CỤc quản lý chất lưỢng nông lâm sản và thủy sảNtải về 10.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích10.82 Kb.

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
Số:2142/QLCL- KN

V/v soát xét hồ sơ đăng ký chỉ

định cơ sở kiểm nghiệm


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Trung tâm Kiểm nghiệm ATVSTP khu vực Tây Nguyên
Xét hồ sơ đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm số ngày 03/8/2015 của Trung tâm Kiểm nghiệm ATVSTP khu vực Tây Nguyên; Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo tới Trung tâm nội dung như sau:

1. Hình thức đề nghị chỉ định: Đăng ký lần đầu.

2. Kết quả soát xét hồ sơ đăng ký chỉ định:

Hồ sơ đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm của Trung tâm chưa đáp ứng Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/8/2013 của Liên Bộ: Bộ Y tế - Bộ Công thương – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể như sau:

- Không có danh sách, hồ sơ trang thiết bị chính theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT;

- Không có kế hoạch, kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đối với các chỉ tiêu đăng ký chỉ định theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT và Điểm a Khoản 4 Điều 5 Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT;

- Không có báo cáo kết quả kiểm tra thành thạo tay nghề của kiểm nghiệm viên đối với các chỉ tiêu đăng ký chỉ định theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT và Điểm c Khoản 4 Điều 5 Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT;

- Báo cáo năng lực cơ sở kiểm nghiệm không đúng theo mẫu Phụ lục 2 và mẫu phiếu kết quả kiểm nghiệm không đúng theo mẫu Phụ lục 3 của Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Đề nghị Trung tâm xem xét bổ sung hồ sơ.


Nơi nhận:

- Nh­ư trên;

- Cục trưởng (báo cáo);

- L­ưu VT, KN.KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Bá Anh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương