CỤc quản lý chất lưỢng nông lâm sản và thủy sảNtải về 22.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích22.89 Kb.BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

––––––––––––––––––

Số: 386/BC-QLCL


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––
Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2016


BÁO CÁO

Kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2016

và trọng tâm công tác Quý II năm 2016

––––––––––––––––––––––––––––I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I/2016

1. Cải cách thể chế

- Trình Bộ ban hành Quyết định số 629/QĐ-BNN-QLCL ngày 02/3/2016 ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Trình Bộ ban hành Công điện số 921/CĐ-BNN-QLCL ngày 02/02/2016 về tăng cường kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân 2016;

- Trình Bộ ban hành Quyết định số 421/QĐ-BNN-QLCL ngày 3/2/2016 về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của các địa phương; Tổng hợp kết quả chấm điểm, tổ chức họp Hội đồng thẩm định và công bố kết quả xếp hạng địa phương (Thông báo số 1704/TB-BNN-VP ngày 02/3/2016).

- Hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BNNPTNT, Thông tư số 61/2012/TT-BNNPTNT) trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế.

- Trình Bộ dự thảo Đề án kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.

- Xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan địa phương đối với dự thảo Đề án Tăng cường giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp; Xây dựng dự thảo đề án “Tăng cường năng lực kiểm tra, kiểm nghiệm nhanh cho các Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản các tỉnh/thành phố Trung ương”;

- Hoàn thiện hồ sơ, gửi Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trưởng thẩm định, trình công bố 03 TCVN về phương pháp phân tích Trifuralin, Fluoroquinoes, Ethoxyquine.2. Cải cách thủ tục hành chính:

  • Ban hành Quyết định số 52/QĐ-QLCL ngày 14/1/2016 về kế hoạch thực hiện công tác pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016;

- Cục đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ công bố thủ tục hành chính tại Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 về cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc sản phẩm động vật thủy sản; đang thực hiện rà soát, thống kê chi tiết nội dung các thủ tục hành chính để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

Tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị thuộc Cục thực hiện công tác tổ chức, nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ.4. Công tác cán bộ

- Trình Bộ phê duyệt quy hoạch Lãnh đạo Cục năm 2016 giai đoạn 2016-2021 theo phân cấp;

- Bình xét khen thưởng thành tích công tác năm 2015;

- Tổ chức các Hội nghị của Cục: Hội nghị tổng kết 2015, Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 2015, Hội nghị cán bộ công chức 2015;

- Triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức viên chức, kê khai tài sản, bổ sung lý lịch năm 2015 toàn hệ thống;

- Trình Bộ xem xét, phê duyệt chủ trương triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2016-2020.5. Cải cách tài chính công

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng của Cục năm 2016; thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng của Cục.

- Báo cáo công tác phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng tháng 1, 2 năm 2016;

- Xây dựng dự toán chi tiết các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2016.6. Hiện đại hóa nền hành chính

Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong toàn hệ thống.II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2016

1. Cải cách thể chế:

- Hoàn thiện, trình Bộ trình Chính phủ Đề án kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất; Đề án Tăng cường giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp;

- Trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BNNPTNT, Thông tư số 61/2012/TT-BNNPTNT).

- Hoàn thiện dự thảo đề án “Tăng cường năng lực kiểm tra, kiểm nghiệm nhanh cho các Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản các tỉnh/thành phố Trung ương”2. Cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính theo kế hoạch của Bộ, Cục đã được ban hành.3. Về cải cách tổ chức bộ máy, công tác cán bộ:

- Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức trình Bộ phê duyệt;

- Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo chuyên môn nghiệp vụ năm 2016 theo nhiệm vụ được giao.

4. Về hiện đại hóa nền hành chính:

Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong toàn hệ thống.5. Về cải cách tài chính công

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định của Chính phủ;

- Duy trì việc xem xét giải quyết và trả lời kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu liên quan đến lĩnh vực Cục phụ trách.

Nơi nhận:

- Vụ TCCB (Văn phòng TT CCHC);

- Cục trưởng;

- Các Phòng thuộc Cục;

- Lưu VT, KH.


KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Lê Bá Anh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương