CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựCtải về 9.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.91 Kb.


BỘ TƯ PHÁP

CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,

CHỨNG THỰC


Số: 1208/HTQTCT - HT


V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2014

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh


Trả lời Công văn số 57/STP-HCTP ngày 13/01/2014 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết hồ sơ đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Mục đích của việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài (ghi chú ly hôn) là nhằm nắm bắt được tình trạng hôn nhân của cá nhân, bảo đảm quyền lợi của cá nhân trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Do đó, mặc dù pháp luật về hộ tịch không quy định trực tiếp việc ghi chú ly hôn đã được ghi vào sổ hộ tịch thì không phải thực hiện ghi chú nữa. Nhưng, về nguyên tắc thì mỗi việc hộ tịch chỉ đăng ký một lần tại một cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Do vậy, đối với những trường hợp một bên trong vụ việc ly hôn đã thực hiện việc ghi chú ly hôn thì không yêu cầu bên còn lại thực hiện việc ghi chú ly hôn nữa. Giấy xác nhận đã ghi chú ly hôn có giá trị chứng minh việc ly hôn của các bên đã được ghi vào sổ hộ tịch, mà không phụ thuộc vào người yêu cầu ghi chú.

Trong trường hợp của Sở Tư pháp đã nêu, nếu đương sự vẫn mong muốn được làm thủ tục ghi chú ly hôn và việc ghi chú ly hôn này thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh thì Sở Tư pháp vẫn có thể tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo yêu cầu của đương sự, trong trường hợp này, hồ sơ ghi chú không phải làm thủ tục xin ý kiến của Bộ Tư pháp nữa.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trả lời để Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh được biết và thực hiện.Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục trưởng (để báo cáo);

- Cổng Thông tin điện tử BTP (để đăng tải);- Lưu: VT (Hải).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
(đã ký)

Nguyễn Quốc Cường: hdnv -> Lists -> CongVanHuongDan -> Attachments
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựC
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1967/btp-tcthads v/v hướng dẫn sử dụng biểu mẫu thi hành án dân sự CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số: 2085
Attachments -> Số: 122 /btp-khtc v/v kê khai đăng ký tài sản nhà nước
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 79/btp-khtc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Trung tâm lý LỊch tư pháp quốc gia
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương