CỤc phòng chống hiv/aids


DANH MỤC CÁC CHỮ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮTtải về 1.54 Mb.
trang2/23
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.54 Mb.
#39107
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

DANH MỤC CÁC CHỮ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT

AIDS

: Acquired Immune Deficiency Syndrome

(Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải)ART

: Anti Retrovirus Therapy (Điều trị kháng retrovirus)

ARV

: Anti Retrovirus (Thuốc kháng retrovirus)

BN

: Bệnh nhân

CBYT

: Cán bộ y tế

CTM

: Công thức máu

ĐTNC

: Đối tượng nghiên cứu

ĐTV

: Điều tra viên

GSV

: Giám sát viên

HIV

: Human Immunodeficiency Virus

(Virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người)HAART

: High Active Anti Restroviral Therapy

(Liệu pháp điều trị kháng retrovirus hoạt tính cao)NTCH

: Nhiễm trùng cơ hội

NC

: Nghiên cứu

PC

: Phòng chống

PKNT

: Phòng khám ngoại trú

TCD4

: Tế bào lympho T mang phân tử CD4

TTĐT

: Tuân thủ điều trị

TTPC HIV/AIDS

: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

TTYT

: Trung tâm y tế

UNAIDS

: United Nation Programme on HIV/AIDS

(Chương trình Liên hợp quốc về phòng chống HIV/AIDS)UNGASS

: United Nation General Assembly Special Session (Phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng liên hợp quốc về HIV/AIDS)

WHO

: World Health Organization (Tổ chức Y tế thế giới)


MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT 7

MỤC LỤC 8

DANH MỤC CÁC BẢNG 11

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 12

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU 1

ĐẶT VẤN ĐỀ 3

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 6

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 7

1.1. Tình hình HIV/AIDS trên thế giới và tại Việt Nam 7

1.2. Thực trạng Chăm sóc, Điều trị HIV/AIDS trên thế giới và tại Việt Nam 9

1.3. Một số nghiên cứu đã tiến hành 11

14


Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15

2.1. Đối tượng nghiên cứu 15

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: 15

2.3. Thiết kế nghiên cứu: 15

2.4. Mẫu và phương pháp chọn mẫu 15

2.5. Phương pháp thu thập số liệu 16

2.6. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 18

2.7. Xác định chỉ số, biến số cần đánh giá (phụ lục 7) 18

2.8. Các khái niệm và tiêu chuẩn đánh giá được sử dụng trong nghiên cứu 18

2.9. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 20

2.10. Hạn chế, sai số và các biện pháp khắc phục của nghiên cứu. 21

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22

3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu 22

3.1.1. Đặc điểm về giới tính và vùng miền. 22

Biểu đồ 1: Giới tính và vùng miền của ĐTNC 22

3.1.2. Đặc điểm về tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp và thu nhập. 22

Bảng 1: Tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp và thu nhập của ĐTNC. 23

3.1.3. Đặc điểm về về hôn nhân, tình trạng sống và khoảng cách đến PKNT. 23

Bảng 2: Tình trạng hôn nhân và khoảng cách từ nhà đến PKNT. 23

3.1.4. Đặc điểm về lây nhiễm HIV của ĐTNC. 24

Biểu đồ 2: Nguyên nhân lây nhiễm HIV của ĐTNC. 24

Bảng 3: Tình trạng TCMT, thời gian phát hiện nhiễm HIV và đã từng điều trị ARV 24

3.2. Kiến thức, thái độ, thực hành tuân về điều trị và tuân thủ điều trị ARV 25

3.2.1. Kiến thức về điều trị ARV 25

Bảng 4 : Kiến thức về điều trị ARV 25

Bảng 5:Tỷ lệ kể tên được một số tác dụng phụ hay gặp của thuốc (n = 74) 26

Biểu đồ 3: Kiến thức chung về điều trị ARV phân bố theo giới tính 27

3.2.2. Kiến thức về tuân thủ điều trị ARV 27

Bảng 6: Kiến thức về tuân thủ điều trị ARV (n = 97) 27

3.2.3. Thái độ tuân thủ điều trị ARV 28

Bảng 7: Thái độ về tuân thủ điều trị ARV 28

3.2.4. Thực hành về tuân thủ điều trị ARV của bệnh nhân AIDS 29

Bảng 8: Thực hành tuân thủ điều trị ARV 29

Bảng 9: Lý do quên dùng thuốc và cách xữ trí khi quên thuốc (n=28) 29

Bảng 10: Tỷ lệ bệnh nhân gặp tác dụng phụ trong quá trình điều trị 30

Biểu đồ 4: Cách xữ trí khi gặp tác dụng phụ 31

Biểu đồ 5: Thực hành tuân thủ điều trị ARV theo nhóm tuổi 31

Biểu đồ 6: Kiến thức, thái độ, thực hành chung về tuân thủ điều trị ARV 32

3.3. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ điều trị ARV 32

Bảng 11: Tham gia tập huấn, tư vấn cá nhân trước điều trị ARV 32

Bảng 12: Nội dung tập huấn (n = 95) 33

Bảng 13: Quá trình, nội dung và tác dụng của tư vấn trong quá trình điều trị ARV 33

Bảng 14: Sự hỗ trợ của người thân trong qua trình điều trị tại nhà 34

Bảng 15: Đánh giá chung về sự hỗ trợ của người thân 34

Bảng 16: Nhu cầu và mong muốn của bệnh nhân AIDS 35

3.4. Kết quả điều trị ARV của bệnh nhân AIDS tại Hà Tĩnh 35

Bảng 17: Cân nặng của bệnh nhân trước và sau khi điều trị bằng ARV 35

Bảng 18: So sánh tỷ lệ NTCH trước ĐT và sau ĐT 6 tháng 36

Bảng 19: Chỉ số miễn dịch trước và sau khi điều trị 36

Bảng 20: Kết quả điều trị theo các chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng 37

3.5. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành TTĐT ARV 37

3.5.1. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức điều trị ARV 37

Bảng 21: Một số yếu tố liên quan đến kiến thức về điều trị ARV 37

3.5.2. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức tuân thủ điều trị ARV 39

Bảng 22: Một số yếu tố liên quan đến kiến thức tuân thủ điều trị ARV 39

3.5.3. Một số yếu tố liên quan đến thái độ tuân thủ điều trị ARV 41

3.5.4. Một số yếu tố liên quan đến thực hành tuân thủ điều trị ARV 41

Bảng 23 : Mối liên quan giửa thực hành TTĐT ARV với một số yếu tố xã hội 41

Bảng 24 : Mối liên quan giửa thực hành TTĐT ARV với một số yếu tố khác 42

3.5.5. Một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị ARV 43

Bảng 25 : Mối liên quan giửa kết quả điều trị ARV với một số yếu tố xã hội 43

Bảng 26 : Mối liên quan giửa kết quả ĐT ARV với một số yếu tố từ PKNT 44

Bảng 27 : Mối liên quan giửa kết quả ĐT ARV với kiến thức, thái độ, thực hành 45

Chương 4. BÀN LUẬN 47

4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 47

4.2. Đặc điểm về kiến thức, thái độ, thực hành và kết quả điều trị. 49

4.3. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ điều trị ARV: 53

4.4. Hiệu quả điều trị ARV. 55

4.5. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành TTĐT ARV 56

4.5. Hạn chế của nghiên cứu: 59

Chương 5. KẾT LUẬN 60

Chương 6. KHUYẾN NGHỊ 62

PHỤ LỤC 66

Phụ lục 1 66

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN TỪ BỆNH ÁN 66

Phụ lục 2 67

PHIẾU PHỎNG VẤN 67

Phụ lục 3 76

CÁCH ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM 76

Phụ lục 4 80

GIẤY ĐỒNG Ý THAM GIA TRẢ LỜI NGHIÊN CỨU 80

Phụ lục 5 82

KẾ HOẠCH KINH PHÍ 82

Phụ lục 6 84

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 84

Phụ lục 7. CHỈ SỐ VÀ BIẾN SỐ 87Phụ lục 8. Một số yếu tố liên quan đến thái độ tuân thủ điều trị ARV 91
Каталог: bitstream -> VAAC 360
VAAC 360 -> ĐÁnh giá chất lưỢng của máY ĐẾm tế BÀo t cd4 – pima lê Chí Thanh, Vũ Xuân Thịnh, Khưu Văn Nghĩa Trần Tôn, Trương Thị Xuân Liên
VAAC 360 -> Đào Việt Tuấn Trung tâm Phòng, chống hiv/aids hải Phòng
VAAC 360 -> CỤc phòNG, chống hiv/aids
VAAC 360 -> XÂy dựng phưƠng pháp in-house đo tải lưỢng VI rút hiv- 1 BẰng kỹ thuật real time rt-pcr nguyễn Thùy Linh *,, Dunford, Linda*,, Dean, Jonathan*,, Nguyễn Thị Lan Anh *,, Carr, Michael *,, Coughlan, Suzie*,, Connell, Jeff *, Nguyễn Trần Hiển
VAAC 360 -> DỰ BÁo nhu cầu và ngân sách sử DỤng thuốc arv tại việt nam (2011 2015)
VAAC 360 -> Danh sách bài báO ĐĂng trên kỷ YẾu hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IV
VAAC 360 -> CỤc phòNG, chống hiv/aids báo cáo kết quả nghiên cứU ĐỀ TÀi cấp cơ SỞ

tải về 1.54 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương