Các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựngtải về 12.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích12.78 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 1020/UBND - VPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 10 tháng 6 năm 2014

V/v bàn giao dự án ODA

của Công ty cổ phần môi trường

APT-Seraphin Hải Dương
Kính gửi:

- Các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;

- Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương;

- Công ty CP môi trường APT-Seraphin Hải Dương.Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 30/CV-APT ngày 22/5/2014 của Công ty CP môi trường APT-Seraphin Hải Dương về việc đề nghị xem xét bàn giao toàn bộ dự án ODA.

Theo báo cáo đến nay Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương vẫn chưa hoàn thiện thủ tục và bàn giao toàn bộ hồ sơ của dự án nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hải Dương (dự án ODA) cho Công ty CP môi trường APT-Seraphin Hải Dương theo quyết định của UBND tỉnh. Nên trong quá trình hoạt động đã nẩy sinh một số khó khăn, vướng mắc và Công ty có một số đề nghị gửi UBND tỉnh;

(Có văn bản phô tô gửi kèm theo công văn này)

Sau khi xem xét nội dung đề nghị tại văn bản trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Cương có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng các sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện việc bàn giao và hoạt động của nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hải Dương từ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương sang Công ty CP môi trường APT-Seraphin Hải Dương theo Phương án được phê duyệt tại Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh;

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xem xét đề nghị của Công ty CP môi trường APT-Seraphin Hải Dương về việc chôn lấp số rác thải sinh hoạt không thể xử lý được bằng phương pháp đốt và những công trình phụ trợ khác.

3. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện bàn giao nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hải Dương cho Công ty CP môi trường APT-Seraphin Hải Dương;

4. Yêu cầu Công ty CP môi trường APT-Seraphin Hải Dương báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của công ty từ khi tiếp nhận dự án đến nay, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có) trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt cần báo cáo chi tiết về phương án khắc phục những tồn tại để nâng cao hiệu suất, xử lý triệt để rác thải đảm bảo quy chuẩn môi trường.

Yêu cầu các sở, đơn vị được giao nhiệm vụ có báo cáo bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 16/6/2014;

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương (để báo cáo);- Lưu: VT; Ô Đông (8b).

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký


Nguyễn Quang Hải
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương