CỤc hàng hải việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích8.82 Kb.
#1330

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CHHVN-ATANHH
V/v Báo cáo tình hình tai nạn

hàng hải tháng 11/2015

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia;

- Bộ Giao thông vận tải.

Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo tình hình tai nạn hàng hải trong tháng 11 năm 2015 (từ ngày 16/10/2015 đến ngày 15/11/2015) như sau:

1. Tháng 11/2015 không có tai nạn hàng hải.

* Tai nạn khác: Vào khoảng 19h00 ngày 30/10/2015, tàu hậu cần nghề cá Hoàng Phúc 18 (trọng tải 2000T, trên tàu có 17 thuyền viên) khi đang neo đậu đã bị lật tại khu vực phao số 5 luồng Soài Rạp. Hậu quả: 04 thuyền viên trên tàu Hoàng Phúc 18 tử vong.

2. So với tháng 10/2015 số vụ tai nạn hàng hải xảy ra trong tháng 11/2015 giảm 03 vụ (00/03); số người chết và mất tích không đổi (00/00); số người bị thương không đổi (00/00).

3. So với cùng kỳ năm 2014 số vụ tai nạn hàng hải xảy ra trong tháng 11/2015 giảm 01 vụ (00/01); số người chết và mất tích giảm 08 người (00/08); số người bị thương không đổi (00/00).

4. Tính đến hết tháng 11/2015 đã xảy ra 23 vụ tai nạn hàng hải; so với cùng kỳ năm 2014, số vụ tai nạn hàng hải trong 11 tháng đầu năm tăng 10 vụ (23/13); số người chết và mất tích giảm 8 người (01/09); số người bị thương tăng 03 người (03/00).

Trên đây là báo cáo tình hình tai nạn hàng hải trong tháng 11/2015, Cục Hàng hải Việt Nam kính báo cáo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giao thông vận tải./.

Nơi nhận: - Như trên;

- Cục trưởng (để b/c);

- BTL Cảnh sát biển (để p/h);

- Phòng HTQT (để đưa lên website);- Lưu: VT, ATANHH (2).


KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng

Каталог: DownLoad -> Law
Law -> BỘ trưỞng bộ giao thông vận tải căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005
Law -> I. thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lêN ngạch chuyên viên chíNH
Law -> CỦa bộ BƯu chíNH, viễn thông số 02/2007/tt-bbcvt ngàY 02 tháng 08 NĂM 2007
Law -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Law -> CỤc hàng hải việt nam
Law -> CHÍnh phủ Số: 104/2012/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Law -> BÁo cáo công tác quản lý nhà NƯỚc chuyên ngành hàng hải của cục hàng hải việt nam
Law -> CÔng ưỚc về TẠo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế NĂM 1965

tải về 8.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương