Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtải về 12.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích12.91 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 908/TCHQ-QLRR

V/v: Triển khai Thông tư và Quyết định của Bộ Tài chính về áp dụng quản lý rủi ro


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------


Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

 


Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị: Ban Quản lý rủi ro hải quan, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Giám sát quản lý, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Công nghệ TT&TKHQ, Thanh tra Tổng cục và Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

 

Thời gian qua, để phục vụ triển khai Thông tư số 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; Quyết định số 3273/QĐ-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và Quyết định số 1081/QĐ-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Bộ tiêu chí quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (có hiệu lực từ ngày 15/01/2013), Tổng cục Hải quan đã tổ chức 03 Hội nghị triển khai các văn bản trên cho tất cả các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và ban hành Quyết định số 07/QĐ-TCHQ ngày 14/01/2014 về Bộ tiêu chí quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất, hiệu quả các văn bản nêu trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Ban Quản lý rủi ro hải quan:

a) Chủ trì tham mưu cho Tổng cục Hải quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư số 175/2013/TT-BTC, Quyết định số 3273/QĐ-BTC và Quyết định số 1081/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

b) Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và báo cáo Tổng cục trưởng tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, công chức tại Hải quan các cấp theo điểm 2 và điểm 3 dưới đây;

c) Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung theo phân công trách nhiệm quy định tại Thông tư số 175/2013/TT-BTC, Quyết định số 3273/QĐ-BTC và Quyết định số 1081/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

2. Các đơn vị: Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục Giám sát quản lý về hải quan; Cục Thuế xuất nhập khẩu; Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan; Thanh tra Tổng cục và Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung theo phân công trách nhiệm đối với từng đơn vị và phối hợp với Ban Quản lý rủi ro hải quan thực hiện các nội dung liên quan đến công tác thu thập, xử lý thông tin và quản lý rủi ro quy định tại Thông tư số 175/2013/TT-BTC, Quyết định số 3273/QĐ-BTC, Quyết định số 1081/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định số 07/QĐ-TCHQ.

3. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

a) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nội dung quy định tại Thông tư số 175/2013/TT-BTC và Quyết định số 3273/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho tất cả cán bộ, công chức hải quan làm nghiệp vụ thuộc các đơn vị trực thuộc;

b) Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung theo phân cấp quy định tại Thông tư số 175/2013/TT-BTC, Quyết định số 3273/QĐ-BTC và Quyết định số 1081/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 07/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị tổng hợp, báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (qua Ban Quản lý rủi ro hải quan) để hướng dẫn thực hiện./. 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Ngọc Túc - TCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình


 
: Uploaded -> danglien -> 2014 02 17
2014 02 17 -> TỔng cục hải quan
2014 02 17 -> TỔng cục hải quan
2014 02 17 -> BỘ TÀi chính số: 1207/btc-cst v/v: Thực hiện cơ chế, chính sách áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2014 02 17 -> BỘ TÀi chính số: 1230/btc-tchq v/v: Thực hiện Quyết định 9990/QĐ-bct về áp dụng thuế chống bán phá giá CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2014 02 17 -> BỘ TÀi chính số: 1679/btc-tchq v/v: Áp dụng hoàn thuế gtgt cho người nước ngoài CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2014 02 17 -> BỘ TÀi chính số: 1781/btc-tct v/v: Khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2014 02 17 -> Ủy ban nhân dân tp. Hà Nội
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương