Các lệnh nhảy, vòng lặp và lệnh gọitải về 122.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích122.08 Kb.
#11416
chương 3

Các lệnh nhảy, vòng lặp và lệnh gọi

Trong một chuỗi lệnh cần thực hiện thường có nhu cần cần chuyển điều khiển chương trình đến một vị trí khác. Có nhiều lệnh để thực hiện điều này trong 8051, ở chương này ta sẽ tìm hiểu các lệnh chuyển điều khiển có trong hợp ngữ của 8051 như các lệnh sử dụng cho vòng lặp, các lệnh nhảy có và không có điều khiển, lệnh gọi và cuối cùng là mô tả về một chương trình con giữ chậm thời gian.3.1 Vòng lặp và các lệnh nhảy.

3.1.1 Tạo vòng lặp trong 8051.

Qúa trình lặp lại một chuỗi các lệnh với một số lần nhất định được gọi là vòng lặp. Vòng lặp là một trong những hoạt động được sử dụng rộng rãi nhất mà bất kỳ bộ vi sử lý nào đều thực hiện. Trong 8051 thì hoạt động vòng lặp được thực hiện bởi lệnh “DJNZ thanh ghi, nhãn”. Trong lệnh này thanh ghi được giảm xuống, nếu nó không bằng không thì nó nhảy đến địa chỉ đích được tham chiếu bởi nhãn. Trước khi bắt đầu vòng lặp thì thanh ghi được nạp với bộ đếm cho số lần lặp lại. Lưu ý rằng, trong lệnh này việc giảm thanh ghi và quyết định để nhảy được kết hợp vào trong một lệnh đơn.Ví dụ 3.1:

Viết một chương trình để: a) xoá ACC và sau đó b) cộng 3 vào ACC 10 lần.Lời giải:

MOV A, #0 ; Xoá ACC, A = 0

MOV R2, #10 ; Nạp bộ đếm R2 = 10

BACK: ADD A, #10 ; Cộng 03 vào ACC

DJNZ R2, AGAIN ; Lặp lại cho đến khi R2 = 0 (10 lần)

MOV R5, A ; Cắt A vào thanh ghi R5


Trong chương trình trên đây thanh ghi R2 được sử dụng như là bộ đếm. Bộ đếm lúc đầu được đặt bằng 10. Mỗi lần lặp lại lệnh DJNZ giảm R2 không bằng 0 thì nó nhảy đến địa chỉ đích gắn với nhãn “AGAIN”. Hoạt động lặp lại này tiếp tục cho đến khi R2 trở về không. Sau khi R2 = 0 nó thoát khỏi vòng lặp và thực hiện đứng ngay dưới nó trong trường hợp này là lệnh “MOV R5, A”.

Lưu ý rằng trong lệnh DJNZ thì các thanh ghi có thể là bất kỳ thanh ghi nào trong các thanh ghi R0 - R7. Bộ đếm cũng có thể là một ngăn nhớ trong RAM như ta sẽ thấy ở chương 5.Ví dụ 3.2:

Số lần cực đại mà vòng lặp ở ví dụ 3.1 có thể lặp lại là bao nhiêu?Lời giải:

Vì thanh ghi R2 chứa số đếm và nó là thanh ghi 8 bit nên nó có thể chứa được giá trị cực đại là FFH hay 155. Do vậy số lần lặp lại cực đại mà vòng lặp ở ví dụ 3.1 có thể thực hiện là 256.3.2.1 Vòng lặp bền trong một vòng lặp.

Như trình bày ở ví dụ 3.2 số đếm cực đại là 256. Vậy điều gì xảy ra nếu ta muốn lặp một hành động nhiều hơn 256 lần? Để làm điều đó thì ta sử dụng một vòng lặp bên trong một vòng lặp được gọi là vòng lặp lồng (Nested Loop). Trong một vòng lặp lồng ta sử dụng 2 thanh ghi để giữ số đếm. Xét ví dụ 3.3 dưới đây.Ví dụ 3.3:

Hãy viết một chương trình a) nạp thanh ghi ACC với giá trị 55H và b) bù ACC 700 lần.Lời giải:

Vì 700 lớn hơn 256 (là số cực đại mà một thanh ghi vó thể chứa được) nên ta phải dùng hai thanh ghi để chứa số đếm. Đoạn mã dưới đây trình bày cách sử dụng hai thanh ghi R2 và R3 để chứa số đếm.


MOV A, #55H ; Nạp A = 55H

MOV R3, #10 ; Nạp R3 = 10 số đếm vòng lặp ngoài

NEXT: MOV R2, #70 ; Nạp R2 = 70 số đếm vòng lặp trong

AGAIN: ` CPL A ; Bù thanh ghi A

DJNZ R2, AGAIN ; Lặp lại 70 lần (vòng lặp trong)

DJNZ R3, NEXT


Trong chương trình này thanh ghi R2 được dùng để chứa số đếm vòng lặp trong. Trong lệnh “DJNZ R2, AGAIN” thì mỗi khi R2 = 0 nó đi thẳng xuống và lệnh “JNZ R3, NEXT” được thực hiện. Lệnh này ép CPU nạp R2 với số đếm 70 và vòng lặp trong khi bắt đầu lại quá trình này tiếp tục cho đến khi R3 trở về không và vòng lặp ngoài kết thúc.

3.1.3 Các lệnh nhảy có điều kiện.

Các lệnh nhảy có điều kiện đối với 8051 được tổng hợp trong bảng 3.1. Các chi tiết về mỗi lệnh được cho trong phụ lục AppendixA. Trong bảng 3.1 lưu ý rằng một số lệnh như JZ (nhảy nếu A = 0) và JC (nhảy nếu có nhớ) chỉ nhảy nếu một điều kiện nhất định được thoả mãn. Kế tiếp ta xét một số lệnh nhảy có điều kiện với các Ví dụ minh hoạ sau.

a- Lệnh JZ (nhảy nếu A = 0). Trong lệnh này nội dung của thanh ghi A được kiểm tra. Nếu nó bằng không thì nó nhảy đến địa chỉ đích. Ví dụ xét đoạn mã sau:
MOV A, R0 ; Nạp giá trị của R0 vào A

JZ OVER ; Nhảy đến OVER nếu A = 0

MOV A, R1 ; Nạp giá trị của R1 vào A

JZ OVER ; Nhảy đến OVER nếu A = 0

OVER ...
Trong chương trình này nếu R0 hoặc R1 có giá trị bằng 0 thì nó nhảy đến địa chỉ có nhãn OVER. Lưu ý rằng lệnh JZ chỉ có thể được sử dụng đối với thanh ghi A. Nó chỉ có thể kiểm tra xem thanh ghi A có bằng không không và nó không áp dụng cho bất kỳ thanh ghi nào khác. Quan trọng hơn là ta không phải thực hiện một lệnh số học nào như đếm giảm để sử dụng lệnh JNZ như ở ví dụ 3.4 dưới đây.

Ví dụ 3.4:

Viết một chương trình để xác định xem R5 có chứa giá trị 0 không? Nếu nạp thì nó cho giá trị 55H.Lời giải:

MOV A, R5 ; Sao nội dung R5 vào A

JNZ NEXT ; Nhảy đến NEXT nếu A không bằng 0

MOV R5, #55H ;

NEXT: ...
b- Lệnh JNC (nhảy nếu không có nhớ, cờ CY = 0).

Trong lệnh này thì bit cờ nhớ trong thanh ghi cờ PSW được dùng để thực hiện quyết định nhảy. Khi thực hiện lệnh “JNC nhãn” thì bộ xử lý kiểm tra cờ nhớ xem nó có được bật không (CY = 1). Nếu nó không bật thì CPU bắt đầu nạp và thực hiện các lệnh từ địa chỉ của nhãn. Nếu cờ CY = 1 thì nó sẽ không nhảy và thực hiện lệnh kế tiếp dưới JNC.

Cần phải lưu ý rằng cũng có lệnh “JC nhãn”. Trong lệnh JC thì nếu CY = 1 nó nhảy đến địa chỉ đích là nhãn. Ta sẽ xét các ví dụ về các lệnh này trong các ứng dụng ở các chương sau.

Ngoài ra còn có lệnh JB (nhảy nếu bit có mức cao) và JNB (nhảy nếu bit có mức thấp). Các lệnh này được trình bày ở chương 4 và 8 khi nói về thao tác bit.Bảng 3.1: Các lệnh nhảy có điều kiện.


Lệnh

Hoạt động

JZ

Nhảy nếu A = 0

JNZ

Nhảy nếu A ≠ 0

DJNZ

Giảm và nhảy nếu A = 0

CJNE A, byte

Nhảy nếu A ≠ byte

CJNE re, # data

Nhảy nếu Byte ≠ data

JC

Nhảy nếu CY = 1

JNC

Nhảy nếu CY = 0

JB

Nhảy nếu bit = 1

JNB

Nhảy nếu bit = 0

JBC

Nhảy nếu bit = 1 và xoá nó


Ví dụ 3.5:

Hãy tìm tổng của các giá trị 79H, F5H và E2H. Đặt vào trong các thanh ghi R0 (byte thấp) và R5 (byte cao).Lời giải:
MOV A, #0 ; Xoá thanh ghi A = 0

MOV R5, A ; Xoá R5

ADD A #79H ; Cộng 79H vào A (A = 0 + 79H = 79H)

JNC N-1 ; Nếu không có nhớ cộng kế tiếp

INC R5 ; Nếu CY = 1, tăng R5

N-1: ADD A, #0F5H ; Cộng F5H vào A (A = 79H + F5H = 6EH) và CY = 1

JNC N-2 ; Nhảy nếu CY = 0

INC R5 ; Nếu CY = 1 tăng R5 (R5 = 1)

N-2: ADD A, #0E2H ; Cộng E2H vào A (A = 6E + E2 = 50) và CY = 1

JNC OVER ; Nhảy nếu CY = 0

INC R5 ; Nếu CY = 1 tăng R5

OVER: MOV R0, A ; Bây giờ R0 = 50H và R5 = 02


c- Tất cả các lệnh nhảy có điều kiện đều là những phép nhảy ngắn.

Cần phải lưu ý rằng tất cả các lệnh nhảy có điều kiện đều là các phép nhảy ngắn, có nghĩa là địa chỉ của đích đều phải nằm trong khoảng -127 đến +127 byte của nội dung bộ đếm chương trình PC.3.1.4 Các lệnh nhảy không điều kiện.

Lệnh nhảy không điều kiện là một phép nhảy trong đó điều khiển được truyền không điều kiện đến địa chỉ đích. Trong 8051 có hai lệnh nhảy không điều kiện đó là: LJMP - nhảy xa và SJMP - nhảy gần.

a- Nhảy xa LJMP:

Nhảy xa LJMP là một lệnh 3 byte trong đó byte đầu tiên là mã lệnh còn hai byte còn lại là địa chỉ 16 bit của đích. Địa chỉ đích 02 byte có phép một phép nhảy đến bất kỳ vị trí nhớ nào trong khoảng 0000 - FFFFH.

Hãy nhớ rằng, mặc dù bộ đếm chương trình trong 8051 là 16 bit, do vậy cho không gian địa chỉ là 64k byte, nhưng bộ nhớ chương trình ROM trên chíp lớn như vậy. 8051 đầu tiên chỉ có 4k byte ROM trên chíp cho không gian chương trình, do vậy mỗi byte đều rất quý giá. Vì lý do đó mà có cả lệnh nhảy gần SJMP chỉ có 2 byte so với lệnh nhảy xa LZ0MP dài 3 byte. Điều này có thể tiết kiệm được một số byte bộ nhớ trong rất nhiều ứng dụng mà không gian bộ nhớ có hạn hẹp.

b- Lệnh nhảy gồm SJMP.

Trong 2 byte này thì byte đầu tiên là mã lệnh và byte thứ hai là chỉ tương đối của địa chỉ đích. Đích chỉ tương đối trong phạm vi 00 - FFH được chia thành các lệnh nhảy tới và nhảy lùi: Nghĩa là -128 đến +127 byte của bộ nhớ tương đối so với địa chỉ hiện thời của bộ đếm chương trình. Nếu là lệnh nhảy tới thì địa chỉ đích có thể nằm trong khoảng 127 byte từ giá trị hiện thời của bộ đếm chương trình. Nếu địa chỉ đích ở phía sau thì nó có thể nằm trong khoảng -128 byte từ giá trị hiện hành của PC.

3.1.5 Tính toán địa chỉ lệnh nhảy gần.

Ngoài lệnh nhảy gần SJMP thì tất cả mọi lệnh nhảy có điều kiện như JNC, JZ và DJNZ đều là các lệnh nhảy gần bởi một thực tế là chúng đều lệnh 2 byte. Trong những lệnh này thì byte thứ nhất đều là mã lệnh, còn byte thứ hai là địa chỉ tương đối. Địa chỉ đích là tương đối so với giá trị của bộ đếm chương trình. Để tính toán địa chỉ đích byte thứ hai được cộng vào thanh ghi PC của lệnh đứng ngay sau lệnh nhảy. Để hiểu điều này hãy xét ví dụ 3.6 dưới đây.Ví dụ 3.6:

Sử dụng tệp tin liệt kê dưới đây hãy kiểm tra việc tín toán địa chỉ nhảy về trước.


01 0000 ORG 0000

02 0000 7800 MOV R0, #0

03 0002 7455 MOV A, #55H

04 0004 6003 JZ NEXT

05 0006 08 INC R0

06 0007 04 AGAIN: INC A

07 0008 04 INC A

08 0009 2477 NEXT: ADD A, #77h

09 000B 5005 JNC OVER

10 000D E4 CLR A

11 000E F8 MOV R0, A

12 000F F9 MOV R1, A

13 0010 FA MOV R2, A

14 0011 FB MOV R3, A

15 0012 2B OVER: ADD A, R3

16 0013 50F2 JNC AGAIN

17 0015 80FE HERE: SJMP SHERE

18 0017 END


Lời giải:

Trước hết lưu ý rằng các lệnh JZ và JNC đều là lệnh nhảy về trước. Địa chỉ đích đối với lệnh nhảy về trước được tính toán bằng cách cộng giá trị PC của lệnh đi ngay sau đó vào byte thứ hai của lệnh nhảy gần được gọi là địa chỉ tương đối. ở dòng 04 lệnh “JZ NEXT” có mã lệnh 60 và toán hạng 03 tại địa chỉ 0004 và 0005. ở đây 03 là địa chỉ tương đối, tương đối so với địa chỉ của lệnh kế tiếp là: “INC R0” và đó là 0006. Bằng việc cộng 0006 vào 3 thì địa chỉ đích của nhãn NEXT là 0009 được tạo ra. Bằng cách tương tự như vậy đối với dòng 9 thì lệnh “JNC OVER” có mã lệnh và toán hạng là 50 và 05 trong đó 50 là mã lệnh và 05 là địa chỉ tương đối. Do vậy, 05 được cộng vào OD là địa chỉ của lệnh “CLA A” đứng ngay sau lệnh “JNC OVER” và cho giá trị 12H chính là địa chỉ của nhãn OVER.Ví dụ 3.7:

Hãy kiểm tra tính toán địa chỉ của các lệnh nhảy lùi trong ví dụ 3.6.Lời giải:

Trong danh sách liệt kê chương trình đó thì lệnh “JNC AGAIN” có mã lệnh là 50 và địa chỉ tương đối là F2H. Khi địa chỉ tương đối của F2H được cộng vào 15H là địa chỉ của lệnh đứng dưới lệnh nhảy ta có 15H + F2H = 07 (và phần nhớ được bỏ đi). Để ý rằng 07 là địa chỉ nhãn AGAIN. Và hãy cũng xét lệnh “SJMP HERE” có mã lệnh 80 và địa chỉ tương đối FE giá trị PC của lệnh kế tiếp là 0017H được cộng vào địa chỉ tương đối FEH ta nhận được 0015H chính là địa chỉ nhãn HERE (17H + FEH = 15H) phần nhớ được bỏ đi). Lưu ý rằng FEH là -2 và 17h + (-2) = 15H. Về phép cộng số âm sẽ được bàn ở chương 6.3.1.6 Tính toán địa chỉ đích nhảy lùi.

Trong khi ở trường hợp nhảy tới thì giá trị thay thế là một số dương trong khoảng từ 0 đến 127 (00 đến 7F ở dạng Hex) thì đối với lệnh nhảy lùi giá trị thay thế là một số âm nằm trong khoảng từ 0 đến -128 như được giải thích ở ví dụ 3.7.

Cần phải nhấn mạnh rằng, bất luận SJMP nhảy tới hay nhảy lùi thì đối với một lệnh nhảy bất kỳ địa chỉ của địa chỉ đích không bao giờ có thể lớn hơn 0 -128 đến +127 byte so với địa chỉ gắn liền với lệnh đứng ngay sau lệnh SJMP. Nếu có một sự nỗ lực nào vi phạm luật này thì hợp ngữ sẽ tạo ra một lỗi báo rằng lệnh nhảy ngoài phạm vi.

3.2 Các lệnh gọi CALL.

Một lệnh chuyển điều khiển khác là lệnh CALL được dùng để gọi một chương trình con. Các chương trình con thường được sử dụng để thực thi các công việc cần phải được thực hiện thường xuyên. Điều này làm cho chương trình trở nên có cấu trúc hơn ngoài việc tiết kiệm được thêm không gian bộ nhớ. Trong 8051 có 2 lệnh để gọi đó là: Gọi xa CALL và gọi tuyệt đối ACALL mà quyết định sử dụng lệnh nào đó phụ thuộc vào địa chỉ đích.3.2.1 Lệnh gọi xa LCALL.

Trong lệnh 3 byte này thì byte đầu tiên là mã lệnh, còn hai byte sau được dùng cho địa chỉ của chương trình con đích. Do vậy LCALL có thể được dùng để gọi các chương trình con ở bất kỳ vị trí nào trong phạm vi 64k byte, không gian địa chỉ của 8051. Để đảm bảo rằng sau khi thực hiện một chương trình được gọi để 8051 biết được chỗ quay trở về thì nó tự động cất vào ngăn xếp địa chỉ của lệnh đứng ngay sau lệnh gọi LCALL. Khi một chương trình con được gọi, điều khiển được chuyển đến chương trình con đó và bộ xử lý cất bộ đếm chương trình PC vào ngăn xếp và bắt đầu nạp lệnh vào vị trí mới. Sau khi kết thúc thực hiện chương trình con thì lệnh trở về RET chuyển điều khiển về cho nguồn gọi. Mỗi chương trình con cần lệnh RET như là lệnh cuối cùng (xem ví dụ 3.8).

Các điểm sau đây cần phải được lưu ý từ ví dụ 3.8.


  1. Lưu ý đến chương trình con DELAY khi thực hiện lệnh “LCALL DELAY” đầu tiên thì địa chỉ của lệnh ngay kế nó là “MOV A, #0AAH” được đẩy vào ngăn xếp và 8051 bắt đầu thực hiện các lệnh ở địa chỉ 300H.

  2. Trong chương trình con DELAY, lúc đầu bộ đếm R5 được đặt về giá trị 255 (R5 = FFH). Do vậy, vòng lặp được lặp lại 256 lần. Khi R5 trở về 0 điều khiển rơi xuống lệnh quay trở về RET mà nó kéo địa chỉ từ ngăn xếp vào bộ đếm chương trình và tiếp tục thực hiện lệnh sau lệnh gọi CALL.

Ví dụ 3.8:

Hãy viết một chương trình để chốt tất cả các bit của cổng P1 bằng cách gửi đến nó giá trị 55H và AAH liên tục. Hãy đặt một độ trễ thời gian giữa mỗi lần xuất dữ liệu tới cổng P1. Chương trình này sẽ được sử dụng để kiểm tra các cổng của 8051 trong chương tiếp theo.Lời giải:

ORG 0000

BACK: MOV A, #55H ; Nạp A với giá trị 55H

MOV P1, A ; Gửi 55H đến cổng P1

LCALL DELAY ; Tạo trễ thời gian

MOV A, #0AAH ; Nạp A với giá trị AAH

MOV P1, A ; Gửi AAH đến cổng P1

LCALL DELAY ; Giữ chậm

SJMP BACK ; Lặp lại vô tận

; ------------------ - Đây là chương trình con tạo độ trễ thời gian

ORG 300H ; Đặt chương trình con trễ thời gian ở địa chỉ 300H

DELAY: MOV R5, #00H ; Nạp bộ đếm R5 = 255H (hay FFH)

AGAIN: DJNZ R5, AGAIN ; Tiếp tục cho đến khi R5 về không

RET ; Trả điều khiển về nguồn gọi (khi R5 = 0)

END ; Kêt thúc tệp tin của hợp ngữ
Lượng thời gian trễ trong ví dụ 8.3 phục thuộc vào tần số của 8051. Cách tính chính xác thời gian sẽ được giải thích ở chương 4. Tuy nhiên ta có thể tăng thời gian độ trễ bằng cách sử dụng vòng lặp lồng như chỉ ra dưới đây.

DELAY: ; Vòng lặp lồng giữ chậm

MOV R4, #255 ; Nạp R4 = 255 (FFH dạng hex)

NEXT: MOV R5, #255 ; Nạp R5 = 255 (FFH dạng hex)

AGAIN: DJNZ R5, AGAIN ; Lặp lại cho đến khi RT = 0

DJNZ R4, NEXT ; Giảm R4

;Tiếp tục nạp R5 cho đến khi R4 = 0

RET ; Trở về (khi R4 = 0)


3.2.2 Lệnh gọi CALL và vai trò của ngăn xếp.

Ngăn xếp và con trỏ ngăn xếp ta sẽ nghiên cứu ở chương cuối. Để hiểu được tầm quan trọng của ngăn xếp trong các bộ vi điều khiển bây giờ khảo sát nội dung của ngăn xếp và con trỏ ngăn xếp đối với ví dụ 8.3. Điều này được trình bày ở ví dụ 3.9 dưới đây.Ví dụ 3.9:

Hãy phân tích nội dung của ngăn xếp sau khi thực hiện lệnh LCALL đầu tiên dưới đây.


001 0000 OR6

002 0000 7455 BACK: MOV A, #55H ; Nạp A với giá trị 55H

003 0002 F590 MOV P1, A ; Gửi 55H tới cổng P1

004 0004 120300 LCALL DELAY ; Tạo trễ thời gian

005 0007 74AA MOV A, #0AAH ; Nạp A với giá trị AAH

006 0009 F590 MOV P1, A ; Gửi AAH tới cổng P1

007 000B 120300 LCALL DELAY ; Tạo trễ thời gian

008 000E 80F0 SJMP BACK ; Tiếp tục thực hiện

009 0010

010 0010 ; ..................... Đây là chương trình con giữ chậm

011 0300 MOV 300H

012 0300 DELAY:

013 0300 7DFF MOV R5, #FFH ; Nạp R5 = 255

014 0302 DDFE AGAIN:DJNZ R5, AGAIN ; Dừng ở đây

015 0304 22 RET ; Trở về nguồn gọi

016 0305 END ; Kết thúc nạp tin hợp ngữ


Lời giải:

Khi lệnh LCALL đầu tiên được thực hiện thì địa chỉ của lệnh “MOV A, #0AAH” được cất vào ngăn xếp. Lưu ý rằng byte thấp vào trước và byte cao vào sau. Lệnh cuối cùng của chương trình con được gọi phải là lệnh trở về RET để chuyển CPU kéo (POP) các byte trên đỉnh của ngăn xếp vào bộ đếm chương trình PC và tiếp tục thực hiện lệnh tại địa chỉ 07. Sơ đồ bên chỉ ra khung của ngăn xếp sau lần gọi LCALL đầu tiên.
0A

09 00

08 07

SP = 09


3.2.3 Sử dụng lệnh PUSH và POP trong các chương trình con.

Khi gọi một chương trình con thì ngăn xếp phải bám được vị trí mà CPU cần trở về. Sau khi kết thúc chương trình con vì lý do này chúng ta phải cẩn thận mỗi khi thao tác với các nội dung của ngăn xếp. Nguyên tắc là số lần đẩy vào (PUSH) và kéo ra (POP) luôn phải phù hợp trong bất kỳ chương trình con được gọi vào. Hay nói cách khác đối với mỗi lệnh PUSH thì phải có một lệnh POP. Xem ví dụ 3.10.3.2.4 Gọi các chương trình con.

Trong lập trình hợp ngữ thường có một chương trình chính và rất nhiều chương trình con mà chúng được gọi từ chương trình chính. Điều này cho phép ta tạo mới chương trình con trong một mô-đun riêng biệt. Mỗi mô-đun có thể được kiểm tra tách biệt và sau đó được kết hợp với nhau cùng với chương trình chính. Quan trọng hơn là trong một chương trình lớn thì các mô-đun có thể được phân cho các lập trình viên khác nhau nhằm rút ngắn thời gian phát triển.Ví dụ 3.10:

Phân tích ngăn xếp đối với lệnh LCALL đầu tiên trong đoạn mã.


01 0000 ORG 0

02 0000 7455 BACK: MOV A, #55H ; Nạp A với giá trị 55H

03 0002 F590 MOV P1, A ; Gửi 55H ra cổng P1

04 0004 7C99 MOV R4, #99H

05 0006 7D67 MOV R5, #67H

06 0008 120300 LCALL DELAY ; Tạo giữ chậm thời gian

07 000B 74AA MOV A, #0AAH ; Nạp A với AAH

08 000D F590 MOV P1, A ; Gửi AAH ra cổng P1

09 000F 120300 LCALL DELAY

10 0012 80EC SJMP BACK ; Tiếp tục thực hiện

11 0014 ; ............ Đây là chương trình con DELAY

12 0300 ORG 300H

13 0300 C004 DELAY PUSH 4 ; Đẩy R4 vào ngăn xếp

14 0302 C005 PUSH 5 ; Đẩy R5 vào ngăn xếp

15 0304 7CFF MOV R4, 00FH ; Gán R4 = FFH

16 0306 7DFF NEXT: MOV R5, #00FH ; Gán R5 = 255

17 0308 DDFE AGAIN: DJNZ R5, AGAIN

18 030A DCFA DJNZ R4, NEXT

19 030C D005 POP 5 ; Kéo đỉnh ngăn xếp vào R5

20 030E D004 POP 4 ; Kéo đỉnh ngăn xếp vào R4

21 0310 22 RET ; Trở về nguồn gọi

22 0311 END ; Kết thúc tệp tin hợp ngữ


Lời giải:

Trước hết lưu ý rằng đối với các lệnh PUSH và POP ta phải xác định địa chỉ trực tiếp của thanh ghi được đẩy vào, kéo ra từ ngăn xếp. Dưới đây là sơ đồ khung của ngăn xếp.
Sau lệnh LCALL thứ nhất

Sau lệnh PUSH 4

Sau lệnh PUSH 5

0B

0B

0B 67 R5

0A

0A 99 R4

0A 09 R4

09 00 PCH

09 00 PCH

09 00 PCL

08 0B PCL

0B 0B PCL

08 0B PCL

Cần phải nhấn mạnh rằng trong việc sử dụng LCALL thì địa chỉ đích của các chương trình con có thể ở đâu đó trong phạm vi 64k byte không gian bộ nhớ của 8051. Điều này không áp dụng cho tất cả mọi lệnh gọi CALL chẳng hạn như đối với ACALL dưới đây:

; MAIN program calling subroutines

ORG 0


MAIN: LCALL SUBR-1

LCALL SUBR-2

LCALL SUBR-3
HERE: SJMP MAIN

;----------------- end of MAIN

;

SUBR-1l ......

RET


; ----------------- end of subroutinel 1

; SUBR-1l ...

...

RET


; ----------------- end of subroutinel 2

; SUBR-1l ...

...

RET


; ----------------- end of subroutinel 3

END ; end of the asm file


Hình 3.1: Chương trình chính hợp ngữ của 8051 có gọi các chương trình con.

3.2.5 Lệnh gọi tuyệt đối ACALL (Absolute call).

Lệnh ACALL là lệnh 2 byte khác với lệnh LCALL dài 3 byte. Do ACALL chỉ có 2 byte nên địa chỉ đích của chương trình con phải nằm trong khoảng 2k byte địa chỉ vì chỉ có 11bit của 2 byte được sử dụng cho địa chỉ. Không có sự khác biệt nào giữa ACALL và LCALL trong khái niệm cất bộ đếm chương trình vào ngăn xếp hay trong chức năng của lệnh trở về RET. Sự khác nhau duy nhất là địa chỉ đích của lệnh LCALL có thể nằm bất cứ đâu trong phạm vi 64k byte không gian địa chỉ của 8051, còn trong khi đó địa chỉ của lệnh ACALL phải nằm trong khoảng 2 byte. Trong nhiều biến thế của 8051 do các hãng cung cấp thì ROM trên chíp chỉ có 1k byte.. Trong những trường hợp như vậy thì việc sử dụng ACALL thay cho LCALL có thể tiết kiệm được một số byte bộ nhớ của không gian ROM chương trình.Ví dụ 3.11:

Một nhà phát triển sử dụng chíp vi điều khiển Atmel AT89C1051 cho một sản phẩm. Chíp này chỉ có 1k byte ROM Flash trên chíp. Hỏi trong khi lệnh LCALL và ACALL thì lệnh nào hữu ích nhất trong lập trình cho chíp này.Lời giải:

Lệnh ACALL là hữu ích hơn vì nó là lệnh 2 byte. Nó tiết kiệm một byte mỗi lần gọi được sử dụng.

Tất nhiên, việc sử dụng các lệnh gọn nhẹ, chúng ta có thể lập trình hiệu quả bằng cách có một hiểu biết chi tiết về tất cả các lệnh được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý đã cho và sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Xét ví dụ 3.12 dưới đây.

Ví dụ 3.12:

Hãy viết lại chương trình ở ví dụ 3.8 một cách hiệu quả mà bạn có thể:Lời giải:
ORG 0

MOV A, #55H ; Nạp Avới giá trị 55H

BACK: MOV P1, A ; Xuất giá trị trong A ra cổng P1

ACALL DELAY ; Giữ chậm

CPL A ; Bù thành ghi A

SJMP BACK ; Tiếp tục thực hiện vô hạn

; -------- Đây là chương trình con giữ chậm DELAY

DELAY:


MOV R5, #0FFH ; Nạp R5 = 255 (hay FFH) làm cho bộ đếm

AGAIN: DJNZ R5, AGAIN ; Dừng ở đây cho đến khi R5 = 0

RET ; Trở về

END ; Kết thúc


3.3 Tạo và tính toán thời gian giữ chậm.

3.3.1 Chu kỳ máy:

Đối với CPU để thực hiện một lệnh thì mất một chu kỳ đồng hồ này được coi như các chu kỳ máy. Phụ lục AppendixA.2 cung cấp danh sách liệt kê các lệnh 8051 và các chu kỳ máy của chúng. Để tính toán một độ trễ thời gian, ta sử dụng danh sách liệt kê này. Trong họ 8051 thì độ dài của chu kỳ máy phụ thuộc vào tần số của bộ dao động thạch anh được nối vào hệ thống 8051. Bộ dao động thạch anh cùng với mạch điện trên chip cung cấp xung đồng hồ cho CPU của 8051 (xem chương 4). Tần số của tinh thể thạch anh được nối tới họ 8051 dao động trong khoảng 4MHz đến 30 MHz phụ thuộc vào tốc độ chíp và nhà sản xuất. Thường xuyên nhất là bộ dao động thạch anh tần số 10.0592MHz được sử dụng để làm cho hệ 8051 tương thích với cổng nối tiếp của PC IBM (xem chương 10). Trong 8051, một chu kỳ máy kéo dài 12 chu kỳ dao động. Do vậy, để tính toán chu kỳ máy ta lấy 1/12 của tần số tinh thể thạch anh, sau đó lấy giá trị nghịch đảo như chỉ ra trong ví dụ 3.13.Ví dụ 3.13:

Đoạn mã dưới đây trình bày tần số thạch anh cho 3 hệ thống dựa trên 8051 khác nhau. Hãy tìm chu kỳ máy của mỗi trường hợp: a) 11.0592MHz b) 16MHz và c) 20MHz.Lời giải:

  1. 11.0592/12 = 921.6kHz; Chu kỳ máy là 1/921.6kHz = 1.085s (micro giây)

  2. 16MHz/12 = 1.333MHz; Chu kỳ máy MC = 1/1.333MHz = 0.75s

  3. 20MHz/12 = 1.66MHz  MC = 1/1.66MHz = 0.60s

Ví dụ 3.14:

Đối với một hệ thống 8051 có 11.0592MHz hãy tìm thời gian cần thiết để thực hiện các lệnh sau đây.


a) MOV R3, #55 b) DEC R3 c) DJNZ R2 đích

d) LJMP e) SJMP f) NOP g) MUL AB


Lời giải:

Chu kỳ máy cho hệ thống 8051 có tần số đồng hồ là 11.0592MHz Là 1.085s như đã tính ở ví dụ 3.13. Bảng A-1 trong phụ lục Appendix A trình bày số chu kỳ máy đối với các lệnh trên. Vậy ta có:
Lệnh

Chu kỳ máy

Thời gian thực hiện


(a) MOV R3, #55

1

1  1.085 s = 1.085 s

(b) DEC R3

1

1  1.085 s = 1.085 s

(c) DJNZ R2, target

2

2  1.085 s = 2.17 s

(d) LJMP

2

2  1.085 s = 2.17 s

(e) SJMP

2

2  1.085 s = 2.17 s

(f) NOP

1

1  1.085 s = 1.085 s

(g) MUL AB

4

4  1.085 s = 4.34 s


3.3.2 Tính toán độ trễ.

Như đã trình bày ở trên đây, một chương trình con giữ chậm gồm có hai phần: (1) thiết lập bộ đếm và (2) một vòng lặp. Hầu hết thời gian giữ chậm được thực hiện bởi thân vòng lặp như trình bày ở ví dụ 3.15.Ví dụ 3.15:

Hãy tìm kích thước của thời gian giữ chậm trong chương trình sau, nếu tần số giao động thach anh là 11.0592MHz.


MOV A, #55H

AGAIN: MOV P1, A

ACALL DELAY

CPL A


SJMP AGAIN

; -------- Time delay

DELAY: MOV R3, #200

HERE : DJNZ R3, HERE

RET
Lời giải:

Từ bảng A-1 của phụ lục Appendix A ta có các chu kỳ máy sao cho các lệnh của chương trình con giữ chậm là:


DELAY: MOV R3, #200 1

HERE : DJNZ R3, HERE 2

RET 1
Do vậy tổng thời gian giữ chậm là [(200  2) + 1 + 1]  1.085 = 436.17s.

Thông thường ta tính thời gian giữ chậm dựa trên các lệnh bên trong vòng lặp và bỏ qua các chu kỳ đồng hồ liên quan với các lệnh ở ngoài vòng lặp.

Trong ví dụ 3.15 giá trị lớn nhất mà R3 có thể chứa là 255, do vậy một cách tăng độ trễ là sử dụng lệnh UOP (không làm gì) trong vòng lặp để tiêu tốn thời gian một cách đơn giản. Điều này được chỉ ra trong ví dụ 3.16 dưới đây.

Ví dụ 3.16:

Hãy tìm độ trễ thời gian cho chương trình con sau. Giả thiết tần số dao động thạch anh là 11.0592MHz.Số chu kỳ máy

DELAY: MOV R3, #250 1


HERE : NOP 1

NOP 1


NOP 1

NOP 1


DJNZ R3, HERE 2
RET 1
Lời giải:

Thời gian trễ bên trong vòng lặp HERE là [250 (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2)]  1.0851s = 1627.5s. Cộng thêm hai lệnh ngoài vòng lặp ta có 1627.5s  1.085s = 1629.67s.3.3.3 Độ trễ thời gian của vòng lặp trong vòng lặp.

Một cách khác để nhận được giá trị từ độ trễ lớn là sử dụng một vòng lặp bên trong vòng lặp và cũng được gọi là vòng lặp lồng nhau. Xem ví dụ 3.17 dưới đây.Ví dụ 3.17:

Đối với một chu kỳ máy 1.085s hãy tính thời gian giữ chậm trong chương trình con sau:


DELAY: chu kỳ máy

MOV R2, #200 1

AGAIN: MOV R3, #250 1

HERE: NOP 1

NOP 1

DJNZ R3, HERE 2DJNZ R2, AGAIN 2

RET 1
Lời giải:Đối với vòng lặp HERE ta có (4  250)  1.085s = 1085s. Vòng lặp AGAIN lặp vòng lặp HERE 200 lần, do vậy thời gian trễ là 200  1085s 217000s, nên ta không tính tổng phí. Tuy nhiên, các lệnh “MOV R3, #250” và “DJNZ R2, AGAIN” ở đầu và cuối vòng lặp AGAIN cộng (3  200  1.085s) = 651s vào thời gian trễ và kết quả ta có 217000 + 651 = 217651s = 217.651 miligiây cho tổng thời gian trễ liên quan đến chương trình con giữ chậm DELAY nói trên. Lưu ý rằng, trong trường hợp vòng lặp lồng nhau cũng như trong mọi vòng lặp giữ chậm khác thời gian xấp xỉ gần dúng vì ta bỏ qua các lệnh đầu và cuối trong chương trình con.
Каталог: file -> downloadfile1 -> 293
293 -> VĂn phòng chính phủ
293 -> Đề tài: Sự tập trung hóa báo chí ở các nước tư bản chủ nghĩa Giảng viên hướng dẫn
293 -> Chiến dịch đánh Tống 1075
293 -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
293 -> BỘ thông tin và truyềN thông số: 956/QĐ-btttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
293 -> Lời Giới Thiệu Lịch sử Triết học
293 -> 143 NĂm vưƠng triều nguyễN (1802-1945)
293 -> Chương I các bộ VI điều khiển 8051 1 các bộ VI điều khiển và các bộ xử lý nhúng
293 -> HÀ NỘI – 2006 BỘ XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
293 -> Số 13 Tháng 3/2008 Chiều hướng phát triển dân số và học sinh, hiện tại và tương lai Vũ Quang Việt

tải về 122.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương