Côc chÕ biÕn n ng lm s¶n vµ NghÒ Muèitải về 16.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích16.06 Kb.
#21347

Bé n«ng nghiÖp vµ
ph¸t triÓn n«ng th«n

Côc chÕ biÕn
N«ng l©m s¶n vµ NghÒ Muèi

Sè: 28 /CB-TTPC

V/v: H­íng dÉn thùc hiÖn ChØ thÞ 203/CT-BNN-KHCN


céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Hµ Néi, ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2007

KÝnh göi: Së N«ng nghiÖp vµ PTNT c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng

Thùc hiÖn c«ng v¨n sè 519/BNN-KHCN, ngµy 19/01/2007 vÒ viÖc h­íng dÉn nghiÖp vô chuyªn m«n thùc hiÖn ChØ thÞ sè 203/CT-BNN-KHCN, ngµy 18/01/2007 vÒ viÖc tæ chøc Th¸ng hµnh ®éng ®¶m b¶o chÊt l­îng vËt t­ n«ng nghiÖp vµ vÖ sinh an toµn n«ng s¶n thùc phÈm cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, Côc ChÕ biÕn n«ng l©m s¶n vµ nghÒ muèi ®Ò nghÞ Së N«ng nghiÖp vµ PTNT c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng thùc hiÖn tèt c¸c viÖc sau:  1. VÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn

X©y dùng kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn cô thÓ vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ®Þa ph­¬ng. Träng t©m tuyªn truyÒn h­íng vµo viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng muèi vµ n«ng, l©m s¶n phÈm ®· qua chÕ biÕn, m¸y mãc thiÕt bÞ c¬ khÝ ho¸ n«ng, l©m, diªm nghiÖp; h­íng dÉn c¸c c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn ë ®Þa ph­¬ng t¨ng c­êng ¸p dông c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng tiªn tiÕn (ISO, HACCP…), c¸c tiªu chuÈn vµ quy ph¹m kü thuËt liªn quan ®Õn chÊt l­îng, vÖ sinh an toµn n«ng s¶n thùc phÈm trong b¶o qu¶n vµ chÕ biÕn n«ng l©m s¶n; phæ biÕn “Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng nh»m t¨ng c­êng chÊt l­îng n«ng, l©m s¶n trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n, chÕ biÕn” ®· ®­îc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 2316/Q§-BNN-CB, ngµy 14/8/2006 (cã thÓ lÊy néi dung Ch­¬ng tr×nh nµy trªn trang Web www.chebien.gov.vn)

  1. VÒ c«ng t¸c kiÓm tra

- §èi t­îng kiÓm tra: C¸c lo¹i n«ng s¶n trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n vµ chÕ biÕn, träng t©m lµ c¸c s¶n phÈm chÌ vµ rau qu¶.

- Ph¹m vi vµ ®Þa bµn kiÓm tra: KiÓm tra ph¸t hiÖn c¸c tr­êng hîp b¶o qu¶n, s¬ chÕ, chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc, cña Bé vÒ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm vµ vÖ sinh an toµn n«ng s¶n thùc phÈm trªn ®Þa bµn ®Þa ph­¬ng.

- Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: Thµnh lËp §oµn kiÓm tra cña tØnh, trong ®ã Së N«ng nghiÖp vµ PTNT lµm nßng cèt, phèi hîp víi c¸c Së, ban ngµnh liªn quan ®Ó kiÓm tra vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cña c¸c c¬ së b¶o qu¶n, chÕ biÕn n«ng s¶n trªn ®Þa bµn ®Þa ph­¬ng.

+ §èi víi c¸c s¶n phÈm chÌ: KiÓm tra viÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 81/2005/Q§-BNN-CB, ngµy 13/12/2005, vÒ viÖc ¸p dông b¾t buéc c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vµ tiªu chuÈn ngµnh ®èi víi viÖc s¶n xuÊt, chÕ biÕn chÌ, bao gåm c¸c tiªu chuÈn sau:  • TCVN 2843-79

  • TCVN 1454-1993

  • TCVN 1455-1993

  • 10 TCN-155-92

  • 10 TCN-458-2001

  • 10 TCN 605-2004

+ §èi víi c¸c s¶n phÈm rau, qu¶ vµ c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c: KiÓm tra theo TCVN 5603-1998 “Quy ph¹m thùc hµnh vÒ nh÷ng nguyªn t¾c chung vÒ vÖ sinh thùc phÈm” vµ tiªu chuÈn c¬ së ®· ®¨ng ký hoÆc c«ng bè.

(Néi dung cña c¸c tiªu chuÈn nªu trªn ®­îc nªu trong bé tuyÓn tËp tiªu chuÈn ViÖt Nam ®· cung cÊp cho Së N«ng nghiÖp vµ PTNT trong c¸c líp tËp huÊn n©ng cao n¨ng lùc c¸n bé qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm do Côc phèi hîp víi Tr­êng c¸n bé qu¶n lý N«ng nghiÖp vµ PTNT tæ chøc n¨m 2006)

- Xö lý vi ph¹m: C¸c c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn vi ph¹m ®Òu bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 126/2005/N§-CP, ngµy 10/10/2005 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®o l­êng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c.

3. Thêi gian thùc hiÖn vµ b¸o c¸o

- KÕt thóc th¸ng hµnh ®éng, Së N«ng nghiÖp vµ PTNT b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ Côc ChÕ biÕn n«ng l©m s¶n vµ nghÒ muèi tr­íc ngµy 01/3/2007 ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Bé theo ®Þa chØ: Côc ChÕ biÕn n«ng l©m s¶n vµ nghÒ muèi, sè 2 Ngäc Hµ, Ba §×nh, Hµ Néi, §iÖn tho¹i: 04 733 1254, Fax: 04 843 8144, e-mail: dzungnm@yahoo.com .

- B¸o c¸o cÇn thÓ hiÖn râ c¸c néi dung sau:

+ VÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn: C¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn; sè l­îng tin, bµi ®· ®­îc sö dông trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng; thêi l­îng tin, bµi ph¸t sãng trªn ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng; c¸c néi dung cô thÓ ®· ®­îc tuyªn truyÒn…

+ VÒ c«ng t¸c kiÓm tra: Sè l­îng c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn, sè l­îng s¶n phÈm ®­îc kiÓm tra; kÕt qu¶ kiÓm tra; sè l­îng c¬ së, s¶n phÈm cã vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm vµ VSATTP, bÞ xö lý vµ h×nh thøc xö lý.

N¬i nhËn:

- Nh­ trªn;

- Bé tr­ëng (®Ó b¸o c¸o);

- Vô KHCN (®Ó b¸o c¸o);- L­u TT-PC, VT.


KT. côc tr­ëng

Phã côc tr­ëng

§oµn Xu©n Hoµ
(§· ký)
Каталог: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 16.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương