,79% số lượt người đến sàn và bằng 10,86% nhu cầu tuyển dụng;

Triển khai đăng ký bảo hiểm thất nghiệp cho 1.771 người, bằng 95,94% so với cùng kỳ năm 2015; giải quyết cho 2.038 người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, bằng 91,85% so với cùng kỳ năm 2015, với số tiền trên 20.239,7 triệu đồng, bằng 105,43% so với cùng kỳ năm 2015.

* Công tác Dạy nghề: Quý I năm 2016, trên địa bàn thành phố tuyển sinh được 7.538 học sinh - sinh viên, đạt 15,5% kế hoạch năm, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó trình độ cao đẳng nghề là 420 sinh viên, trung cấp nghề là 306 học sinh, sơ cấp và dạy nghề thường xuyên là 6.812 học viên.

* Công tác thăm hỏi tặng quà: Quý I năm 2016, tổ chức thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016:

- Cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố với tổng số tiền trên 78,011 tỷ đồng, bằng 216,56% so với Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

- Cho đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các đối tượng xã hội ... cho 110.016 lượt, với tổng kinh phí trên 57 tỷ đồng, bằng 92,79% so với Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Tiến hành cấp 38.424 thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 với số tiền là 23,861 tỷ đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 24.115 người cao tuổi, với kinh phí là gần 4,35 tỷ đồng; cấp phát quà, thiệp chúc thọ, mừng thọ đến tận tay cho 1.995 người cao tuổi 90 tuổi và 124 người cao tuổi 100 tuổi trên địa bàn thành phố với số tiền 1,05 tỷ đồng.

2. Công tác Giáo dục, đào tạo

Các trường học hoàn thành kế hoạch học kỳ I, triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2015-2016; Đánh giá tình hình ứng dụng CNTT năm 2015, triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm 2016 và phát động chủ đề ứng dụng CNTT năm 2016 “các hoạt động giáo dục thực hiện trên môi trường mạng và thực hiện ISO điện tử” (triển khai trực tuyến tại điểm cầu Sở GD&ĐT và các điểm cầu là các đơn vị giáo dục).

Hướng dẫn các đơn vị đảm bảo sức khoẻ và phòng chống rét cho học sinh trong tình hình thời tiết rét đậm, rét hại; Các đơn vị, trường học đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 đảm bảo an toàn. Sau tết Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức 05 đoàn kiểm tra nền nếp, các trường đi vào hoạt động nghiêm túc ngay từ ngày đầu, tiết học đầu của năm mới, số học sinh vắng mặt sau Tết thấp.

Kết quả học sinh giỏi quốc gia năm 2016, thành phố Hải Phòng đứng thứ 2 toàn quốc với 97/106 thí sinh đoạt giải. Trong đó: 03 giải nhất, 37 giải nhì, 35 giải ba và 22 giải khuyến khích; Tổ chức thành công Hội thi giáo viên giỏi thành phố cấp THPT với 368 giáo viên dự thi ở 14 bộ môn. Kết quả 353 giáo viên được xếp loại đạt (96,7%) và 12 giáo viên không đạt (3,3%).

Theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia học sinh trung học khu vực miền Bắc. Kết quả, Hải Phòng có 16/18 dự án đạt giải: 3 giải nhất, 4 giải nhì, 7 giải ba, 2 giải khuyến khích.

3. Công tác y tế và An toàn vệ sinh thực phẩm

Ngành y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế dự phòng chủ động, tăng cường giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh mùa hè, đặc biệt các dịch bệnh mới nổi như Zika, bệnh dịch cúm A (H7N9), cúm A (H5N1), cúm A (H1N1) và các dịch bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm khác.

Trong 9 ngày tết, nhìn chung bệnh nhân khám, điều trị nội trú có tăng nhẹ so với Tết Ất Mùi 2015, riêng Bệnh viện Trẻ em số bệnh nhân vẫn cao (250-300 bệnh nhân/500 giường bệnh; Tình hình khám chữa bệnh trong dịp tết: Số tai nạn do đánh nhau: 46 người; số khám cấp cứu: 3.767 người; số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú: 3.296 người; số phẫu thuật: 279 người; số ca đẻ: 337 người; số tử vong tại bệnh viện: 17 người.

Công tác vệ sinh và an toàn thực phẩm: Tổng số cơ sở được kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên toàn thành phố là 2.462 cơ sở, tỷ lệ cơ sở được kiểm tra đạt yêu cầu là 81,1%; có 465 cơ sở có vi phạm với tỷ lệ 18,9%, có 49 cơ sở có vi phạm bị xử lý bằng hình thức phạt tiền với số tiền phạt 71,25 triệu đồng, 01 cơ sở bị đình chỉ hoạt động sản xuất thực phẩm, 07 cơ sở bị tiêu hủy thực phẩm với 31 loại sản phẩm bị tiêu hủy, có 92 cơ sở phải khắc phục về nhãn với 116 loại nhãn phải khắc phục.

Trong dịp tết không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, có 37 ca ngộ độc thức ăn lẻ tẻ đến khám tại các bệnh viện, các bệnh nhân ổn định, không có tử vong.

4. Công tác Văn hóa - Thể thao

* Công tác văn hóa: Tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ, tết lớn trong thời gian qua đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trên toàn thành phố, như : Lễ hội Đền Trạng Trình, Lễ kỷ niệm 430 năm Ngày mất của Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngày hội Táo quân Hải Phòng - Chợ Tết Việt 2016 và các hoạt động đón Xuân Bính Thân 2016, đặc biệt chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Đêm Giao thừa - Đón Xuân Bính Thân 2016 tại quảng trường Nhà hát thành phố; Tiếp tục duy trì tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Nhà Kèn vào thứ Bảy/Chủ nhật hàng tuần và chương trình văn hóa, văn nghệ dân gian tại Đình Kênh vào ngày mồng một/rằm hàng tháng.

* Công tác Thể dục thể thao: Phối hợp tổ chức và tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao phục vụ quần chúng nhân dân trong dịp đầu Xuân Bính Thân 2016 như: Thi đấu Cờ tướng, Biểu diễn Võ Thể dục, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016…; Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức cuộc bầu chọn danh hiệu Vận động viên Thể thao tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2015.

5. Công tác phòng chống cháy, nổ và vi phạm môi trường

Theo báo cáo của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng tính từ ngày 16/01/2016 đến ngày 15/02/2016 trên địa bàn thành phố không xảy ra vụ nổ nào, nhưng xảy ra 05 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính 20,2 triệu đồng và một số vụ cháy đang thống kê giá trị thiệt hại về tài. Trong đó 03 vụ cháy ở xảy ra ở nhà dân, 01 vụ cháy ở khối cơ quan, doanh nghiệp và 01 vụ cháy xảy ra ở những địa bàn khác./.Nơi nhận:

- Vụ Tổng hợp-TCTK;

- TTTU,TTHĐNDTP;

- CT, các PCTUBNDTP;

- Các VP:TU, Đoàn ĐBQH&HĐND,UBNDTP;

- Các Sở, ngành liên quan;

- Một số Cục TK tỉnh TP;

- Lãnh đạo Cục TK;- Lưu VT,TH.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn ThànhКаталог: PortalFolders -> ImageUploads -> UBNDTP -> 1785
1785 -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
1785 -> Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-cp ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
1785 -> VĂn phòng chính phủ
1785 -> 2. Phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của đất nước, đặc biệt là tiềm năng biển, để phát triển hệ thống giao thông vận tải hợp lý, tiết kiệm chi phí xã hội
1785 -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
1785 -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 189.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương