CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựCtải về 31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích31 Kb.
#39088

BỘ TƯ PHÁP

CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,

CHỨNG THỰC

Số: 1250 /HTQTCT-HTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2014

V/v hướng dẫn nghiệp vụ

đăng ký hộ tịch


Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 5160/STP-HCTP ngày 24/12/2013 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị hướng dẫn việc đăng ký thay đổi hộ tịch, bổ sung phần khai về cha, mẹ trong Giấy khai sinh của trẻ em được người nước ngoài nhận làm con nuôi, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp cháu Hoàng Nguyễn Mỹ Duyên

Theo nội dung Công văn số 5160/STP-HCTP thì cháu Hoàng Nguyễn Mỹ Duyên là trẻ bị bỏ rơi, nhưng khi đăng ký khai sinh, cơ quan đăng ký hộ tịch đã ghi nội dung phần khai về người mẹ trong Giấy khai sinh là trái quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch và hướng dẫn tại điểm h khoản 1 Mục II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.

Theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 78 của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì Giấy khai sinh này phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện (cấp trên của Ủy ban nhân dân cấp xã đã cấp Giấy khai sinh) thu hồi, hủy bỏ, Sở Tư pháp không có thẩm quyền này. Do đó, trong trường hợp này, Giấy khai sinh của cháu Duyên phải được Ủy ban nhân dân quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thu hồi, hủy bỏ. Sở Tư pháp hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường 15, quận 11 đăng ký khai sinh lại cho cháu Duyên theo đúng quy định của pháp luật.

Việc thay đổi họ, tên của cháu Duyên (thay đổi hộ tịch) và bổ sung phần khai về cha, mẹ nuôi trong Giấy khai sinh của cháu Duyên có thể coi là những việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài (cha, mẹ nuôi là người nước ngoài). Để tạo điều kiện thuận lợi cho người có yêu cầu, tránh việc phải đến nhiều cơ quan để thực hiện việc thay đổi và bổ sung hộ tịch, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhất trí việc áp dụng điểm b khoản 1 Điều 27 Bộ luật Dân sự; vận dụng khoản 2 Điều 24 Luật Nuôi con nuôi; khoản 2, 3 Điều 10 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; khoản 10 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực: Sở Tư pháp thực hiện đăng ký việc thay đổi họ, tên và ghi bổ sung phần khai về cha, mẹ trong Giấy khai sinh của cháu Duyên theo yêu cầu của cha, mẹ nuôi. Sau khi đăng ký, Sở Tư pháp thông báo cho Ủy ban nhân dân phường 15, quận 11 để thực hiện việc ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh.2. Đối với trường hợp của cháu Hồ Sơn Linh

Cháu Hồ Sơn Linh đã được đăng ký khai sinh theo đúng quy định của pháp luật tại Ủy ban nhân dân phường 17 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh theo diện trẻ bị bỏ rơi. Việc cha nuôi của cháu Linh (ông Jensen Jeremy Alma) là công dân Canada, có yêu cầu thay đổi họ tên và bổ sung phần khai về người cha trong Giấy khai sinh của cháu Linh tương tự như trường hợp cháu Hoàng Nguyễn Mỹ Duyên. Để thống nhất cách thức giải quyết việc đăng ký hộ tịch, tạo điều kiện thuận lợi cho người có yêu cầu, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đồng ý để Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh vận dụng các quy định pháp luật đã nêu trên, thực hiện đăng ký việc thay đổi họ, tên của cháu Linh và bổ sung phần khai về người cha vào Giấy khai sinh của cháu theo yêu cầu của cha nuôi. Sau khi đăng ký, Sở Tư pháp thông báo cho Ủy ban nhân dân phường 17, quận Bình Thạnh để thực hiện việc ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh trước đây.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trao đổi để Sở Tư pháp thành phố triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);

- Cổng thông tin điện tử BTP (để đăng tải);

- Lưu: VT. (Vân Anh)


CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Khanh

CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC

PHÒNG QUẢN LÝ HỘ TỊCH


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch

Kính gửi: Cục trưởng Nguyễn Công Khanh.
1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH

A- TÓM TẮT NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 5160/STP-HCTP ngày 24/12/2013 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị hướng dẫn việc đăng ký thay đổi hộ tịch, bổ sung phần khai về cha, mẹ trong Giấy khai sinh của trẻ em được người nước ngoài nhận làm con nuôi

Phòng Quản lý hộ tịch đã dự thảo Công văn trả lời Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

B- Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

Kính trình Cục trưởng xem xét, ký ban hành Công văn.


B. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Công văn số 5160/STP-HCTP ngày 24/12/2013 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

2. Dự thảo Công văn trả lời Sở Tư pháp.CÁN BỘ

THỰC HIỆN

(Ngày / /2014)Nguyễn Thị Vân Anh

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Ngày / /2014)
Nhâm Ngọc Hiển
2. Ý KIẾN CỦA PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH


KÝ TÊN

Nguyễn Quốc Cường

3. Ý KIẾN CỦA CỤC TRƯỞNG


KÝ TÊN


Nguyễn Công KhanhКаталог: hdnv -> Lists -> CongVanHuongDan -> Attachments
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựC
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựC
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1967/btp-tcthads v/v hướng dẫn sử dụng biểu mẫu thi hành án dân sự CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số: 2085
Attachments -> Số: 122 /btp-khtc v/v kê khai đăng ký tài sản nhà nước
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 79/btp-khtc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương