Các đại học, học viện các trường đại học, trường cao đẳngtải về 17.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích17.18 Kb.
#22889

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 4007/BGDĐT-GDĐH
V/v: bổ sung huyện có học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh;
- Các đại học, học viện các trường đại học, trường cao đẳng.

Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực cho các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, từ năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định bổ sung các huyện có học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính qui theo khoản 2, Điều 1 Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

1. Học sinh 07 huyện tại Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 04 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (danh sách kèm theo).

2. Học sinh 13 huyện biên giới thuộc các tỉnh Tây Nguyên và giáp Tây Nguyên theo đề nghị của Ban chỉ đạo Tây Nguyên tại Công văn số 540-CV/BCĐTN ngày 13 tháng 3 năm 2013 và ý kiến của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 452/UBDT-CSDT ngày 3 tháng 6 năm 2013 (danh sách kèm theo).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, các các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ (để p/h);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở GDĐT thuộc tỉnh có các huyện
bổ sung trong danh sách (để t/h);
- Vụ KHTC (để t/h);
- Cục KT&KĐCLGD (để t/h);
- CQ đại diện Bộ GDĐT tại TP.HCM (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga


 

DANH SÁCH

CÁC HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH ĐẶCTHÙ TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY


(Kèm theo Công văn số:4007/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 6 năm 2013)

STT

Tỉnh

Huyện thuộc tỉnh

Ghi chú

1

Thái Nguyên

Võ Nhai

Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 04 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2

Hà Tĩnh

Vũ Quang, Hương Khê

3

Quảng Nam

Bắc Trà My

4

Đăk Nông

Đăk Glong

5

Tiền Giang

Tân Phú Đông

6

Trà Vinh

Trà Cú

7

 Kon Tum

Ngọc Hồi

Công văn số 540-CV/BCĐTN ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Ban chỉ đạo Tây Nguyên

 


8

Gia Lai

Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông

9

Đắk Lắk

Ea Súp, Buôn Đôn

10

Đăk Nông

Chư Yút, Đăk Mil, Đăk Song, Tuy Đức

11

Bình Phước

Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập

Tổng có: 20 huyện

tải về 17.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương