CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 37.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích37.17 Kb.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

straight connector 3


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 2


Số: 291 /QĐ-BVTV

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc mở rộng phạm vi công nhận

Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

straight connector 1

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT


Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 và Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 3 tháng 4 năm 2011;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý thuốc bảo vệ thực vật,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận mở rộng phạm vi thử cho Phòng thử nghiệm Hợp Trí – Công ty Cổ phần Hợp Trí (Địa chỉ: Lô B.14, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh) mang mã số LAS-NN 98 với danh mục mở rộng kèm theo quyết định này.

Điều 2. Phụ lục Quyết định này bổ sung cho phụ lục Quyết định số 66/QĐ-BVTV-QLT ngày 12 tháng 01 năm 2015

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 12 tháng 01 năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng Cục; Trưởng các phòng, trung tâm thuộc Cục; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Trí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Tổng cục TC ĐL CL (để biết);

- Vụ KH CN & MT (để biết);

- Trung tâm tin học và thống kê (đăng wepsite);

- Lưu VT, QLT.CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Hồng

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH MỞ RỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 291 /QĐ-BVTV-QLT ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật)


TT


Tên phép thử

Đối tượng phép thử

Phạm vi đo

Phương pháp thử

I

Lĩnh vực Hóa học

1

Độ mịn rây ướt (75µm)

Thuốc BVTV

Không áp dụng

TCVN 8050:2009

2

Độ tạo bọt

TCVN 8050:2009

3

Độ bền nhũ tương

TCVN 8382: 2010

4

Độ pH

TCVN 8050:2009

5

Độ thấm ướt
Không áp dụng

TCVN 8050:2009

6

Độ bền bảo quản

(54oC/14 ngày)CIPAC MT 46.3

7

Tỷ suất lơ lửng

TCVN 8050:2009

8

Hàm lượng Cyhalofop Butyl

1% - 96%

TC 01/CL:2004

9

Hàm lượng Propiconazol + Tebuconazole

Propi: 1% -95%

Tebu: 1%- 97%- Propi: CIPAC Vol G, p.129-136

- Tebu: CIPAC Vol H, p.261-26810

Hàm lượng Paclobutrazole

1% - 98%

TC 14/CL:2006

11

Hàm lượng Metaldehyde

1% - 99%

TC 09/CL:2004

12

Hàm lượng Carbosulfan

1% - 93%

TCCS 65:2013/BVTV

13

Hàm lượng Chlorfenapyr

1% - 95%

TC 07/2002-CL

14

Hàm lượng Thiamethoxam

1% - 98%

TCCS 67:2013/BVTV

15

Hàm lượng Abamectin

1% - 95%

TCVN 9475:2012

16

Hàm lượng Pymetrozine

1% - 95%

TCCS 13:2010/BVTV

17

Hàm lượng Fenbutatin oxide

1% - 95%

HD-PTN-FBTO (HPLC)

18

Hàm lượng Pretilachlor

1% - 95%

TCVN 8144:2009

19

Hàm lượng Fipronil

1% - 95%

TC 05/2002-CL

20

Hàm lượng Tricyclazole

1% - 95%

TC 08/2002

21

Hàm lượng Emamectin benzoate

1% - 95%

TCCS 66:2013/ BVTV

22

Hàm lượng Hexaconazole

1% - 95%

TCVN 8381-2010

: Lists -> bonongnghiep News -> Attachments
Attachments -> Danh sách các doanh nghiệp Ma-rốc hoặc liên doanh với Ma-rốc nhập khẩu và kinh doanh cà phê A. Nhập khẩu và kinh doanh cà phê hoà tan
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 2. Tên thủ tục hành chính: Tên đơn vị kê khai: Lĩnh vực
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> VÀ phát triển nông thôN
Attachments -> Nhãm B&c tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 524-2002 Thuèc trõ cá chøa ho¹t chÊt 2,4-D
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỔng cục thống kê việt nam
Attachments -> Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Attachments -> Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với thịt và sản phẩm động vật
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương