Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ươngtải về 0.86 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 14208/BTC-TTr
V/v báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2010

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2012Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị được thanh tra, kiểm toán.

Ngày 21/6/2012, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 25/2012/QH13 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; trong đó giao Chính phủ:

"… Chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị xem xét, khắc phục những tồn tại đã được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 534/BC-UBTCNS13 ngày 08/5/2012 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra và của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán số 93/BC-KTNN ngày 10/5/2012; Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm trong quản lý, điều hành ngân sách và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011”.

Nhằm thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết nêu trên và Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “thực hiện nghiêm các chính sách tài khoá và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra”; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới, các đơn vị được thanh tra, kiểm toán triển khai thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2010 với các nội dung sau:

1. Đối với việc xử lý về tài chính - ngân sách đã được các cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị:

- Cần tập trung chỉ đạo khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại về quản lý tài chính - ngân sách và quản lý tài sản của Nhà nước đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị đối với quyết toán ngân sách năm 2010 và thu nộp đầy đủ vào NSNN đối với các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Các cơ quan có thẩm quyền khi duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách lưu ý đôn đốc, xử lý những kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán đối với quyết toán ngân sách nhà nước các năm trước và đối với quyết toán NSNN năm 2010 (Biểu s 04 đính kèm) chưa thực hiện hoặc mới thực hiện được một phần; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải nêu rõ lý do, biện pháp và thời hạn xử lý dứt điểm.

2. Đối với kiến nghị về cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực tài chính: Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng các quy định của pháp luật đối với các cơ chế, chính sách quản lý tài chính ngân sách không còn phù hợp thực tiễn; bãi bỏ các cơ chế, chính sách ban hành trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của pháp luật theo kết luận đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị đối với quyết toán ngân sách năm 2010 (Biu s 03 đính kèm).

3. Báo cáo kết quả xử lý các vi phạm về tài chính - ngân sách năm 2010 bao gồm cả kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách quản lý tài chính - ngân sách, gửi Bộ Tài chính (theo mẫu biu s 01, 02 đính kèm) trước ngày 15/11/2012, đồng thời gửi kèm cả các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách theo đúng kết luận của cơ quan kiểm toán để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Quốc hội.

Trong quá trình thực hiện các kiến nghị của KTNN đối với quyết toán NSNN năm 2010 bao gồm cả các kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ cơ chế, chính sách quản lý tài chính ngân sách (Biểu số 03 và 04 đính kèm), các đơn vị được kiểm toán tiếp tục rà soát số kiến nghị. Những nội dung đơn vị chưa thống nhất với kiến nghị của KTNN, đề nghị tiếp tục có báo cáo giải trình cụ thể gửi Bộ Tài chính và cơ quan Kiểm toán Nhà nước trước ngày 15/11/2012.

Trường hợp các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chưa gửi các báo cáo theo quy định nêu trên, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng việc rút kinh phí chi thường xuyên khối văn phòng đối với Bộ, cơ quan Trung ương; tạm dừng việc rút số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương tương ứng với số kinh phí sai phạm của cơ quan thanh tra, kiểm toán kiến nghị theo qui định tại Khoản 2 Điều 60 Luật Ngân sách nhà nước và Khoản 2 Điều 62 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ cho đến khi nhận được báo cáo của đơn vị báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, KTNN đối với Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và cấp dưới, các đơn vị được thanh tra, kiểm toán triển khai thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo TTCP);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Đoàn ĐBQH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- UBND các tỉnh, thành phố được kiểm toán;
- Sở TC, Cục Thuế, Hải quan, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị được thanh tra, kiểm toán;
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai
Bộ, CQTW, UBND ………..

Biểu số: 01


BÁO CÁO KẾT QUẢ XỬ LÝ CÁC VI PHẠM THEO KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI NS NĂM ...

(Ban hành kèm theo công văn s /BTC-TTr ngày tháng năm 2012 của Bộ Tài chính)

I. VỀ SỐ LIỆU

STT

Nội dung

Số kiến nghị của

Số kiến nghị chính xác, đúng quy định pháp luật đơn vị đã thống nhất thực hiện

Tỷ lệ thực hiện

Số kiến nghị chính xác, đúng quy định pháp luật đơn vị chưa thực hiện

Nguyên nhân

Số kiến nghị chưa chính xác, chưa phù hợp quy định pháp luật đơn vị chưa thống nhất, đang tiếp tục giải trình

Lý do kiến nghị chính xác, chưa phù hợp quy định pháp luật

Thanh tra

Kiểm toán NN

Thanh tra

Kiểm toán NN

Thanh tra

KTNN

Thanh tra

Kiểm toán NN

Thanh tra

KTNN

Thanh tra

Kiểm toán nhà nươc

Thanh tra

Kiểm toán NN

A

B

1

2

3

45

6

7

8
TỔNG SỐ1

Các khoản thu phải nộp ngân sách:Chi tiết:………..


………..2

Các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách:
Chi tiết:………..


………..3

Số chi sai chế độ phải xuất toán:
a

Nộp trả ngân sách:


Trong đó: - Xây dựng cơ bản: Chi tiết...
- Chi thường xuyên: Chi tiết...
b

Cơ quan tài chính giảm chi, giảm thanh toán:


Trong đó: - Xây dựng cơ bản: Chi tiết...


- Chi thường xuyên: Chi tiết...
4

Quyết toán vào ngân sách năm sau:


Trong đó: - Xây dựng cơ bản: Chi tiết...


- Chi thường xuyên: Chi tiết...…………..(Ghi chú: Chi tiết theo từng nội dung quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra kiến nghị.)  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương