CỤc quản lý chất lưỢng nông lâm sản và thuỷ SẢNtải về 11.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.09.2016
Kích11.64 Kb.

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN

––––––––––––––––––

–––––––––––––

Số: 1733 / QLCL-KH

V/v rà soát hợp tác với Argentina chuẩn bị Kỳ họp thứ IV UBLCP Việt Nam - Argentina

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2014
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Hợp tác quốc tế)

Phúc đáp văn bản số 797/HTQT-SP ngày 5/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Hợp tác quốc tề) về việc rà soát hợp tác với Argentina chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ IV Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Argentina, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo như sau:  1. Tình hình hợp tác trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông, thủy sản:

a) Ngày 18/6/2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) và Cơ quan Vệ sinh và Chất lượng Nông sản quốc gia – Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản Argentina (SENASA) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về xuất nhập khẩu nông, thủy sản giữa hai nước, có hiệu lực kể từ ngày ký, trong đó:

- 204 doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu sang Argentina. Danh sách doanh nghiệp này sẽ được SENASA cập nhật theo đề nghị của NAFIQAD.

- Argentina được phép xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam theo qui định tại Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT.

- 119 doanh nghiệp của Argentina (17 cơ sở sản xuất thịt và 102 cơ sở chế biến thủy sản) đã được phép xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc động vật vào Việt Nam. Danh sách các doanh nghiệp này sẽ được NAFIQAD cập nhật trên cơ sở xem xét các hồ sơ đăng ký theo qui định tại Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT.

b) Trước đó, hai bên đã thực hiện một số hoạt động trao đổi đoàn công tác:

- Tháng 8/2012, SENASA đã sang Việt Nam thực hiện chuyến thanh tra hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản Việt Nam xuất khẩu và điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của một số doanh nghiệp chế biến thủy sản đăng ký xuất khẩu sang Argentina.

- Tháng 11/2012, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (gồm đại diện NAFIQAD và Cục Thú y) đã sang Argentina thanh tra hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của các doanh nghiệp Argentina đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật vào Việt Nam theo quy định tại Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT.

2. Đề xuất, kiến nghị:

Hiện nay việc xuất nhập khẩu nông, thủy sản giữa hai nước được thực hiện theo Biên bản ghi nhớ nêu trên và chưa xuất hiện vướng mắc, tồn tại.

Đề nghị Quý Vụ xem xét, tổng hợp.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Các PCT (để biết);

- Lưu VT, CL1, CL2, KH.CỤC TRƯỞNG
(đã ký và đóng dấu)
Nguyễn Như Tiệp

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương