CỤc quản lý chất lưỢng nông lâm sản và thuỷ SẢNtải về 13.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích13.7 Kb.

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN

––––––––––––––––––

–––––––––––––

Số: /QLCL- CL1

V/v Trả lời các góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 187/NĐ-CP sau khi xin ý kiến rộng rãi (tiếp theo)

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2014
Kính gửi: Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối

Phúc đáp văn bản số 1263/CB-TM ngày 14/8/2014 của Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối đề nghị trả lời các góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 187/NĐ-CP ngày 20/11/2013, Cục quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có một số ý kiến góp ý đối với các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ quản lý được phân công như sau:
TT

Nội dung trong dự thảo Thông tư

Ý kiến góp ý

Ý kiến của Cục Quản lý Chất lượng NLS & TS

1

Điều 1, Khoản 13

13. Xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật và thủy sản- Bộ Công Thương đề nghị bổ sung cơ sở pháp lý tại phần căn cứ pháp lý ban hành văn bản vì Nghị định 187/2013/NĐ-CP không có quy định nội dung này


Không nhất trí với góp ý của Bộ Công Thương. Lý do: tại Điều 7 Nghị định 187/NĐ-CP đã quy định “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện kiểm dịch, kiểm tra về an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng và quy định cửa khẩu”. Như vậy, Thông tư hướng dẫn cần hướng dẫn tất cả các nội dung của Nghị định chứ không chỉ các nội dung tại Điều 6.

2

Quy định chung

- Bộ Công Thương đề nghị bổ sung Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu kèm theo mã HS theo quy định tại Phụ lục I Nghị định 187/2013/NĐ-CP

Đồng ý. Lý do: Nghị định 187/2013/NĐ-CP đã quy định, do đó phải thực hiện và định kỳ có rà soát cập nhật

Đề nghị Quý đơn vị tổng hợp./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục trưởng (để b/c);

- PCT. Trần Bích Nga (để biết);- Lưu VT, CL1, CL2.


KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu HàoCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương