CỤc khảo thí VÀ kiểM ĐỊnh chất lưỢng giáo dụC


GIÁM ĐỐC/HIỆU TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu)tải về 0.87 Mb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

GIÁM ĐỐC/HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 4: Mẫu bìa chính và bìa phụ Báo cáo tự đánh giá


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢNTÊN TRƯỜNG

Logo của trường

(nếu có)


BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

(Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường ……..)
Tỉnh/Thành phố, năm 20…

Phụ lục 5: Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác : ...........
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

(Phạm vi 2 - 3 trang)


Tiêu chuẩn :

………...…………………………………….……………………………………

Tiêu chí : ……………………….……………………………………………………………

1. Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí, so sánh đối chiếu với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong các năm trước, với các quy định chung:

……………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:

.............................…………………………………………………………………3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:

……………………..……………………………………………………………...4. Kế hoạch hành động (những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện kèm theo thời gian, nguồn lực…):

………………………….…………………………………………………………5. Tự đánh giá:

Đánh dấu vào 1 trong các ô dưới đây:Đạt


Chưa đạt* Nếu chưa đạt thì chỉ ra đã đạt được khoảng bao nhiêu % của yêu cầu, lý do.

* Trường hợp không đánh giá được cần ghi rõ lý do: Không có minh chứng hoặc tiêu chí không phù hợp, hoặc lý do khác
Người báo cáo

(Ký, ghi rõ họ và tên)


Phụ lục 6: Mẫu trình bày phần tự đánh giá của trườngPhần III. TỰ ĐÁNH GIÁ (theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí):
Tiêu chuẩn 1:.......(Ghi đúng tên tiêu chuẩn theo bộ tiêu chuẩn đánh giá)

Mở đầu (ngắn gọn): phần này mô tả tóm tắt, phân tích chung về cả tiêu chuẩn (vì có những điểm giao thoa giữa các tiêu chí trong cùng 1 tiêu chuẩn, nên cần mô tả chung ở đây và sẽ không lặp lại trong phần phân tích các tiêu chí)Tiêu chí 1........(Ghi đúng tên tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn đánh giá)
1. Mô tả (cần mô tả và phân tích tất cả những nội hàm của các minh chứng liên quan để chứng minh trường đạt hoặc không đạt các yêu cầu của tiêu chí): .........................................................................................................................

2. Điểm mạnh (nêu những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí): ................................................................................

.......................................................................................................................3. Tồn tại (nêu những tồn tại của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí):............................................................................................................

4. Kế hoạch hành động (nhằm phát huy mặt mạnh, khắc phục tồn tại, cần đưa ra các biện pháp, nguồn lực và dự kiến thời gian hoàn thành): …… ........................................................................................................................................

5. Tự đánh giá: Đạt hoặc chưa đạt yêu cầu của tiêu chí
Tiêu chí 2:......(Tương tự như tiêu chí 1)
Kết luận về Tiêu chuẩn 1: (nêu tóm tắt điểm mạnh nổi bật, những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn; số lượng tiêu chí đạt yêu cầu, số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu). (Lưu ý không đánh giá tiêu chuẩn đạt hay chưa đạt yêu cầu)
Tiêu chuẩn n..............(Tương tự như tiêu chuẩn 1)

(Đánh giá lần lượt cho đến hết 10 tiêu chuẩn theo cấu trúc trên)

Phụ lục 7: Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁMã trường:

Logo của trường

(nếu có)
Tên trường:
Khối ngành:
Ngày hoàn thành tự đánh giá:
Các mức đánh giá: Đ: Đạt; C: Chưa đạt; KĐG: Không đánh giáTiêu chuẩn 1: ..............
5
1
2

Tiêu chuẩn 6: ………..

Tiêu chuẩn 2: ………………..1

 1

2

 2

3

 3 4 


 

Tiêu chuẩn 7: ……………….
 

Tiêu chuẩn 3: ………………
1

2


1
2

Tiêu chuẩn 8: …………………

31


Tiêu chuẩn 4: ……………
2

3


1

4


2

...


3

...


4

Tiêu chuẩn 9: ……………

51
2


Tiêu chuẩn 5: ……………….. 

Tiêu chuẩn 10: ……………

1

2

1


3

2


4
Tổng hợp:

 • Số tiêu chuẩn có ít nhất 1 tiêu chí đạt:…….; Số tiêu chí đạt:……. (chiếm….%);

 • Số tiêu chí chưa đạt: ……. (chiếm..%); Số tiêu chí không đánh giá:..… (chiếm…..%).
Địa danh, ngày..... tháng..... năm 20...

GIÁM ĐỐC/HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 8: Mẫu cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục
CƠ SỞ DỮ LIỆU
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thời điểm báo cáo: tính đến ngày ……/……. /20….


I. Thông tin chung của nhà trường

 1. Tên trường (theo quyết định thành lập):

Tiếng Việt: ........................................................................................................

Tiếng Anh: ........................................................................................................ 1. Tên viết tắt của trường:

Tiếng Việt: ........................................................................................................

Tiếng Anh: ........................................................................................................ 1. Tên trước đây (nếu có): ....................................................................................

 2. Cơ quan/Bộ chủ quản:.......................................................................................

 3. Địa chỉ trường: .................................................................................................

.......................................................................................................................

 1. Thông tin liên hệ: Điện thoại ................................ Số fax ...............................

E-mail.............................................. Website....................................................

 1. Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập):.........................................

 2. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: .....................................................................

 3. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: ......................................................

 4. Loại hình trường đào tạo:

Công lập Bán công Dân lập Tư thục 

Loại hình khác (đề nghị ghi rõ).............................................................II. Giới thiệu khái quát về nhà trường

 1. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của trường: nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số khoa, ngành, quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật (không quá 1 trang).

 2. Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường (vẽ sơ đồ mô tả tổ chức hành chính của nhà trường).

 3. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường (các phòng, ban, khoa, trung tâm chỉ ghi cấp trưởng).

Các đơn vị (bộ phận)

Họ và tên

Chức danh, học vị, chức vụ

Điện thoại

E-mail

1. Giám đốc/ Hiệu trưởng

2. Phó Giám đốc/ Phó Hiệu trưởng (liệt kê từng người)

3. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn,… (liệt kê)

4. Các phòng, ban chức năng (liệt kê)

5. Các trung tâm/ viện trực thuộc (liệt kê)

6. Các khoa, tổ (liệt kê): data -> file -> HOAT%20DONG%20DBCL
file -> Transformations
file -> SỞ gd&Đt bắc ninh trưỜng thpt hàn thuyêN
file -> ĐỀ thi thử quốc gia năM 2014-2015 MÔn thi: anh văN
file -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Những bài hát tiếng Anh buồn nhất thế giới
file -> Những câu châm ngôn Tiếng Anh hay I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you
file -> Những câu nói hay về tình yêu bằng Tiếng Anh I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you
file -> 105 thành ngữ thông dụng trong Tiếng Anh
file -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
file -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
HOAT%20DONG%20DBCL -> Khoa/Bộ môn cam kết sẽ hoàn thành báo cáo tự đánh giá chương trình đã đăng ký và được phê duyệt theo kế hoạch đề ra với sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật từ Trung tâm kt&Đbcl và sự hỗ trợ về kinh phí của Nhà trường


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương