CỤc kỹ thuật an toàn và MÔi trưỜng công nghiệPtải về 35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích35 Kb.
#7312

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN

VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

Số: /TTr-ATMTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2014


DỰ THẢO


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Thông tư quy định chi tiết

một số nội dung về an toàn điện

Kính gửi: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Công Thương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện, trên cơ sở nội dung Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, Thông tư số 03/2010/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn. Dự thảo Thông tư được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương, tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị có liên quan, gửi Vụ Pháp chế thẩm định theo quy định.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan, tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Cục ATMT đã hoàn chỉnh Dự thảo Thông tư và báo cáo Bộ trưởng về Dự thảo Thông tư như sau:I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

1. Căn cứ ban hành

- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012.

- Quyết định số 833/QĐ-BCT ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014.

2. Sự cần thiết ban hành

Ngày 13 tháng 9 năm 2006 Bộ Công nghiệp đã ban hành Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN quy định tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn điện, cấp thẻ an toàn và hướng dẫn các biện pháp an toàn điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo (hướng dẫn Điều 64 Luật Điện lực).

Ngày 22 tháng 01 năm 2010 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BCT quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp nhằm mục đích hướng dẫn chi tiết một số quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP.

Khi Luật Điện lực được sửa đổi bổ sung đã bổ sung sửa đổi Điều 64 Luật Điện lực quy định về người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo. Mặt khác, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện so với Nghị định trước đã giao thêm cho Bộ Công Thương việc quy định chi tiết về công tác huấn luyện, xếp bậc cấp thẻ an toàn điện cho người lao động làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây điện hoặc thiết bị điện.

Do vậy, để bảo đảm tính thống nhất trong quá trình thực hiện, việc ban hành Thông tư thay thế Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN và Thông tư số 03/2010/TT-BCT là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU CỦA VIỆC XÂY DỰNG THÔNG TƯ

Việc xây dựng Thông tư bảo đảm mục đích, yêu cầu sau đây:

1. Bảo đảm tuân thủ và phù hợp với các quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

2. Bảo đảm kế thừa những nội dung hợp lý của Thông tư số 03/2010/TT-BCT, Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN, đồng thời sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ một số nội dung để phù hợp quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP;

3. Chi tiết hóa các quy định mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và thi hành quy định của pháp luật về an toàn điện.

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO THÔNG TƯ

Theo quyết định số 833/QĐ-BCT ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 và ngay sau khi Nghị định số 14/2014 được Chính phủ ban hành, Cục ATMT đã chủ động nghiên cứu và chuẩn bị xây dựng Dự thảo Thông tư. Quá trình cụ thể:

1. Cục ATMT đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Dương Quang về việc xây dựng Dự thảo Thông tư và Bộ đã ban hành Quyết định số 1471/QĐ-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2014 thành lập Tổ soạn thảo Thông tư.

2. Đề cương dự thảo Thông tư đã được Tổ soạn thảo thông qua ngày 06 tháng 3 năm 2014 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên hoàn chỉnh Dự thảo Thông tư.

3. Sau khi hoàn chỉnh Dự thảo, ngày 12 tháng 5 năm 2014 Cục ATMT đã gửi Dự thảo đăng trên Website của Bộ Công Thương và lấy ý kiến của 18 đơn vị là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Đến ngày 12 tháng 6 năm 2014 Cục đã nhận được ý kiến đóng góp của 12 đơn vị.

4. Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của 12 đơn vị, Cục đã hoàn thành Dự thảo 2 và ngày 04 tháng 7 năm 2014 đã gửi lấy ý kiến góp ý của các Bộ: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội; 63 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam.

5. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2014, Cục đã nhận được ý kiến góp ý của 48 cơ quan, tổ chức gồm: 02 Bộ, 46 Sở Công Thương (có văn bản kèm theo); không có ý kiến góp ý trên Website của Bộ.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Cục đã tổng hợp và tổ chức nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện Dự thảo 3, ngày tháng 8 năm 2014 gửi Vụ Pháp chế thẩm định theo quy định.4. Ngày ... tháng ... năm 2014, Cục đã giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định và hoàn chỉnh chuyển hồ sơ để Vụ Pháp chế xin ý kiến Lãnh đạo Bộ (có văn bản kèm theo).

Trên cơ sở ý kiến của Lãnh đạo Bộ, Cục đã nghiên cứu, giải trình, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Thông tư để trình Bộ trưởng xem xét ký ban hành.

IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

Về cơ bản Dự thảo giữ nguyên các nội dung còn phù hợp và làm rõ thêm một số vấn đề trước đây đã quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BCT, bổ sung mới quy định về huấn luyện, xếp bậc cấp thẻ an toàn điện.

Cụ thể tên của Thông tư là "Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện", gồm 6 chương, 21 điều và 04 Phụ lục như sau:

1. Chương I. Quy định chung, gồm 3 điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết Khoản 2 Điều 51 Luật Điện lực, Khoản 5 Điều 6, Khoản 6 Điều 13 và Khoản 1, Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 với các nội dung cụ thể: Huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện; nối đất kết cấu kim loại của nhà ở, công trình trong và liền kề hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không đối với điện áp từ 220kV trở lên phòng tránh điện cảm ứng; biển báo an toàn điện; thoả thuận khi xây dựng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không; chế độ báo cáo tai nạn điện và các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

2. Chương II. Huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện

Chi tiết nội dung công việc huấn luyện, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 14 /2014/NĐ-CP.

Từ Điều 4 đến Điều 9 quy định cụ thể:

- Đối tượng được huấn luyện, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện: Gồm nhóm người vận hành sửa chữa điện ở nông thôn miền núi, biên giới, hải đảo và nhóm người làm công việc vận hành, xây lắp, thí nghiệm, sửa chữa đường dây điện hoặc thiết bị điện thuộc các doanh nghiệp hoạt động điện lực và doanh nghiệp sử dụng điện để sản xuất có trạm biến áp riêng.

- Nội dung huấn luyện: Theo tính đặc thù của ngành điện tại đơn vị. Chia thành hai nội dung huấn luyện lý thuyết và huấn luyện thực hành.

- Tổ chức huấn luyện: Quy định trách nhiệm thực hiện là Người sử dụng lao động, Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện cấp tỉnh; người huấn luyện; hình thức, thời gian huấn luyện.

- Bậc an toàn điện: Có 05 bậc an toàn điện.

- Tiêu chí bậc an toàn điện: Chi tiết các yêu cầu tương ứng với các bậc.

- Thẻ an toàn điện: Quy định chi tiết thực hiện cấp thẻ, sử dụng thẻ an toàn điện và các trường hợp cấp lại, đổi, thu hồi thẻ an toàn điện; quy định mẫu thẻ.

3. Chương III. Nối đất kết cấu kim loại trong và liền kề hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không đối với điện áp từ 220kV trở lên phòng tránh điện cảm ứng

Từ Điều 10 đến Điều 13, kế thừa và hiệu chỉnh cho rõ hơn toàn bộ nội dung Điều 5 của Thông tư số 03/2010/TT-BCT.

4. Chương IV. Biển báo an toàn điện

Từ Điều 14 đến Điều 17, kế thừa nội dung Điều 3 của Thông tư 03/2010/TT-BCT và bổ sung quy định cụ thể mẫu các biển báo an toàn điện do Tiêu chuẩn TCVN 2572:1978 mà Thông tư số 03/2010/TT-BCT dẫn chiếu đã hết hiệu lực thi hành trong khi TCVN mới thay thế (TCVN 8092-2009) không có quy định cụ thể về các biển báo an toàn điện.

5. Chương V. Thỏa thuận khi xây dựng công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không; chế độ báo cáo tai nạn điện và các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

Gồm Điều 18, Điều 19 kế thừa, bổ sung quy định chi tiết nội dung Điều 6 của Thông tư 03/2010/TT-BCT và quy định chế độ báo cáo tai nạn điện và các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

6. Chương VI. Điều khoản thi hành

Điều 20, Điều 21 quy định hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp (đối với biển báo an toàn điện và thẻ an toàn điện cũ) và trách nhiệm thi hành.

7. Các Phụ lục

Phụ lục I. Mẫu thẻ an toàn điện.

Phụ lục II. Mẫu biển báo an toàn điện.

Phụ lục III. Mẫu văn bản đề nghị.

Phụ lục IV. Mẫu báo cáo.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự thảo “Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

Cục ATMT gửi kèm theo Tờ trình này: (i) Dự thảo 4; (ii) Tổng hợp ý kiến Lãnh đạo Bộ đối với dự thảo và Báo cáo của Cục ATMT giải trình tiếp thu ý kiến; (iii) Văn bản thẩm định của Vụ Pháp chế đối với dự thảo và Báo cáo của Cục ATMT giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, (iiii) Bản tổng hợp và giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Cục ATMT kính đề nghị Bộ trưởng xem xét, phê duyệt./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Lê Dương Quang;

- Lưu: VT, ATĐ.KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Dũng

Каталог: data -> documents -> bills
bills -> Số: /2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> PHẦn mở ĐẦU
bills -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: XXX
bills -> BỘ CÔng thưƠng số: /2012/tt-bct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> Số: /2013/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-cp ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

tải về 35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương