Các Trường Công Lập Garden Citytải về 30.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích30.99 Kb.
#21324
Các Trường Công Lập Garden City

Chính Sách Cho Phép Học Sinh (lớp 5-12) Xử Dụng Các Hệ Thống Kỷ Thuật

(Hệ Thống Máy Điện Toán, Công Mạng, Mạng Lưới Toàn Cầu, Điện Thoại, và Điện Thư )

Xử dụng các nguồn kỷ thuật do Khu Học Chánh 457 cung cấp, học sinh phải:


1. ghi nhớ rằng mọi quan hệ đều nhân danh Khu Học Chánh và vì thế phản ánh toàn

thể danh dự của tổ chức giáo dục công cộng.

2. không được phép tìm tòi tài liệu của các trường, khu học chánh khác, các hệ

thống máy điện toán công cũng như tư, các hệ thống giao dịch hay hồ sơ điện tử

bất cứ vì lý do gì.

3. Tuân hành các chính sách của Hội Đồng Giáo Dục, các hướng dẩn hành chánh,

gồm các tài liệu được sao chép, và các thủ tục điều hành liên quan đến việc được

phép xử dụng và trách nhiệm xử dụng.


Học sinh hiểu rằng:
Tổng Quát

1. Mọi việc xử dụng các Hệ Thống Kỷ Thuật phải dưới tiêu đề phục vụ giáo dục và

nghiên cứu đồng thời phù hợp với các mục tiêu và chính sách của Sở Ḥọc Chánh

457.


2. Cấm xử dụng Hệ Thống Kỷ Thuật để đạt đến/ chuyển tải các tài liệu có tính cách

tục tĩu, chông đối, dâm đãng hay mọi tài liệu tương tự như thù nghịch.

3. Cấm xử dụng Hệ Thống Kỷ Thuật để tạo điều kiện dể dàng cho những hành vi bất

chánh.


4. Cấm xử dụng Hệ Thống Kỷ Thuật nhằm mục đích thương mãi hay trục lợi.

5. Cấm xử dụng Hệ Thống Kỷ Thuật để quan hệ những việc không có tt́nh cách giáo

dục.

6. Người xử dụng phải tránh phổ biến qua Hệ Thống Kỷ Thuật của khu học chánh,các vi khuẩn độc hại cho máy điện toán mà mình biết hoặc đã được cảnh giác.

Người xử dụng phải trình báo cho ban giám hiệu yểm trợ kỷ thuật hay thầy cô

giáo trong lớp, mọi thông điệp cảnh giác về sinh hoạt vi khuẩn.

7. Cấm dùng danh sách điện thư để gửi những thông điệp điện thư không thích đáng.

8. Cấm xử dụng Hệ Thống Kỷ Thuật nhằm mục đích quảng cáo sản phẩm hay với

mục tiêu chánh trị.

9. Chỉ người được cho phép mới có quyền dùng công lưới và điện thư vào những

mục tiêu cho phép. Người xử dụng không được phép để cho người khác xử dụng

máy của mình.

10. Người xử dụng không được phép tìm tòi tin tức, chép sao tài liệu hay sửa đổi hồ

sơ, các dử kiện khác, hay mật số của những người khác hay mạo nhận những

người này hoặc người khác trên Hệ Thống Kỷ Thuật.

11. Người xử dụng phải tôn trọng bản quyền của mọi tin tức mà mình tiếp cận.

12. Không được xử dụng các Hệ Thống Kỷ Thuật để phá việc xử dụng công lưới của

người khác; Không được phép phá hủy, sửa đổi hay hà lạm phần cứng hay phần

mềm dưới bất kỳ hình thức nào.

13. Khi xử dụng các Hệ Thống Kỷ Thuật của khu học chánh, học sinh không được

phép có tư tưởng của riêng tư đối với các tài liệu nghiên cứu.

14. Cấm dùng các Hệ Thống Kỷ Thuật để chuyển các thư từ đố kỵ, các sự quấy

nhiễu, các tư tưởng kỳ thị và các chông đối xả hội.

15. Không được xử dụng các Hệ Thống Kỷ Thuật để tiếp cận/ chuyển đi/ chơi các

trò chơi điện tử, và/ hay các hồ sơ nghe mà mục tiêu không có tính cách hay liên

hệ đến vấn đề giáo dục hợp pháp.

16. Mọi tài liệu phát hành (điện tử hay sao chép cứng) bằng các Hệ Thống Kỷ Thuật

của khu học chánh phải với mục đích hay công tác giáo dục và phù hợp với tập

quán và chính sách của sở học chánh 457. Sở Học Chánh 457 có toàn quyền

kiểm tra nội dung của mọi tài liệu phát hành.

17. Việc xử dụng phòng trò chuyện hay các phương tiện truyền thông đồng bộ khác

phải được sự cho phép của của vị Giám Đốc Kỷ Thuật.

18. Học sinh nào biết có sự vi phạm chánh sách này phải lập tức báo cáo ngay cho

thầy cô giáo hay viên chức hành chánh biết.

19. Học sinh phải học xong một khóa hướng dần cách xử dụng các Hệ Thống Kỷ

Thuật, mới được cho phép xử dụng máy.
Sự An Toàn

1. Học sinh không được phép phổ biến tin tức về lý lịch cá nhân (số an sinh xả hội,

địa chỉ, số điện thoại, số chương mục ngân hàng, vân vân…) trên mạng lưới toàn

cầu. Không được truyền bá công khai trên mạng các tin tức cá nhân của học sinh

(gồm cả hình ảnh) mà không có sự cho phép bằng văn bản của cha mẹ học sinh.

2. Học sinh không được phép hồi báo các văn bản có tính cách khích động, tục tĩu

hay dọa dẫm. Hãy trình các thông báo loại này cho viên chức hành chánh hay

thầy cô giáo để nơi đây gửi một bản sao về văn phòng các Dịch Vụ Điện Toán và

Kỷ Thuật để điều tra.
Xử Dụng Ngoài Phạm Vi Nhà Trường / Mượn Máy

1. Tôi hiểu rằng mọi chánh sách cho phép xử dụng trình bày trong tài liệu này được

dùng cho các Hệ Thống Kỷ Thuật của khu học chánh cả ở trường lẩn ở nhà.

2. Trong trường hợp mượn về nhà, tôi hiểu rằng các Hệ Thống Kỷ Thuật của khu

học chánh chỉ được dùng cho nhân viên học đường và học sinh mà thôi.

3. Tôi hiểu rằng khi mượn các Hệ Thống Kỷ Thuật của khu học chánh về nhà, tôi

phải trả đúng hẹn.

4. Tôi hiểu rằng tôi có bổn phận phải luôn luôn bảo quản an toàn các trang thiết bị

mượn ra khỏi trường và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi sự mất mát, trộm

cắp hay hư hại đối với các trang thiết bị đã mượn.


Dịch vụ / Bảo trì

1. Các phần mềm / phần cứng lắp đặt vào các trang thiết của khu học chánh là chuẩn

đạt nên không phải thay thế.

2. Để gìn giữ vấn đề bảo đảm tốt các trang thiết bị, việc yểm trợ kỷ thuật / bảo trì

phải do chuyên viên kỷ thuật của khu học chánh đảm trách.
Thỉnh thoảng, KHU HỌC CHÁNH 457 bất thần kiểm tra xem việc xử dụng các Hệ Thống Kỷ Thuật của khu học chánh có phù hợp với chánh sách không. SỞ HỌC CHÁNH 457có toàn quyền quyết định các sinh hoạt của người xử dụng. SỞ HỌC CHÁNH 457có quyền thu hồi khoản quyền dành cho người xử dụng các Hệ Thống Kỷ Thuật, vì lý do vi phạm chánh sách nhằm ngăn ngừa những hành vi trái phép trong tương lai.
Tôi đã đọc Chính Sách Cho Phép Học Sinh Xử Dụng Các Hệ Thống Kỷ Thuật của

SỞ HỌC CHÁNH 457 và xin tuân hành theo nội dung của chánh sách Tôi hiểu rằng nếu vi phạm chính sách thì hậu quả sẽ như sau:  • Đặc ân xử dụng Các Hệ Thống Kỷ Thuật sẽ bị thu hẹp hay bị thu lại;

  • Hình phạt kỷ luật hay bị truy tố, gồm có, nhưng không giới hạn, cấm túc, đuổi học và / hay truy tố hình sự chiếu theo luật pháp địa phương, tiểu bang và liên bang; và/ hay

  • Bồi thường cho Các Hệ Thống Kỷ Thuật theo giá hư hại.

Ngoài ra, tôi giải kết cho sở học chánh 457 đối với mọi trách nhiệm về hậu quả do việc tôi dùng mạng lưới toàn cầu, và tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hư hại khi xử dụng Các Hệ Thống Kỷ Thuật.
LƯU Ý HỌC SINH GCHS VÀ PHỤ HUYNH (và phụ huynh của chương trình GenY ở AHMS, KHMS, BSIC, và CSIC): Ban giám hiệu và ban hành chánh ở SỞ HỌC CHÁNH 457 biết rằng có nhiều cách dùng tích cực trong học tập qua các điện thư và toàn thể học sinh nên có một địa chỉ điện thư. SỞ HỌC CHÁNH 457 khuyến khích tích cực dùng điện thư trong học tập, tuy nhiên cũng khó mà bảo đảm rằng học sinh sẽ chẳng bao giờ nhận được các tài liệu không thích hợp do các điện thư mang lại. Tài liệu được xem là không thích hợp (ví dụ khiêu dâm) có thể đến thư mục điện tử của học sinh. Phải chỉ cho học sinh biết để báo cáo và hủy bỏ tài liệu không thích hợp ngay lập tức.
Đề Nghị Đánh Dấu 1 Ô (Đánh dấu 1 ô mà thôi)

Học sinh / Phụ huynh yêu cầu:  Mục Mạng lưới Toàn Cầu mà thôi

 Mục Mạng lưới Toàn Cầu và Mục Điện Thư (Chỉ

dành cho học sinh GCHS và GenY)

 Không Mục Mạng lưới Toàn Cầu (hay Mục Điện

Thư)
Tên của Học Sinh ____________________ Tên của Cha Mẹ Học Sinh_______________

Chử ký của Học Sinh _________________ Số Điện Thoại_________________ (yêu cầu)

Ngày: ____/ ____/ _____ Chử ký của Cha Mẹ Học Sinh _______________

Phần này dành cho Văn Phòng
Lớp của Học Sinh __________ Số ID của Học Sinh __________

Người Hướng Dẩn __________________ Ký tên___________ Ngày____________ID của người Xử Dụng _______________ Lập ra ___________ Ngày ___________

E-mail Add ________________________ Lập ra ___________ Ngày ___________
tải về 30.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương