CỤc kiểm tra vbqppl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 8.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích8.78 Kb.

BỘ TƯ PHÁP

CỤC KIỂM TRA VBQPPL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 350/KTrVB-VP

V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản QPPL


Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016


Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 20/6/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1331/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Cục Kiểm tra văn bản QPPL. Trên cơ sở Đề án, Cục Kiểm tra văn bản đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản QPPL (thay thế Quyết định số 2929/QĐ-BTP ngày 27/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản QPPL).

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi gửi Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, trình Bộ trưởng ký ban hành, Cục Kiểm tra văn bản QPPL kính đề nghị quý đơn vị nghiên cứu, góp ý dự thảo. Văn bản góp ý xin gửi về Cục Kiểm tra văn bản QPPL trước ngày 06/7/2016 (thứ Tư) để tổng hợp, văn bản điện tử gửi theo địa chỉ hộp thư: vinhnth@moj.gov.vn (Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản QPPL được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp/Trang thông tin điều hành/Văn bản lấy ý kiến nội bộ).

Cục Kiểm tra văn bản QPPL trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó Cục trưởng (để biết);

- Lưu: VT.
CỤC TRƯỞNG

(đã ký)


Đồng Ngọc Ba

: cacchuyenmuc -> ttdh -> Lists -> VanBanLayYKien -> Attachments
Attachments -> VĂn phòng phụ lục II: TÌnh hình xây dựng văn bảN, ĐỀ Án của bộ TƯ pháp trình chính phủ, thủ TƯỚng chính phủ trong tháng 02 NĂM 2016
Attachments -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: /QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> VĂn phòng số: 235/vp-th v/v quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XII, đề xuất Danh mục các đề án, văn bản trình cấp trên và các nội dung đề xuất đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt
Attachments -> CỤm thi đua số I số: /kh-ctđi dự thảO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương