Các mẫu nhân tố (Factorial Designs)tải về 0.49 Mb.
trang11/11
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Giải thích kết quả


Cả hai biểu đồ chu tuyến ( contour plot) và biểu đồ bề mặt( surface plot) cho thấy đáp ứng (Yield) gia tăng khi cả hai thời gian và nhiệt độ gia tăng . Biểu đồ bề mặt cũng minh họa sự gia tăng đáp ứng từ mức thấp đến cao của thời gian là lớn hơn ở mức cao của nhiệt độ. 

Example of an overlaid contour plot for factorial design

Biểu đồ chu tuyến này là sự tiếp tục của thí dụ tối ưu hóa đáp ứng của thí nghiệm nhân tố ( factorial response optimization example).Mục tiêu thí nghiệm là làm tối đa đáp ứng và làm tối thiểu chi phí . Trong thí dụ này, chúng ta sẽ vẽ các biểu đồ chu tuyến bằng cách dùng thời gian và nhiệt độ như hai trục và giử chất xúc tác ở mức độ A và B tương ứng .Step 1: Display the overlaid contour plot for Catalyst A

1    Open the worksheet FACTOPT.MTW. (The design information and response data have been saved for you.)

2    Choose Stat > DOE > Factorial > Overlaid Contour Plot.

3    Click to move Yield and Cost to Selected.

4    Click Contours. Complete the Low and High columns of the table as shown below. Click OK

Name

Low

High

Yield

35

45

Cost

28

35

5    Click OK in the Overlaid Contour Plot dialog box.

Step 2: Display the overlaid contour plot for Catalyst B

6    Repeat steps 2-4, then click Settings. Under Hold extra factors at, choose High settings. Click OK in each dialog box.Graph Window Output

Giải thích kết quả

Vùng trắng bên trong mỗi biểu đồ cho thấy khoảng thời gian và nhiệt độ nơi đó tiêu chuẩn cho cả hai biến đáp ứng được thỏa mản. Dùng biểu đồ này phối hợp với biểu đồ tối ưu hóa (optimization plot) để tìm các điều kiện thực nghiệm tốt nhất để làm tối đa năng suất(đáp ứng) và làm tối thiểu chi phí .  Example of a response optimization experiment for a factorial design

Tiếp tục thí dụ trên , chúng ta muốn tìm các tiêu chuấn của các yếu tố để làm tối đa năng suất và làm tối thiểu chi phí.

1    Open the worksheet FACTOPT.MTW. (We have saved the design, response data, and model information for you.)

2    Choose Stat > DOE > Factorial > Response Optimizer.

3    Click to move Yield and Cost to Selected.

4    Click Setup. Complete the Goal, Lower, Target, and Upper columns of the table as shown below:Response

Goal

Lower

Target

Upper

Yield

Maximize

35

45

 

Cost

Minimize

 

28

35

5    Click OK in each dialog box.

Session Window Output

Response Optimization

 

 Parameters

 

        Goal     Lower  Target  Upper  Weight  ImportYield  Maximum     35      45      45        1        1

Cost   Minimum      28      28      35        1        1

 

Global Solution Time       =   46.3636

Temp       =       150

Catalyst   =        -1  (A)

 

 Predicted Responses 

Yield   =   44.8282  ,   desirability =   0.982825

Cost    =   28.9132  ,   desirability =   0.869540

 

 Composite Desirability = 0.924449

Graph Window OutputGiải thích kết quả

Khả năng mong muốn cá thể ( individual desirability) đối với năng suất là 0.982825; đối với chi phí là 0.869540. Khả năng mong muốn tổng hợp (composite desirability ) cho cả hai biến là 0.924449.

Để có khả năng mong muốn này, chúng ta phải áp dụng các mức độ của yếu tố ở các giá trị được cho trong Global Solution ở Session window. Có nghĩa là phải áp dụng thời gian là 46.3636, và nhiệt độ là 150 và sử dụng chất xúc tác

Nếu chúng ta muốn cải thiện giải pháp đầu tiên này , chúng ta có thể dùng biểu đồ.Di chuyển thanh đứng màu đỏ để thay đổi các giá trị của yếu tố và xem khả năng mong muốn cá thể của đáp ứng và khả năng mong muốn tổ hợp thay đổi . như thế nào . 


Khả năng mong muốn cá thể và tổng hợp (Individual and composite desirability )


Đánh giá tổ hợp các yếu tố thỏa mản ra sao mục tiêu được xác định cho đáp ứng. Khả năng mong muốn cá thể (d) đánh giá các tổ hợp làm tối ưu một đáp ứng ; khả năng mong muốn tổng hợp (D) đánh giá các tổ hợp làm tối ưu đáp ứng tổng thể ra sao. Khả năng mong muốn có giá trị từ 0 đến 1. 1 tượng trưng cho trường hợp lý tưởng ; 0 chỉ rằng một hay nhiều đáp ứng nằm ngoài giới hạn có thể chấp nhận. chẳng hạn, một kỹ sư hóa học muốn làm tối đa năng suất của phản ứng hóa học bằng ca1chthay đổi 3 biến số (yếu tố) : thời gian, nhiệt độ và loại chất xúc tác. Cùng lúc muốn làm tối thiểu chi phí. Sử dụng Response Optimizer, xác định mục tiêu cho năng suất và chi phí. Minitab tính các giá trị tối ưu cho các yếu tố theo giá trị của khả năng mong muốn .

Yield = 44.8077    desirability = 0.98077

Cost = 28.0955     desirability = 0.87136

Composite Desirability = 0.9245

Ở đây, khả năng mong muốn tổng hợp (0.9245) gần ba92ng 1, cho thấy các giá trị cúa các yếu tố đạt kết quả khả quan cho tất cả các đáp ứng được xem như một tổng thể. Tuy nhiên, khả năng mong muốn cá thể chỉ rằng các giá trị của yếu tố là có hiệu quả ở năng suất tối đa (0.98077) hơn là ở chi phí tối thiểu (0.87136). Nếu chi phí tối thiểu là quan trọng hơn, có thể điều chỉnh các giá trị của các yếu tố bằng cách dùng biểu đồ tối ưu hóa ( optimization plot) để có khả năng mong muốn cá thể cao hơn về chi phí và giảm bớt khả năng mong muốn cá thể đối với năng suất. , Khả năng mong muốn tổng hợp là trung bình hình học được điều chỉnh (weighted geometric mean) của các khả năng mong muốn cá thể đối với các đáp ứng .  

 

  

 

 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương