Các Sở: Tài chính; Tài nguyên và Môi trườngtải về 10.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích10.9 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
Số: 1480/UBND-KTTH

V/v thu tiền sử dụng đất.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 20 tháng 07 năm 2011


Kính gửi :

- Các Sở: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường;

Xây dựng;

- Cục thuế Bắc Ninh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2011, đáp ứng vốn cho đầu tư phát triển; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Cục thuế Bắc Ninh làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh:

1. Kế hoạch và tiến độ triển khai thực hiện:

a. Các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó:

- Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn chung.

- Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

b. Thu tiền sử dụng đất nợ đọng:

- Các dự án đã đấu giá quyền sử dụng đất.

- Các dự án đất dãn dân.

- Thu tiền sử dụng đất của các hộ vi phạm Luật Đất đai khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Quan điểm đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của cơ sở.

3. Đề xuất giải pháp để thực hiện vượt thu tiền sử dụng đất năm 2011.

Thời gian báo cáo chậm nhất trước ngày 5/8/2011.Vậy thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố biết, thực hiện./.

TL.CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Mầu Quang Thắng

: Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân huyện yên phong
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương