CỤc quản lý chất lưỢng nông lâm sản và thủy sảNtải về 39.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích39.86 Kb.
#487


BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN


––––––––––––––––––

Số: 305/BC-QLCL


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––


Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 02 và trọng tâm công tác tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônI. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 02/2016

1. Thực hiện các nhiệm vụ Bộ giao tại chương trình công tác tháng 02/2016 và các thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ:

(Xin xem Phụ lục kèm theo)

2. Kết quả công tác và tình hình thực hiện tái cơ cấu ngành tháng 02/2016

2.1. Xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật:

- Tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát ATTP nông lâm thủy sản (thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BNNPTNT, Thông tư số 61/2012/TT-BNNPTNT).

- Trình Bộ thông qua dự thảo Đề án kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.

- Trình Bộ ban hành Công điện số 921/CĐ-BNN-QLCL ngày 02/02/2016 về tăng cường kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân 2016.

- Trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 421/QĐ-BNN-QLCL ngày 3/2/2016 về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của các địa phương. Tổng hợp kết quả chấm điểm của địa phương và tổ chức họp Hội đồng thẩm định.

- Xây dựng Báo cáo tổng kết triển khai Đợt cao điểm hành động Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2015 và Kế hoạch trọng tâm Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2016.

- Xây dựng dự thảo đề án “Tăng cường năng lực kiểm tra, kiểm nghiệm nhanh cho các Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản các tỉnh/thành phố Trung ương”.

- Hoàn thiện hồ sơ, gửi Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trưởng thẩm định, trình công bố 03 TCVN về phương pháp phân tích Trifuralin, Fluoroquinoes, Ethoxyquine.2.2. Triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP:

a/ Triển khai các chương trình giám sát quốc gia:

- Chương trình kiểm soát vệ sinh an toàn vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ: Trong tháng 02/2016, Cục đã phối hợp với cơ quan địa phương lấy 38 mẫu nhuyễn thể và 70 mẫu nước để phân tích chỉ tiêu tảo độc, độc tố sinh học, vi sinh vật (E.coli). Kết quả: các mẫu đều đạt yêu cầu.

- Chương trình kiểm soát Dư lượng các chất độc hại trong thủy sản nuôi: Trong tháng 02/2015, Cục đã phối hợp với cơ quan địa phương lấy 29 mẫu thủy sản nuôi để phân tích các chỉ tiêu dư lượng các chất độc hại. Các mẫu hiện đã được gửi đến các phòng thí nghiệm để phân tích, đang chờ kết quả phân tích.

b/ Thanh tra, kiểm tra ATTP:

Cục đã tổ chức kiểm tra định kỳ 05 cơ sở sản xuất thủy sản xuất khẩu, trong đó 03 cơ sở xếp hạng 2, 02 cơ sở xếp hạng 3 và không có cơ sở xếp hạng 4. Đối với các cơ sở bị xuống hạng 3, Cục đã xử lý theo quy định (đưa ra khỏi danh sách ưu tiên).c/ Giải quyết vướng mắc về rào cản ATTP của các thị trường và hợp tác quốc tế:

- Tiếp tục xử lý cảnh báo thị trường Châu Âu, Liên minh Kinh tế Á-Âu, Châu Á (Hàn Quốc, Nhật Bản), Braxin, Úc theo đúng quy định của Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT;

- Xử lý các vấn đề thị trường:

+ Hoa Kỳ: Liên quan đến việc triển khai chương trình thanh tra cá da trơn của Hoa Kỳ, Cục đã có văn bản báo cáo Bộ trưởng về việc tổ chức đoàn công tác của Bộ tại Hoa Kỳ để làm việc với các bên liên quan và đề xuất Dự án hỗ trợ kỹ thuật để giúp Việt Nam hoàn thiện, đáp ứng các quy định của Hoa Kỳ (công văn số 206/QLCL-CL1 ngày 02/2/2016); Tham gia tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Thanh tra An toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) tại Việt Nam.

+ Panama: Xử lý cảnh báo của cơ quan thẩm quyền Panama đối với các lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang Panam nhiễm vi sinh vật: Cục đã có công văn số 245/QLCL-CL1 ngày 5/2/2016 yêu cầu các doanh nghiệp bị cảnh báo điều tra nguyên nhân, thiết lập và áp dụng các biện pháp khắc phục; yêu cầu Trung tâm vùng 6 rà soát quá trình kiểm tra, chứng nhận các lô hàng; văn bản gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Panama đề nghị bố trí làm việc với CQTQ Panama để thông báo các biện pháp Việt Nam đã triển khai và cung cấp các quy định về kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản nhập khẩu; Tiếp và làm việc với Tham tán thương mại Việt Nam tại Panama trao đổi các vấn đề liên quan; văn bản gửi cơ quan thẩm quyền Panama thông báo kết quả điều tra nguyên nhân, biện pháp khắc phục và kết quả thẩm tra của NAFIQAD.

+ Hàn Quốc: Ttổ chức triển khai kế hoạch thực nghiệm đánh giá sự xuất hiện tự nhiên của axit propionic trong cá bò khô Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc.

+ Trung Quốc: Cục đã có văn bản gửi Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc về các ý kiến và biện pháp khắc phục đối các khuyến cáo của AQSIQ về hệ thống kiểm soát vệ sinh ATTP dầu cá của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc; Văn bản đề nghị cơ quan thẩm quyền Trung Quốc bổ sung 14 cơ sở nuôi tôm sú của Việt Nam vào Danh sách được phép xuất khẩu tôm sú sống sang Trung Quốc.

- Tiếp tục tiếp nhận, thẩm định, xử lý hồ sơ đăng ký bổ sung xuất khẩu sản phẩm động vật theo Thông tư 25, nguồn gốc thực vật theo Thông tư 12 của các nước (Mỹ, Úc , Brazin, Argentina, Pháp, Nga, Ấn Độ, New Zealand, Nauy...); Giải thích vướng mắc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật vào Việt Nam.2.4. Tăng cường năng lực hoạt động:

a/ Công tác tổ chức bộ máy - cán bộ

- Trình Bộ phê duyệt quy hoạch Lãnh đạo Cục năm 2016 giai đoạn 2016-2021 theo phân cấp;

- Bình xét khen thưởng thành tích công tác 2015;

b/ Công tác quản lý kiểm nghiệm

- Thông báo kết quả đánh giá phòng kiểm nghiệm của Trung tâm vùng 5, 6 theo thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT .c/ Công tác cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng của Cục tháng 2/2016 (công văn số 254/BC-QLCL ngày 16/2/2016).

- Báo cáo công tác phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng tháng 1, 2 năm 2016 (công văn số 263/BC-QLCL ngày 18/2/2016)

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng của Cục theo quy định của Chính phủ.d/ Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

- Trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng NLTS.II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH THÁNG 3/2016:

  1. Xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật:

- Trình Bộ ban hành kế hoạch hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm 2016.

- Hoàn thiện, trình Chính phủ Đề án kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất;

- Trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn giám sát ATTP nông lâm thủy sản (thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BNNPTNT, Thông tư số 61/2012/TT-BNNPTNT).

- Hoàn thiện dự thảo đề án “Tăng cường năng lực kiểm tra, kiểm nghiệm nhanh cho các Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản các tỉnh/thành phố Trung ương”

- Xây dựng dự toán chi tiết các nguồn kinh phí ATTP thủy sản năm 2016 trình Bộ phê duyệt

2. Công tác quản lý chất lượng, đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản:

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Đợt cao điểm hành động Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2015

- Báo cáo công tác kiểm tra liên ngành về VSATTP trong dịp Tết Nguyên Bính Thân và Lễ hội Xuân 2016 gửi Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về đảm bảo ATTP.

- Tiếp tục thực hiện các chương trình giám sát an toàn thực phẩm rau, thịt, thủy sản và tổ chức thanh tra, điều tra nguyên nhân, xử lý vi phạm (kể cả dừng thu hoạch hoặc thu hồi sản phẩm không an toàn);

- Tiếp tục theo dõi và kịp thời xử lý tháo gỡ vướng mắc của thị trường xuất khẩu (cá tra sang Hoa Kỳ; thủy sản sang Nhật Bản, Hàn Quốc; Rau, trà sang Đài Loan).

- Tiếp tục thẩm tra hồ sơ đăng ký nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật, thực vật của các nước nhập khẩu vào Việt Nam theo Thông tư 25, Thông tư 12 và giải quyết các vướng mắc liên quan;

- Tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời các kiến nghị liên quan đến công tác QLCL ATTP nông lâm thủy sản của các cơ quan QLCL ATTP địa phương, cơ sở SXKD nông lâm thủy sản.

3. Về tổ chức bộ máy – nhân sự:

- Phê duyệt phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo năm 2016 giai đoạn 2016-2021 theo phân cấp;

- Phê duyệt/trình Bộ phê duyệt danh hiệu thi đua, hình thức khen 2015;

- Báo cáo kết quả thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập 2015.4. Về năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm:

- Xây dựng kế hoạch tham gia thử nghiệm thành thạo cho các phòng kiểm nghiệm thuộc hệ thống Cục.

- Tổ chức đánh giá cơ sở kiểm nghiệm theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

5. Về Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định của Chính phủ.

- Duy trì việc xem xét giải quyết và trả lời kịp thời các phản ánh, kiến nghị cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu liên quan đến lĩnh vực Cục phụ trách.

6. Về đầu tư xây dựng cơ bản:

- Dự án Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2: lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải, nhà thầu tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành.

- Dự án Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng NLTS: Trình phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; và triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

- Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm vùng 4 và Cơ quan Nam bộ: Hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Bộ (nếu có).Nơi nhận:

- Như trên;  • TT Vũ Văn Tám (để báo cáo);

  • Cục trưởng (để báo cáo);

- Phòng TH -Văn phòng Bộ (qua Email);

- Website Bộ, Cục (để p/biến);- Lưu VT, KH.

CỤC TRƯỞNG
(đã ký)


Nguyễn Như Tiệp


Phụ lục:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BỘ GIAO THÁNG 2/2016

(Ban hành kèm theo văn bản số 305/BC-QLCL ngày 29/02/2016

của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)


STT

Công việc được giao

Kết quả thực hiện

1

Tham mưu trình Bộ trưởng ban hành Công điện gửi các địa phương đề nghị thực hiện nghiêm túc việc xử lý các trường hợp vi phạm theo Nghị định 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ

Cục đã trình Bộ ban hành Công điện số 921/CĐ-BNN-QLCL ngày 02/02/2016 về tăng cường kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân 2016.Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 39.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương