CỤc khảo thí VÀ kiểM ĐỊnh chất lưỢng giáo dụC


Phụ lục 3: Kế hoạch tự đánh giátải về 0.87 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.87 Mb.
#21398
1   2   3   4   5   6   7

Phụ lục 3: Kế hoạch tự đánh giá

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TRƯỜNG...........……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày tháng năm 20…


KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Mục đích tự đánh giá

Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và để đăng ký kiểm định chất lượng.2. Phạm vi tự đánh giá

Đánh giá các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong một chu kỳ kiểm định chất lượng.3. Hội đồng tự đánh giá

3.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số….. ngày ... tháng .... năm ..... của Hiệu trưởng Trường …………………. Hội đồng gồm có ….. thành viên (danh sách kèm theo).3.2. Ban thư ký giúp việc và các nhóm công tác chuyên trách (danh sách kèm theo)

3.3. Phân công thực hiện

STT

Tiêu chuẩn

Nhóm chịu

trách nhiệm

Thời gian thu thập

thông tin và minh chứng

Ghi chú

1

....

….

……………..
2

....

….

……………..


....

….

……………..
4. Kế hoạch huy động các nguồn lực

Xác định các nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính cần huy động hoặc cung cấp cho từng hoạt động tự đánh giá, thời gian cần được cung cấp.STT

Tiêu chuẩn

Các

hoạt động

Các loại nguồn lực cần được huy động/cung cấp

Thời gian cần huy động

Ghi chú

1

....

….

….2

....

….

….
….

….5. Công cụ đánh giá

Sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường ……………………ban hành kèm theo Quyết định số …/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 37/2012/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tài liệu hướng dẫn khác.6. Kế hoạch thu thập thông tin ở ngoài nhà trường (nếu cần)

Xác định các thông tin cần thu thập từ bên ngoài, nguồn cung cấp, thời gian cần thu thập, kinh phí cần có.7. Kế hoạch thuê chuyên gia từ bên ngoài (nếu cần)

Xác định những lĩnh vực cần thuê chuyên gia, mục đích thuê chuyên gia, vai trò của chuyên gia, số lượng chuyên gia, thời gian cần thuê.8. Thời gian biểu

Thời gian thực hiện tự đánh giá khoảng 6 tháng, có thể tham khảo lịch trình sau:Thời gian

Các hoạt động


Tuần 1 - 2


 • Họp Lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá;

 • Ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá;

 • Họp Hội đồng tự đánh giá để:

- Công bố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá;

- Thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng;

- Phân công dự thảo kế hoạch tự đánh giá;

- Dự kiến các nhóm công tác chuyên trách để giúp các thành viên Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ được giao. • Tiến hành dự thảo kế hoạch tự đánh giá.

Tuần 3 - 4


 • Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và người học (thông qua các khoa, phòng, ban…);

 • Tổ chức Hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai tự đánh giá cho các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, các cán bộ chủ chốt của nhà trường, khoa, phòng, ban… (do cán bộ của trường tham gia khoá tập huấn về tự đánh giá hoặc phối hợp với chuyên gia từ bên ngoài để tổ chức Hội thảo);

 • Hoàn thành bản dự thảo kế hoạch tự đánh giá.

Tuần 5

Công bố kế hoạch tự đánh giá đã được phê duyệt, thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng và các nhóm công tác chuyên trách giúp việc cho Hội đồng.

Tuần 6 - 12

 • Chuẩn bị đề cương báo cáo tự đánh giá;

 • Thu thập thông tin và minh chứng;

 • Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;

 • Mô tả thông tin và minh chứng thu được;

 • Phân tích, lý giải các kết quả đạt được;

Tuần 13

Họp Hội đồng tự đánh giá để:

  • Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;

  • Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung;

  • Điều chỉnh đề cương báo cáo tự đánh giá và xây dựng đề cương chi tiết.

Tuần 14

 • Thu thập, xử lý thông tin bổ sung (nếu cần thiết)

 • Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua đề cương chi tiết báo cáo tự đánh giá

Tuần 15 - 17

 • Thu thập thông tin bổ sung (nếu cần thiết);

 • Các cuộc họp bổ sung (nếu cần thiết);

 • Dự thảo báo cáo tự đánh giá;

 • Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá.

Tuần 18 - 19

 • Hội đồng tự đánh giá họp với các khoa, bộ môn, phòng, ban… để thảo luận về báo cáo tự đánh giá, xin ý kiến góp ý.

Tuần 20 - 21

 • Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua bản báo cáo tự đánh giá đã sửa chữa;

 • Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.

Tuần 22

Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo tự đánh giá

Tuần 23

Công bố bản báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)

Tuần 24


 • Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình tự đánh giá, các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn;

 • Lưu trữ bản báo cáo tự đánh giá;

 • Gửi các file báo cáo về Cục KTKĐCLGD.

Каталог: data -> file -> HOAT%20DONG%20DBCL
file -> Transformations
file -> SỞ gd&Đt bắc ninh trưỜng thpt hàn thuyêN
file -> ĐỀ thi thử quốc gia năM 2014-2015 MÔn thi: anh văN
file -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Những bài hát tiếng Anh buồn nhất thế giới
file -> Những câu châm ngôn Tiếng Anh hay I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you
file -> Những câu nói hay về tình yêu bằng Tiếng Anh I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you
file -> 105 thành ngữ thông dụng trong Tiếng Anh
file -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
file -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
HOAT%20DONG%20DBCL -> Khoa/Bộ môn cam kết sẽ hoàn thành báo cáo tự đánh giá chương trình đã đăng ký và được phê duyệt theo kế hoạch đề ra với sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật từ Trung tâm kt&Đbcl và sự hỗ trợ về kinh phí của Nhà trường

tải về 0.87 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương