CỤc khảo thí VÀ kiểM ĐỊnh chất lưỢng giáo dụCtải về 288.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích288.73 Kb.
#757BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC


Số: 430/KTKĐCLGD-KĐPT

V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Để triển khai kiểm định chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên (sau đây gọi là trung tâm) được thuận lợi và đúng quy định, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xác định yêu cầu các chỉ số và gợi ý tìm minh chứng cho các chỉ số trong từng tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau:

Phần I

HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Trong kiểm định chất lượng giáo dục, minh chứng là những văn bản, hồ sơ, sổ sách, băng, đĩa hình, hiện vật đã và đang có của cơ sở giáo dục phù hợp với yêu cầu của các chỉ số trong từng tiêu chí. Minh chứng được sử dụng để chứng minh cho các phân tích, giải thích từ đó đưa ra các nhận định, kết luận trong báo cáo tự đánh giá.

2. Minh chứng được thu thập từ các nguồn: Hồ sơ lưu trữ của cơ sở giáo dục, các cơ quan có liên quan, khảo sát, điều tra, phỏng vấn và quan sát các hoạt động giáo dục của trung tâm. Minh chứng phải có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm tính chính xác.

3. Minh chứng đã thu thập cần được xử lý, phân tích trước khi dùng làm căn cứ hoặc minh hoạ cho các nhận định, kết luận trong báo cáo tự đánh giá. Cần lựa chọn và sắp xếp minh chứng phù hợp với yêu cầu của từng chỉ số. Minh chứng phù hợp được sử dụng trong mục mô tả hiện trạng của báo cáo tự đánh giá.

4. Mỗi minh chứng chỉ cần một bản (kể cả những minh chứng được dùng cho nhiều chỉ số, tiêu chí và tiêu chuẩn), không nhân thêm bản để tránh lãng phí. Trong trường hợp có nhiều minh chứng thì chỉ cần một bản có giá trị pháp lý cao nhất và phù hợp nhất. Minh chứng bằng hiện vật thì có thể lập bảng thống kê, mô tả thông số và vị trí đặt hiện vật. Không “phục chế” minh chứng.

5. Minh chứng để trong các hộp (cặp) theo thứ tự mã hóa để thuận tiện cho việc tra cứu. Minh chứng hết giá trị được thay thế bằng minh chứng đang còn hiệu lực và phù hợp. Minh chứng thay thế được ghi ký hiệu của minh chứng bị thay thế và ghi rõ ngày, tháng, năm thay thế.

6. Trong văn bản này, mục Gợi ý các minh chứng chỉ có tính chất tham khảo. Có thể lựa chọn một hoặc một vài minh chứng được gợi ý, không nhất thiết phải sử dụng tất cả.

7. Khi triển khai việc thu thập, xử lý, phân tích minh chứng, các trung tâm cần lưu ý nghiên cứu kỹ Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tránh hiểu và vận dụng máy móc, cứng nhắc.Phần II

XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA CHỈ SỐ VÀ GỢI Ý MINH CHỨNG

I. TIÊU CHUẨN 1: CÔNG TÁC QUẢN LÝ

1. Xây dựng chiến lược phát triển trung tâm

a) Chiến lược phát triển xác định được mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện.Yêu cầu của chỉ số:

Chiến lược phát triển của trung tâm:

- Xác định được mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể;

- Có giải pháp thực hiện.Gợi ý các minh chứng:

- Văn bản chiến lược phát triển được phê duyệt;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Chiến lược phát triển phù hợp với các nguồn lực của trung tâm, với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu học thường xuyên, học suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân.Yêu cầu của chỉ số:

Chiến lược phát triển phù hợp với:

- Các nguồn lực của trung tâm;

- Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá về nguồn lực, nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất;

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp hoặc định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành;

- Phiếu khảo sát, điều tra nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn;

- Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Chiến lược phát triển được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và được công bố công khai dưới hình thức niêm yết tại trung tâm, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc website của trung tâm (nếu có).

Yêu cầu của chỉ số:

- Chiến lược phát triển được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt;

- Được công bố công khai.

Gợi ý các minh chứng:

- Văn bản chiến lược phát triển được phê duyệt;

- Các tư liệu chứng minh chiến lược phát triển của trung tâm được niêm yết tại trung tâm, được đưa tin trên đài phát thanh, truyền hình;

- Đường dẫn truy cập vào website của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc website của trung tâm có đăng tải nội dung chiến lược phát triển.2. Thực hiện công tác điều tra nhu cầu học tập của xã hội để xây dựng kế hoạch hoạt động

a) Tổ chức điều tra nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn.Yêu cầu của chỉ số:

Hằng năm, trung tâm thực hiện điều tra nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn.Gợi ý các minh chứng:

- Kế hoạch tổ chức, điều tra;

- Phiếu khảo sát nhu cầu học tập;

- Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung về tổ chức điều tra nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Sử dụng kết quả điều tra để xây dựng kế hoạch hoạt động đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Yêu cầu của chỉ số:

Sử dụng kết quả điều tra để xây dựng kế hoạch hoạt động.Gợi ý các minh chứng:

- Kế hoạch hoạt động và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung các hoạt động của trung tâm (nếu có);

- Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Chủ động tham gia xây dựng phong trào học thường xuyên, học suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Yêu cầu của chỉ số:

Trung tâm chủ động tham gia xây dựng phong trào:

- Học thường xuyên;

- Học suốt đời;

- Xây dựng xã hội học tập.

Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá trung tâm chủ động tham gia xây dựng phong trào học thường xuyên, học suốt đời và xây dựng xã hội học tập;

- Kế hoạch năm học;

- Hình ảnh (nếu có);

- Kết quả thực hiện qua xây dựng các phong trào học thường xuyên, học suốt đời và xây dựng xã hội học tập;

- Các minh chứng khác (nếu có).3. Thực hiện công tác quản lý chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng, học kỳ, năm học.Yêu cầu của chỉ số:

Trung tâm xây dựng được kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng, học kỳ, năm học.Gợi ý các minh chứng:

- Kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng, học kỳ, năm học của trung tâm;

- Sổ kế hoạch và chương trình hành động;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động; thực hiện quản lý chuyên môn, kiểm tra nội bộ theo quy định.

Yêu cầu của chỉ số:

- Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạt động;

- Thực hiện quản lý chuyên môn;

- Thực hiện kiểm tra nội bộ.Gợi ý các minh chứng:

- Sổ nghị quyết của trung tâm;

- Biên bản họp các đơn vị trực thuộc trung tâm;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động;

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ;

- Văn bản ghi kết quả kiểm tra nội bộ;

- Bảng thống kê kết quả xếp loại sau kiểm tra;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Quản lý hồ sơ, sổ sách theo quy định và theo Luật Lưu trữ.

Yêu cầu của chỉ số:

Quản lý hồ sơ, sổ sách theo quy định và theo Luật Lưu trữ.Gợi ý các minh chứng:

- Danh mục hệ thống hồ sơ, sổ sách của trung tâm;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc lưu trữ hồ sơ, văn bản;

- Các minh chứng khác (nếu có).4. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên theo quy định của pháp luật, theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm

a) Có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm theo quy định.Yêu cầu của chỉ số:

- Có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Thực hiện việc tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm theo quy định.

Gợi ý các minh chứng:

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học trong đó có nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Hồ sơ tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và quản lý học viên.

Yêu cầu của chỉ số:

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ:

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Quản lý học viên.Gợi ý các minh chứng:

- Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên của trung tâm;

- Sổ kiểm tra, đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn;

- Sổ kế hoạch giảng dạy;

- Sổ gọi tên và ghi điểm;

- Sổ ghi đầu bài;

- Sổ đăng bộ;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và quản lý học viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Huy động tối đa đội ngũ giáo viên sẵn có của địa phương và những người có kinh nghiệm, tâm huyết tham gia giảng dạy các chương trình đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng và chuyển giao công nghệ.Yêu cầu của chỉ số:

Huy động tối đa:

- Đội ngũ giáo viên sẵn có của địa phương;

- Những người có kinh nghiệm, tâm huyết tham gia giảng dạy.Gợi ý các minh chứng:

- Danh sách cán bộ, giáo viên của trung tâm;

- Danh sách (hoặc hợp đồng) giáo viên thỉnh giảng tại trung tâm;

- Danh sách (hoặc hợp đồng) những người được mời giảng dạy tại trung tâm;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc huy động người tham gia giảng dạy tại trung tâm;

- Các minh chứng khác (nếu có).5. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản theo các quy định của Nhà nước

a) Có hệ thống văn bản quy định về quản lý tài chính, tài sản liên quan và quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định.Yêu cầu của chỉ số:

- Có hệ thống văn bản quy định về quản lý tài chính, tài sản liên quan;

- Có quy chế chi tiêu nội bộ.

Gợi ý các minh chứng:

- Các văn bản hiện hành về quản lý tài chính, tài sản có liên quan;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc quản lý tài chính, tài sản;

- Quy chế chi tiêu nội bộ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Lập dự toán, thực hiện thu, chi, quyết toán và báo cáo tài chính, kiểm kê tài sản theo quy định.Yêu cầu của chỉ số:

- Lập dự toán, thực hiện thu, chi, quyết toán;

- Thực hiện báo cáo tài chính, kiểm kê tài sản theo quy định.

Gợi ý các minh chứng:

- Dự toán kinh phí hằng năm của trung tâm;

- Báo cáo thu, chi, quyết toán, thống kê, tài chính, tài sản hằng năm;

- Biên bản kiểm kê tài sản hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ; thực hiện công khai tài chính và kiểm tra tài chính theo quy định.Yêu cầu của chỉ số:

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ đúng theo luật lưu trữ;

- Thực hiện công khai tài chính;

- Thực hiện kiểm tra tài chính.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá về quản lý tài chính, tài sản và lưu trữ hồ sơ, chứng từ hằng năm;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;

- Hồ sơ, chứng từ thu chi;

- Biên bản hội nghị cán bộ, viên chức có nội dung công khai tài chính;

- Biên bản của thanh tra nhân dân có nội dung kiểm tra công khai tài chính;

- Báo cáo kiểm toán hoặc kết luận thanh tra về tài chính của cấp có thẩm quyền;

- Các minh chứng khác (nếu có).6. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương và của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; thực hiện các phong trào thi đua

a) Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến giáo dục thường xuyên; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên.Yêu cầu của chỉ số:

- Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Chấp hành sự chỉ đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương;

- Chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc chấp hành sự chỉ đạo, quản lý của các cấp;

- Các báo cáo, nghị quyết của tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan quản lý có nội dung đánh giá việc chấp hành của trung tâm;

- Các hình thức khen thưởng của cơ quan có thẩm quyền về sự chấp hành tốt của trung tâm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Tổ chức, duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước.Yêu cầu của chỉ số:

Tổ chức, duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước.Gợi ý các minh chứng:

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học;

- Báo cáo đánh giá việc tổ chức thực hiện và duy trì phong trào thi đua;

- Các hình thức khen thưởng của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện tốt các phong trào thi đua của trung tâm;

- Sổ thi đua;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Yêu cầu của chỉ số:

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với các cơ quan chức năng có thẩm quyền.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo định kỳ, đột xuất của trung tâm khi cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu;

- Sổ ghi công văn đi;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan chức năng có thẩm quyền;

- Các minh chứng khác (nếu có).

7. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học viên và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội

a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trung tâm.Yêu cầu của chỉ số:

Trung tâm có các phương án:

- Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn, thương tích, cháy nổ, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm;

- Phòng tránh các hiểm họa thiên tai;

- Phòng tránh các tệ nạn xã hội.

Gợi ý các minh chứng:

- Các phương án của trung tâm về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá về các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Đảm bảo an toàn cho học viên và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Yêu cầu của chỉ số:

Đảm bảo an toàn cho học viên và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trung tâm.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc đảm bảo an toàn cho học viên và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trung tâm;

- Văn bản phối hợp với cơ quan công an về thực hiện phương án bảo đảm an ninh của trung tâm;

- Các hình thức khen thưởng của cơ quan có thẩm quyền về thành tích bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của trung tâm;

- Sổ thi đua;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong trung tâm.

Yêu cầu của chỉ số:

Không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong trung tâm.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung khẳng định không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực;

- Các hình thức khen thưởng của cơ quan có thẩm quyền về thành tích bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của trung tâm;

- Các minh chứng khác (nếu có).II. TIÊU CHUẨN 2: CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC VIÊN

1. Cán bộ quản lý

a) Giám đốc, phó giám đốc trung tâm đạt các yêu cầu theo Chuẩn giám đốc trung tâm, Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.Yêu cầu của chỉ số:

Giám đốc, phó giám đốc trung tâm đạt các yêu cầu theo:

- Điều 4, 5 và 6 Chương II Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT);

- Khoản 2 Điều 13 và Khoản 1 Điều 14 Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT).Gợi ý các minh chứng:

- Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của giám đốc, phó giám đốc trung tâm;

- Các loại văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh theo quy định;

- Hồ sơ xếp loại chuẩn giám đốc, phó giám đốc trung tâm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Hằng năm, giám đốc, phó giám đốc được đánh giá đạt từ loại khá trở lên theo Chuẩn giám đốc trung tâm.Yêu cầu của chỉ số:

Hằng năm, giám đốc, phó giám đốc được đánh giá đạt từ loại khá trở lên theo Chuẩn giám đốc trung tâm.Gợi ý các minh chứng:

- Phiếu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (theo mẫu Phụ lục IV của Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT);

- Phiếu đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hằng năm của giám đốc và phó giám đốc trung tâm;

- Hồ sơ xếp loại chuẩn giám đốc, phó giám đốc trung tâm;

- Các hình thức khen thưởng của cơ quan có thẩm quyền đối với giám đốc, phó giám đốc trung tâm;

- Sổ thi đua;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Có đủ cán bộ quản lý cấp phòng (tổ) theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.Yêu cầu của chỉ số:

Có đủ cán bộ quản lý cấp phòng (tổ) theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 12 Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT.Gợi ý các minh chứng:

- Danh sách cán bộ quản lý cấp phòng (tổ) của trung tâm hằng năm;

- Quyết định bổ nhiệm các trưởng phòng, phó phòng, tổ trưởng, tổ phó;

- Quyết định thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chuyên môn;

- Các minh chứng khác (nếu có).

2. Giáo viên

a) Có số lượng giáo viên cơ hữu đảm bảo để tổ chức các lớp học; số lượng giáo viên thỉnh giảng đáp ứng quy mô tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo của trung tâm.Yêu cầu của chỉ số:

- Có số lượng giáo viên cơ hữu đảm bảo để tổ chức các lớp học;

- Số lượng giáo viên thỉnh giảng đáp ứng quy mô tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo của trung tâm.

Gợi ý các minh chứng:

- Danh sách giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng hằng năm của trung tâm;

- Bảng phân công giảng dạy, hợp đồng giáo viên thỉnh giảng hằng năm;

- Các báo cáo có nội dung về giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng đáp ứng quy mô tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo của trung tâm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân đạt tiêu chuẩn tương ứng với từng cấp học của giáo dục chính quy; giáo viên dạy các chương trình khác đạt tiêu chuẩn theo quy định.Yêu cầu của chỉ số:

- Giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 25 Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT;

- Giáo viên dạy các chương trình khác đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Gợi ý các minh chứng:

- Hồ sơ cán bộ, viên chức của giáo viên;

- Sổ kiểm tra, đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực; sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn.

Yêu cầu của chỉ số:

- Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực;

- Sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn.Gợi ý các minh chứng:

- Kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên;

- Danh sánh giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên đã được cơ quan có thẩm quyền xếp loại đạt từ khá trở lên;

- Danh sách giáo viên đăng ký dạy bằng giáo án có ứng dụng công nghệ thông tin;

- Bản tổng hợp các tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin trong các đợt hội giảng các cấp;

- Sổ kiểm tra, đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn;

- Sổ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;

- Sổ dự giờ;

- Sổ thi đua;

- Các minh chứng khác (nếu có).

3. Nhân viên

a) Có số lượng phù hợp với quy mô của trung tâm.Yêu cầu của chỉ số:

Số lượng nhân viên phù hợp với quy mô của trung tâm.Gợi ý các minh chứng:

- Danh sách nhân viên của trung tâm;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung về thực trạng nhân viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Nhân viên kế toán có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn; các nhân viên khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo công việc đảm nhiệm.

Yêu cầu của chỉ số:

- Nhân viên kế toán có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn;

- Các nhân viên khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo công việc đảm nhiệm.

Gợi ý các minh chứng:

- Hồ sơ công chức, viên chức của các nhân viên;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung về thực trạng nhân viên;

- Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng về nghiệp vụ theo công việc đảm nhiệm của nhân viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Thực hiện đầy đủ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.Yêu cầu của chỉ số:

Thực hiện đầy đủ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá thực hiện đầy đủ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao của nhân viên;

- Sổ thi đua;

- Các minh chứng khác (nếu có).4. Học viên

a) Được phổ biến đầy đủ về mục tiêu, chương trình giáo dục, các yêu cầu kiểm tra đánh giá, điều kiện tốt nghiệp, nội quy, quy định của trung tâm; các quy định của pháp luật, chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.Yêu cầu của chỉ số:

Học viên được phổ biến đầy đủ về:

- Mục tiêu, chương trình giáo dục, các yêu cầu kiểm tra đánh giá, điều kiện tốt nghiệp, nội quy, quy định của trung tâm;

- Các quy định của pháp luật, chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc phổ biến về mục tiêu, chương trình giáo dục, yêu cầu kiểm tra đánh giá, điều kiện tốt nghiệp, nội quy, quy định của trung tâm; các quy định của pháp luật, chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến học viên;

- Nội quy của trung tâm đối với học viên;

- Kế hoạch và chương trình tổ chức ngoại khóa cho học viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Được cung ứng các dịch vụ sinh hoạt, tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu về nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm; được tạo điều kiện để tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí ngoại khóa, hoạt động đoàn thể.Yêu cầu của chỉ số:

Học viên được cung ứng các dịch vụ:

- Sinh hoạt, tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu về nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm;

- Được tạo điều kiện để tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí ngoại khóa, hoạt động đoàn thể.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc học viên đã được cung ứng các dịch vụ sinh hoạt, tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu về nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm;

- Danh sách học viên đã được hỗ trợ tìm hiểu về nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm;

- Hình ảnh, tư liệu về các hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí ngoại khóa, hoạt động đoàn thể của học viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học viên và quy định về các hành vi học viên không được làm.Yêu cầu của chỉ số:

Thực hiện đầy đủ:

- Các nhiệm vụ của học viên theo quy định tại Điều 30 Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT;

- Các hành vi học viên không được làm theo quy định tại Điều 33 Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT.Gợi ý các minh chứng:

- Kết quả đánh giá xếp loại hằng năm về hạnh kiểm của học viên các lớp;

- Sổ giáo viên chủ nhiệm lớp;

- Sổ gọi tên và ghi điểm;

- Danh sách đề nghị khen thưởng hoặc kỷ luật học viên trong mỗi học kỳ và cuối mỗi năm học;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc học viên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quy định về các hành vi không được làm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

5. Cán bộ, giáo viên, nhân viên được đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật

a) Đ­ược đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ.Yêu cầu của chỉ số:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên đ­ược đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc đảm bảo các điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác khi đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định;Yêu cầu của chỉ số:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên được:

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác khi đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.Gợi ý các minh chứng:

- Danh sách cán bộ, giáo viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm;

- Quy chế chi tiêu nội bộ của trung tâm;

- Các chứng từ có nội dung thanh toán lương, phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, giáo viên khi đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; được h­ưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật.Yêu cầu của chỉ số:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên được:

- Bảo vệ nhân phẩm, danh dự;

- H­ưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật.

Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc cán bộ, giáo viên được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; được h­ưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Ghi chú:

Khi mô tả tiêu chí này, cần tham khảo thêm Điều 24 Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT.

III. TIÊU CHUẨN 3: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ

1. Cơ sở vật chất tối thiểu đáp ứng nhiệm vụ của trung tâm

a) Có khuôn viên, tường rào bao quanh, biển tên của trung tâm.Yêu cầu của chỉ số:

Trung tâm có có khuôn viên, tường rào bao quanh, biển tên.Gợi ý các minh chứng:

- Sơ đồ tổng thể hoặc từng khu của trung tâm;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có phòng làm việc của giám đốc, các phó giám đốc, phòng làm việc của kế toán, thủ quỹ, văn thư, phòng họp hội đồng, phòng làm việc của các phòng (tổ) chuyên môn.

Yêu cầu của chỉ số:

- Có phòng làm việc của giám đốc, các phó giám đốc;

- Có phòng làm việc của kế toán, thủ quỹ, văn thư;

- Có phòng họp hội đồng;

- Có phòng làm việc của các phòng (tổ) chuyên môn.

Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung thống kê các phòng làm việc;

- Biên bản kiểm kê cơ sở vật chất từng năm học của trung tâm;

- Sơ đồ tổng thể hoặc từng khu của trung tâm;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Có thư viện đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học viên; phòng bảo vệ; nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhà để xe cho học viên.

Yêu cầu của chỉ số:

- Thư viện đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học viên;

- Có phòng bảo vệ, nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên.

Gợi ý các minh chứng:

- Nội quy thư viện;

- Danh mục sách báo, tài liệu tham khảo;

- Sơ đồ tổng thể hoặc từng khu của trung tâm;

- Biên bản kiểm kê cơ sở vật chất từng năm học của trung tâm;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

2. Phòng học đảm bảo yêu cầu theo quy định

a) Phòng học đảm bảo về diện tích, ánh sáng, an toàn, có đủ thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập.Yêu cầu của chỉ số:

- Phòng học đảm bảo về diện tích, ánh sáng, an toàn;

- Có đủ thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập.

Gợi ý các minh chứng:

- Sơ đồ tổng thể hoặc từng khu của trung tâm;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung thống kê khối phòng học tập;

- Biên bản kiểm kê cơ sở vật chất từng năm học của trung tâm;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Phòng học tin học, ngoại ngữ được nối mạng internet.

Yêu cầu của chỉ số:

Phòng học tin học, ngoại ngữ được nối mạng internet.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung phòng tin học, ngoại ngữ được kết nối internet đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và các hoạt động giáo dục;

- Hợp đồng, hóa đơn thanh toán tiền dịch vụ internet;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;

- Biên bản kiểm kê cơ sở vật chất từng năm học của trung tâm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Phòng thí nghiệm, xưởng (phòng) thực hành có đủ thiết bị thí nghiệm tối thiểu, thiết bị dạy nghề theo yêu cầu của chương trình giáo dục.

Yêu cầu của chỉ số:

Phòng thí nghiệm, xưởng (phòng) thực hành có đủ thiết bị thí nghiệm tối thiểu, thiết bị dạy nghề theo yêu cầu của chương trình giáo dục.Gợi ý các minh chứng:

- Danh mục các thiết bị thí nghiệm tối thiểu, thiết bị dạy nghề của trung tâm;

- Biên bản kiểm kê cơ sở vật chất từng năm học của trung tâm;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;

- Các minh chứng khác (nếu có).

3. Các công trình phục vụ sinh hoạt

a) Có phòng y tế với trang thiết bị y tế tối thiểu đối với trường học và tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu đảm bảo quy định.Yêu cầu của chỉ số:

- Có phòng y tế với trang thiết bị y tế tối thiểu đối với trung tâm;

- Có tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu đảm bảo quy định.

Gợi ý các minh chứng:

- Danh mục thiết bị y tế của trung tâm;

- Danh mục các loại thuốc và sổ cấp phát thuốc;

- Biên bản kiểm kê cơ sở vật chất từng năm học của trung tâm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên, hệ thống cung cấp nước, thoát nước đạt tiêu chuẩn.Yêu cầu của chỉ số:

- Có nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên;

- Có hệ thống cung cấp nước, thoát nước đạt tiêu chuẩn.

Gợi ý các minh chứng:

- Sơ đồ tổng thể hoặc từng khu của trung tâm;

- Chứng nhận có nguồn nước sạch của ngành y tế;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Có phòng nghỉ cho giáo viên, khu vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên, riêng đối với nam và nữ, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.Yêu cầu của chỉ số:

- Có phòng nghỉ cho giáo viên;

- Có khu vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên, riêng đối với nam và nữ đảm bảo vệ sinh môi trường.

Gợi ý các minh chứng:

- Sơ đồ tổng thể hoặc từng khu của trung tâm;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung thống kê khối phòng nghỉ, khu vệ sinh đáp ứng được yêu cầu của giáo viên, nhân viên và học viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

4. Khai thác, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của địa phương để mở rộng hoạt động giáo dục của trung tâm

a) Khai thác, tận dụng tối đa phòng học của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, nhà văn hóa, hội trường của địa phương.Yêu cầu của chỉ số:

Trung tâm khai thác, tận dụng tối đa tại địa phương:

- Phòng học của các trường trung học cơ sở;

- Phòng học của trung học phổ thông;

- Nhà văn hóa và hội trường.

Gợi ý các minh chứng:

- Hợp đồng thuê hoặc cho thuê địa điểm mở lớp, đặt lớp;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc khai thác, tận dụng tối đa phòng học của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, nhà văn hóa, hội trường của địa phương;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Khai thác, sử dụng các nhà xưởng, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Yêu cầu của chỉ số:

Trung tâm khai thác, sử dụng tại địa phương:

- Các nhà xưởng;

- Phòng thực hành, phòng thí nghiệm;

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc khai thác, sử dụng các nhà xưởng, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương;

- Hợp đồng thuê nhà xưởng, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Liên kết với hệ thống thư viện của địa phương, của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học để khai thác nguồn tài liệu, học liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên và học viên.

Yêu cầu của chỉ số:

Liên kết với hệ thống thư viện của địa phương, của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học để khai thác nguồn tài liệu, học liệu.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc liên kết với hệ thống thư viện của địa phương, của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học;

- Hợp đồng (hoặc thỏa thuận) sử dụng thư viện của địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học;

- Các minh chứng khác (nếu có).IV. TIÊU CHUẨN 4: CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

1. Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để thực hiện nhiệm vụ chính trị

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.Yêu cầu của chỉ số:

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích trong việc học tập suốt đời;

- Các hình thức tuyên truyền đã sử dụng;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất và môi trường giáo dục; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Yêu cầu của chỉ số:

- Huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất và môi trường giáo dục;

- Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc huy động các nguồn lực tự nguyện của tổ chức, cá nhân;

- Danh sách các tổ chức, cá nhân, ủng hộ nguồn lực cho trung tâm;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;

- Sổ sách, chứng từ tài chính;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Tổ chức các chương trình giáo dục thường xuyên để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân trên địa bàn.

Yêu cầu của chỉ số:

Tổ chức các chương trình giáo dục thường xuyên để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân trên địa bàn.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc tổ chức các chương trình giáo dục thường xuyên để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân trên địa bàn;

- Thống kê các chương trình giáo dục thường xuyên đã thực hiện hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).2. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cá nhân ở địa phương để xây dựng và phát triển trung tâm

a) Có các hình thức phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.Yêu cầu của chỉ số:

Có các hình thức phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung về hình thức phối hợp với tổ chức đoàn thể, cá nhân;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện, theo quy định của các tổ chức, cá nhân để xây dựng cơ sở vật chất; tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học; khen thưởng học viên học giỏi và hỗ trợ học viên có hoàn cảnh khó khăn.

Yêu cầu của chỉ số:

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện theo quy định của các tổ chức, cá nhân để:

- Xây dựng cơ sở vật chất;

- Tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học;

- Khen thưởng học viên học giỏi và hỗ trợ học viên có hoàn cảnh khó khăn.

Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá về việc huy động các nguồn lực tự nguyện của tổ chức, cá nhân;

- Danh sách tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;

- Sổ sách, chứng từ tài chính;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Thực hiện tốt các chương trình phối hợp hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, thuộc mọi lứa tuổi, thành phần kinh tế được tham gia học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Yêu cầu của chỉ số:

Thực hiện tốt các chương trình phối hợp hoạt động nhằm:

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, thuộc mọi lứa tuổi, thành phần kinh tế được tham gia học tập;

- Góp phần xây dựng xã hội học tập.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, thuộc mọi lứa tuổi, thành phần kinh tế được tham gia học tập; góp phần xây dựng xã hội học tập;

- Văn bản về việc phối hợp hoạt động giữa trung tâm với các tổ chức đoàn thể;

- Các minh chứng khác (nếu có).3. Thực hiện hiệu quả việc liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp

a) Liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để xây dựng chương trình, tài liệu, học liệu phục vụ công tác đào tạo.Yêu cầu của chỉ số:

Liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để xây dựng chương trình, tài liệu, học liệu phục vụ công tác đào tạo.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để xây dựng chương trình, tài liệu, học liệu phục vụ công tác đào tạo;

- Hợp đồng biên soạn chương trình, tài liệu, học liệu;

- Chứng từ thanh toán (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để huy động người theo học các chương trình đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng và chuyển giao công nghệ.Yêu cầu của chỉ số:

Liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để:

- Huy động người theo học các chương trình đáp ứng yêu cầu người học;

- Cập nhật kiến thức, kỹ năng;

- Chuyển giao công nghệ.

Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, huy động người theo học các chương trình đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng và chuyển giao công nghệ;

- Hợp đồng (hoặc thỏa thuận) mở lớp đào tạo, bồi dưỡng;

- Hợp đồng chuyển giao công nghệ;

- Các văn bản liên quan đến việc mở các lớp học chuyển đổi nghề, áp dụng hoặc phổ biến công nghệ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để hỗ trợ tìm việc làm cho học viên.

Yêu cầu của chỉ số:

Liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để hỗ trợ tìm việc làm cho học viên.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để hỗ trợ tìm việc làm cho học viên;

- Danh sách học viên đã được hỗ trợ, tìm việc làm;

- Các minh chứng khác (nếu có).V. TIÊU CHUẨN 5: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ KẾT QUẢ GIÁO DỤC

1. Thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

a) Có kế hoạch hoạt động chuyên môn chi tiết cho từng năm học, học kỳ, tháng, tuần.Yêu cầu của chỉ số:

Có kế hoạch hoạt động chuyên môn chi tiết cho từng năm học, học kỳ, tháng, tuần.Gợi ý các minh chứng:

- Kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần;

- Các văn bản điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Thực hiện kế hoạch thời gian năm học, khóa học, kế hoạch giảng dạy và học tập theo quy định.

Yêu cầu của chỉ số:

- Thực hiện kế hoạch thời gian năm học, khóa học;

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập.

Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc thực hiện kế hoạch, thời gian năm học, khóa học;

- Sổ kế hoạch và chương trình hoạt động;

- Sổ kế hoạch giảng dạy;

- Hợp đồng liên kết đào tạo;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

Yêu cầu của chỉ số:

Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.Gợi ý các minh chứng:

- Sổ nghị quyết của trung tâm có nội dung rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá công tác rà soát việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập;

- Các minh chứng khác (nếu có).2. Xây dựng và thực hiện các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn

a) Chủ động xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng ngắn hạn thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Yêu cầu của chỉ số:

Chủ động xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng ngắn hạn thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội đáp ứng:

- Nhu cầu đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân;

- Yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng ngắn hạn thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của trung tâm;

- Phiếu khảo sát và tổng hợp nhu cầu học tập hằng năm;

- Hợp đồng liên kết đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ được thực hiện theo thời gian linh hoạt và các phương thức tổ chức dạy học đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

Yêu cầu của chỉ số:

Các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ được:

- Thực hiện theo thời gian linh hoạt;

- Phương thức tổ chức dạy học đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho người học.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ được thực hiện theo thời gian linh hoạt và các phương thức tổ chức dạy học đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho người học;

- Đánh giá của các tổ chức, cá nhân (phiếu hỏi ý kiến, thư góp ý,…) về các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ được thực hiện theo thời gian linh hoạt và các phương thức tổ chức dạy học đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho người học;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Thực hiện các chương trình đã được phê duyệt; định kỳ rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của các chương trình để điều chỉnh cho phù hợp.

Yêu cầu của chỉ số:

- Thực hiện các chương trình đã được phê duyệt;

- Định kỳ rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của các chương trình để điều chỉnh cho phù hợp.

Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc thực hiện các chương trình và việc định kỳ rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của các chư ơng trình;

- Biên bản các cuộc họp của trung tâm để rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của các chương trình;

- Biên bản các cuộc kiểm tra, đánh giá mức dộ phù hợp các các cấp quản lý về mức độ phù hợp của các chương trình;

- Các minh chứng khác (nếu có).

3. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ giáo dục

a) Dành thời gian cho học viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao phù hợp.Yêu cầu của chỉ số:

Dành thời gian cho học viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao phù hợp.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc dành thời gian cho học viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao;

- Kế hoạch và kết quả của các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục truyền thống dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, kỹ năng sống cho học viên với các hình thức đa dạng và phù hợp.Yêu cầu của chỉ số:

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác giáo dục truyền thống dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, kỹ năng sống cho học viên;

- Hình thức tổ chức đa dạng và phù hợp.

Gợi ý các minh chứng:

- Sổ kế hoạch và chương trình hoạt động;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác giáo dục truyền thống dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, kỹ năng sống cho học viên;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền phân công chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng; chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương.Yêu cầu của chỉ số:

- Đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền phân công chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng;

- Chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương.

Gợi ý các minh chứng:

- Kế hoạch thực hiện chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc thực hiện chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các hình thức khen thưởng của cơ quan có thẩm quyền về thành tích của trung tâm thực hiện tốt chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương;

- Các minh chứng khác (nếu có).4. Đảm bảo các yêu cầu khi liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học để thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân

a) Đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và cán bộ quản lý phù hợp với yêu cầu của từng ngành liên kết đào tạo.Yêu cầu của chỉ số:

- Cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo yêu cầu;

- Cán bộ quản lý đảm bảo yêu cầu.

Gợi ý các minh chứng:

- Danh mục các trang thiết bị của trung tâm;

- Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của cán bộ quản lý trung tâm;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc đảm bảo yêu cầu khi liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học để thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên lấy văn bằng;

- Hợp đồng ký kết (hoặc thỏa thuận) giữa trung tâm với các cơ sở liên kết đào tạo;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Quản lý giáo viên thỉnh giảng, quản lý học viên để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Yêu cầu của chỉ số:

Quản lý giáo viên thỉnh giảng, quản lý học viên để đảm bảo chất lượng đào tạo.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc quản lý giáo viên thỉnh giảng, quản lý học viên để đảm bảo chất lượng đào tạo;

- Sổ ghi đầu bài;

- Sổ dự giờ;

- Sổ giáo viên chủ nhiệm lớp;

- Sổ kế hoạch giảng dạy;

- Sổ gọi tên và ghi điểm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng liên kết đào tạo; thực hiện chế độ báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền về việc liên kết đào tạo.

Yêu cầu của chỉ số:

- Thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng liên kết đào tạo;

- Thực hiện chế độ báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền về việc liên kết đào tạo.

Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng liên kết đào tạo;

- Các báo cáo của trung tâm với cơ quan có thẩm quyền về liên kết đào tạo;

- Hợp đồng liên kết đào tạo;

- Thanh lý hợp đồng giữa trung tâm với các cơ sở liên kết đào tạo;

- Đánh giá của các đơn vị, cá nhân về việc thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng liên kết đào tạo;

- Các minh chứng khác (nếu có).

5. Kết quả giáo dục và hiệu quả giáo dục

a) Kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học viên theo học chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đáp ứng mục tiêu giáo dục.Yêu cầu của chỉ số:

Kết quả xếp loại của học viên theo học chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đáp ứng mục tiêu giáo dục về:

- Học lực;

- Hạnh kiểm.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung về kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học viên theo học chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông;

- Sổ gọi tên và ghi điểm;

- Học bạ (đối với trung học cơ sở và trung học phổ thông);

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Học viên học các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.Yêu cầu của chỉ số:

Học viên học các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá học viên học các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Học viên hoàn thành các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ góp phần đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.Yêu cầu của chỉ số:

Học viên hoàn thành các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ góp phần đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá về việc học viên đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

- Danh sách học viên hoàn thành chương trình;

- Ý kiến đánh giá của các tổ chức xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp về khả năng của học viên đã hoàn thành chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Trên đây là yêu cầu và gợi ý tìm minh chứng cho các chỉ số trong tiêu chí của các tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các cơ quan quản lý cần hướng dẫn các trung tâm giáo dục thường xuyên sử dụng văn bản này để tham khảo, tránh áp dụng máy móc.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên) theo địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; điện thoại: 04.38683361, fax: 04.38684995, e mail: phongkdclgdpt@moet.edu.vn để được giải đáp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);

- Các vụ, cục có liên quan thuộc Bộ (để p/h);

- Lưu: VT, KTKĐCLGD.KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Ngô Thành Hưng

`


Каталог: vanban -> vb chuy
vb chuy -> KẾ hoạch tổ chức khen thưỞng thành tích học tập năm họC 2013 – 2014 VÀ chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con cbgv-cnv trưỜng thpt nguyễn công trứ
vb chuy -> Tài liệu tham khảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
vb chuy -> Trả lời Câu 1
vb chuy -> KẾ hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày phụ nữ Việt nam 20/10 Năm học 2013 2014
vb chuy -> MỘt số HƯỚng dẫn về thủ TỤc tài chính hỗ trợ khảo sát tạI ĐỊa phưƠNG
vb chuy -> Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-cp ngày 02/10/2015 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành
vb chuy -> ĐỀ CƯƠng ôn tập sinh học lớP 10 HỌc kì I năm họC 2015-2016 I. NỘi dung cần chú Ý
vb chuy -> Tổ văn – sử Nhóm văn
vb chuy -> I. HÖÔÙng daãn nội dung ôn tập chưƠng trình tieáng anh 7 NĂM

tải về 288.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương