Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, y tếtải về 9.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.94 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1179/UBND-TNMT


V/v khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm dịch vụ y tế, tại thành phố

Bắc Ninh.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 19 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế;

- UBND thành phố Bắc Ninh;

- Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Bình An.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Bình An tại công văn số 01/2016/TTr-BA ngày 10/5/2016 về việc xin khảo sát địa điểm đầu tư xây dựng dự án Khu trung tâm dịch vụ y tế, tại phường Võ Cường và phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Bình An khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm dịch vụ y tế, tại phường Võ Cường và phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, diện tích khoảng 1,5ha (Phần diện tích đất đã được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND thành phố Bắc Ninh khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ bệnh viện và mở rộng bệnh viện sản – nhi tại Văn bản số 2132/UBND-XDCB ngày 11/8/2015, sau khi trừ đi phần diện tích đất để thực hiện dự án mở rộng bệnh viện sản - nhi Bắc Ninh, khoảng 2,5ha). Có sơ đồ vị trí khu đất kèm theo.

Văn bản này có giá trị trong thời gian 12 tháng để hoàn chỉnh hồ sơ đất đai trình UBND tỉnh quyết định.

2. Giao các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; UBND thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- TT Thành ủy, TTHĐND thành phố Bắc Ninh;

- Đảng ủy, UBND các phường: Võ Cường, Đại Phúc;- Lưu : VT, TNMT, XDCB, PVPTN, CVP.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tử Quỳnh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương