CỤc hải quan bình dưƠNGtải về 13.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.27 Kb.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG


______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


__________________________________________

Số: 519/HQBD-NV


V/v Kéo dài thời hạn nộp thuế truy thu

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Tung Shin(số 8, đường 18 KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương)

Ngày 03/03/2009 Cục Hải quan Bình Dương nhận được công văn số 090303-01/TNK ngày 03/03/2009 của Công ty về việc xin ân hạn thuế truy thu mặt hàng nhôm tấm nguyên liệu trong vòng 01 năm theo các quyết định truy thu thuế của Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần. Cục Hải quan Bình Dương có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại mục IV phần H Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; theo đó trong một số trường hợp đặc biệt, nếu người nộp thuế thực sự có khó khăn về tài chính và có văn bản đề nghị được nộp số tiền thuế, tiền phạt dài hơn 10 ngày thì người nộp thuế phải đăng ký kế hoạch trả số tiền thuế, tiền phạt và đồng thời phải có tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế, tiền phạt. Trong thời gian nộp chậm số tiền thuế, tiền phạt thì người nộp thuế mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp bằng 0,05% số tiền chậm nộp. Cục Hải quan địa phương nơi người nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan xem xét xử lý việc kéo dài thời hạn trong trường hợp này.

Hồ sơ để áp dụng thời hạn nộp thuế dài hơn 10 ngày:

- Công văn đề nghị được nộp số tiền thuế, tiền phạt dài hơn 10 ngày, trong đó nêu rõ số tiền thuế, tiền phạt, lý do đề nghị, kế hoạch cam kết trả nợ tiền thuế, tiền phạt: 01 bản chính;

- Hồ sơ khai thuế của số tiền thuế, tiền phạt đề nghị cho kéo dài thời hạn nộp thuế hơn 10 ngày: 01 bản photocopy;

- Giấy bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế, tiền phạt: 01 bản chính.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế truy thu thì Công ty phải bổ sung đầy đủ các chứng từ trên, trong đó phải nộp giấy bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế, tiền phạt.

Nay Cục Hải quan Bình Dương trả lời Công ty biết và thực hiện.

Đề nghị Công ty khẩn trương bổ sung các chứng từ trên để Cục Hải quan Bình Dương xem xét giải quyết gia hạn. Trường hợp Công ty không bổ sung thì Công ty phải nộp thuế, nộp phạt đầy đủ theo đúng qui định.Trân trọng.KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đã ký
Nguyễn Phước Việt Dũng

: vanban
vanban -> CHỦ TỊch nưỚC
vanban -> Ubnd tỉnh phú thọ Số: 1220/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban -> Sè: 90/2003/Q§-ub
vanban -> Bch đOÀn tỉnh thanh hóa số: 381 bc/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
vanban -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
vanban -> BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
vanban -> 10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
vanban -> TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
vanban -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 41/2004/QĐ-bnn ngàY 30 tháng 8 NĂM 2004
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương