CỤc gsql về HẢi quantải về 8.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.46 Kb.
#21136

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 446/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan của DNCX

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Sankei Việt Nam
(Đ/c: Đ14 KCX Tân Thuận, Q7, Tp. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 02-2015/SK ngày 28/03/2015 của Công ty TNHH Sankei vướng mắc về việc hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thành lập theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp Công ty TNHH Sankei Việt Nam đã thành lập chi nhánh ngoài khu chế xuất để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa thì căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và Điều 77 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện. Theo đó, các ưu đãi đầu tư, ưu đãi về thuế và các ưu đãi tài chính khác áp dụng đối với việc sản xuất để xuất khẩu của DNCX không áp dụng đối với hoạt động này. Chi nhánh Công ty làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu với chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa như đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo hợp đồng thương mại theo quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu và quyền phân phối đã được cấp phép. Khi mua, bán cho doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan, trường hợp mua hàng từ DNCX để xuất khẩu thì thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại tiết c2 điểm c khoản 3 Điều 77 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên.

2. Hoạt động bán vào thị trường nội địa sản phẩm do Công ty sản xuất tại Việt Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP dẫn trên. Khi bán hàng từ Công ty vào Chi nhánh Công ty thì Công ty và Chi nhánh Công ty thực hiện thủ tục hải quan như đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX và doanh nghiệp nội địa theo quy định tại khoản 3 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên.

3. Hiện nay, Bộ Tài chính đang được giao chủ trì, xây dựng Nghị định sửa đổi khoản 9 Điều 1 của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP dẫn trên theo hướng DNCX không cần phải thành lập chi nhánh ngoài khu chế xuất để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. Trước khi có hướng dẫn cụ thể, DNCX khi thực hiện hoạt động này thì căn cứ công văn số 8649/VPCP-KTTH ngày 31/10/2014 của Văn phòng Chính phủ và quy định tại khoản 1 Điều 77 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./. 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha


 

tải về 8.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương