Các Sở, ban, ngành thuộc ubnd tỉnhtải về 8.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.96 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1277/UBND-KTTH


V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 26 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết nói trên. Để có kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1.Các ngành, các địa phương báo cáo 6 tháng đầu năm kết quả thực hiện của đơn vị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 và Chương trình hành động của UBND tỉnh, gửi về Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội tỉnh trước ngày 5/6/2016 để tổng hợp.

2. Giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2016 của tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/6/2016 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);

- CVP; Các PCVP;

- Lưu: VT, KTTH.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Mầu Quang Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương