CAÙc caâu hoûi traéc nghieäM (phaàn dao ñOÄng cô hoïC) Caâu 1tải về 0.63 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.63 Mb.
#16008
  1   2   3   4   5   6
CAÙC CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM (PHAÀN DAO ÑOÄNG CÔ HOÏC)

Caâu 1: Dao ñoäng ñieàu hoøa laø:

A. Dao ñoäng coù phöông trình tuaân theo qui luaät hình sin hoaëc cosin ñoái vôùi thôøi gian.

B. Coù chu kyø rieâng phuï thuoäc vaøo ñaëc tính cuûa heä dao ñoäng

C. Coù cô naêng laø khoâng ñoåi vaø tæ leä vôùi bình phöông bieân ñoä

D. A, B, C ñeàu ñuùng

Caâu 2: Cô naêng cuûa moät con laéc loø xo tæ leä thuaän vôùi

A. Li ñoä dao ñoäng B. Bieân ñoä dao ñoäng

C. Bình phöông bieân ñoä dao ñoäng D. Taàn soá dao ñoäng

Caâu 3: Cho con laéc loø xo dao ñoäng khoâng ma saùt treân maët phaúng nghieâng 1 goùc so vôùi maët phaúng naèm ngang, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi gaén vaät m, loø xo ñoä cöùng K. Khi quaû caàu caân baèng, ñoä giaûn loø xo laø , gia toác troïng tröôøng g. Chu kyø dao ñoäng laø: αlΔ

A. T = K2mπ B. T = l2gΔπ

C. T = l2gsinΔπα D. T = l.sin2gΔαπ

Caâu 4: Neáu choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng thì ôû thôøi ñieåm t, heä thöùc ñoäc laäp dieån taû lieân heä giöõa li ñoä x, bieân ñoä A, vaän toác v vaø taàn soá goùc ω cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoøa laø:

A. A2 = v2 + x2 B. 2ω2ωA2 = 2ωx2 + v2

C. x2 = A2 + v2 D. 2ω2ω2ωv2 + 2ωx2 = A2

Caâu 5: Vaän toác töùc thôøi trong dao ñoäng ñieàu hoøa bieán ñoåi

A. Cuøng pha vôùi li ñoä B. Ngöôïc pha vôùi li ñoä

C. Leäch pha vuoâng goùc so vôùi li ñoä D. Leäch pha 4π so vôùi li ñoä

Caâu 6: Gia toác töùc thôøi trong dao ñoäng ñieàu hoøa bieán ñoåi

A. Cuøng pha vôùi li ñoä B. Ngöôïc pha vôùi li ñoä

C. Leäch pha vuoâng goùc so vôùi li ñoä D. Leäch pha 4π so vôùi li ñoä

Caâu 7: Trong moät dao ñoäng ñieàu hoøa, ñaïi löôïng naøo sau ñaây cuûa dao ñoäng khoâng phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän ban ñaàu

A. Bieân ñoä dao ñoäng B. Taàn soá

C. Pha ban ñaàu D. Cô naêng toaøn phaàn

Caâu 8: Trong dao ñoäng cuûa con laéc loø xo, nhaän xeùt naøo sau ñaây laø sai:

A. Chu kyø rieâng chæ phuï thuoäc vaøo ñaëc tính cuûa heä dao ñoäng

B. Löïc caûn cuûa moâi tröôøng laø nguyeân nhaân laøm cho dao ñoäng taét daàn

C. Ñoäng naêng laø ñaïi löôïng khoâng baûo toaøn

D. Bieân ñoä dao ñoäng cöôõng böùc chæ phuï thuoäc vaøo bieân ñoä cuûa ngoaïi löïc tuaàn hoaøn

Caâu 9: Trong dao ñoäng cuûa con laéc ñôn, nhaän xeùt naøo sau ñaây laø sai

A. Ñieàu kieän ñeå noù dao ñoäng ñieàu hoøa laø bieân ñoä goùc phaûi nhoû

B. Cô naêng E = 12Ks02

C. Bieân ñoä dao ñoäng cöôõng böùc chæ phuï thuoäc vaøo bieân ñoä ngoaïi löïc tuaàn hoaøn

D. Khi ma saùt khoâng ñaùng keå thì con laéc laø dao ñoäng ñieàu hoøa.

Caâu 10: Moät con laéc loø xo ñoä cöùng K treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi gaén vaät. Ñoä giaûn taïi vò trí caân baèng laø . Cho con laéc dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông thaúng ñöùng vôùi bieân ñoä A (A < ). Trong quaù trình dao ñoäng löïc taùc duïng vaøo ñieåm treo coù ñoä lôùn nhoû nhaát laø: lΔlΔ

A. F = 0 B. F = K(lΔ - A)

C. F = K( + A) D. F = K. lΔlΔ

Caâu 11: Moät con laéc loø xo ñoä cöùng K treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi gaén vaät. Ñoä giaûn taïi vò trí caân baèng laø . Cho con laéc dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông thaúng ñöùng vôùi bieân ñoä A (A > ). Trong quaù trình dao ñoäng löïc cöïc ñaïi taùc duïng vaøo ñieåm treo coù ñoä lôùn laø: lΔlΔ

A. F = K.A + B. F = K(lΔlΔ + A)

C. F = K(A - ) D. F = K. lΔlΔ + A

Caâu 12: Bieân ñoä cuûa moät con laéc loø xo thaúng ñöùng dao ñoäng ñieàu hoøa

A. Laø xmax

B. Baèng chieàu daøi toái ña tröø chieàu daøi ôû vò trí caân baèng

C. Laø quaõng ñöôøng ñi trong 14 chu kyø khi vaät xuaát phaùt töø vò trí caân baèng hoaëc vò trí bieân

D. A, B, C ñeàu ñuùng

Caâu 13: Khi thay ñoåi caùch kích thích dao ñoäng cuûa con laéc loø xo thì:

A. ϕ vaø A thay ñoåi, f vaø khoâng ñoåi B. ωϕvaø E khoâng ñoåi, T vaøthay ñoåi ω

C. ϕ; A; f vaø ñeàu khoâng ñoåi D. ωϕ, E, T vaø ω ñeàu thay ñoåi

Caâu 14: Moät con laéc loø xo coù ñoä cöùng 150N/m vaø coù naêng löôïng dao ñoäng laø 0,12J. Bieân ñoä dao ñoäng cuûa noù laø:

A. 0,4 m B. 4 mm

C. 0,04 m D. 2 cm

Caâu 15: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi bieân ñoä 4 cm. Khi noù coù li ñoä laø 2 cm thì vaän toác laø 1 m/s. Taàn soá dao ñoäng laø:

A. 1 Hz B. 1,2 Hz

C. 3 Hz D. 4,6 Hz

Caâu 16: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng vaø dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi taàn soá 4,5Hz. Trong quaù trình dao ñoäng chieàu daøi loø xo bieán thieân töø 40 cm ñeán 56 cm. Laáy g = 10 m/s. Chieàu daøi töï nhieân cuûa noù laø:

A. 48 cm B. 46,8 cm

C. 42 cm D. 40 cm

Caâu 17: Moät con laéc loø xo, quaû caàu coù khoái löôïng m = 0,2 kg. Kích thöôùc cho chuyeån ñoäng thì noù dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 5sin4πt (cm). Naêng löôïng ñaõ truyeàn cho vaät laø:

A. 2 (J) B. 2.10-1 (J)

C. 2.10-2 (J) D. 4.10-2 (J)

Caâu 18: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi treo 1 vaät m = 100g. Keùo vaät xuoáng döôùi vò trí caân baèng theo phöông thaúng ñöùng roài buoâng nheï. Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 5sin4t2π⎛⎞π+⎜⎟⎝⎠ cm

Choïn goác thôøi gian laø luùc buoâng vaät, laáy g = 10 m/s2. Löïc duøng ñeå keùo vaät tröôùc khi dao ñoäng coù cöôøng ñoä

A. 0,8 N B. 1,6 N

C. 3,2 N D. 6,4 NCaâu 19: Moät con laéc loø xo dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 4cos4πt (cm). Quaõng ñöôøng vaät ñi ñöôïc trong thôøi gian 30s keå töø luùc t0 = 0 laø:

A. 16 cm B. 3,2 m

C. 6,4 cm D. 9,6 m

Caâu 20: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 0,05sin20t (m). Vaän toác trung bình trong 14 chu kyø keå töø luùc t0 = 0 laø:

A. 1 m/s B. 2 m/s

C. 2π m/s D. 1π m/s

Caâu 21: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 1,25sin(20t + 2π) cm.Vaän toác taïi vò trí maø ñoäng naêng nhoû hôn theá naêng 3 laàn laø:

A. 25 m/s B. 12,5 m/s

C. 10 m/s D. 7,5 m/s

Caâu 22: Con laéc loø xo goàm 1 loø xo chieàu daøi töï nhieân 20 cm. Ñaàu treân coá ñònh. Treo vaøo ñaàu döôùi moät khoái löôïng 100g. Khi vaät caân baèng thì loø xo daøi 22,5 cm. Töø vò trí caân baèng keùo vaät thaúng ñöùng, höôùng xuoáng cho loø xo daøi 26,5 cm roài buoâng khoâng vaän toác ñaàu. Naêng löôïng vaø ñoäng naêng cuûa quaû caàu khi noù caùch vò trí caân baèng 2 cm laø:

A. 32.10-3 J vaø 24.10-3 J B. 32.10-2 J vaø 24.10-2 J

C. 16.10-3 J vaø 12.10-3 J D. Taát caû ñeàu sai

Caâu 23: Moät loø xo chieàu daøi töï nhieân 20cm. Ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi coù 1 vaät 120g. Ñoä cöùng loø xo laø 40 N/m.Töø vò trí caân baèng, keùo vaät thaúng ñöùng, xuoáng döôùi tôùi khi loø xo daøi 26,5 cm roài buoâng nheï, laáy g = 10 m/s2. Ñoäng naêng cuûa vaät luùc loø xo daøi 25 cm laø:

A. 24,5.10-3 J B. 22.10-3 J

C. 16,5.10-3 J D. 12.10-3 J

Caâu 24 : Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù vaät m. Choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng leân. Kích thích quaû caàu dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 5sin(20t - 2π) cm. Laáy g = 10 m/s2 Thôøi gian vaät ñi töø luùc t0 = 0 ñeán vò trí loø xo khoâng bieán daïng laàn thöù nhaát laø:

A. 30π (s) B. 15π (s)

C. 10π (s) D. 5π (s)

Caâu 25: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 2sin(20πt + 2π) cm.Nhöõng thôøi ñieåm vaät qua vò trí coù li ñoä x = +1 cm laø:

A. t = 1K6010−+ (K ≥ 1) B. t = 1K6010+ (K 0) ≥

C. A vaø B ñeàu ñuùng D. A vaø B ñeàu sai

Caâu 26: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù khoái löôïng m = 100 g. Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 4sin(20t + 2π) (cm) Khi theá naêng baèng 3 ñoäng naêng thì li ñoä cuûa vaät laø:

A. +3,46 cm B. -3,46 cm

C. A vaø B ñeàu sai D. A vaø B ñeàu ñuùng

Caâu 27: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 4sin(3t + 3π) cm . Cô naêng cuûa vaät laø 7,2.10-3 (J)

Khoái löôïng quaû caàu vaø li ñoä ban ñaàu laø:

A. 1 Kg vaø 2 cm B. 1 Kg vaø23 cm

C. 0,1 Kg vaø 23cm D. Taát caû ñeàu saiCaâu 28: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông ngang vôùi phöông trình: x = 20sin2t (cm) π .Vaøo moät thôøi ñieåm naøo ñoù vaät coù li ñoä laø 5cm thì li ñoä vaøo thôøi ñieåm 18 (s) ngay sau ñoù laø:

A. 17,2 cm B. -10,2 cm

C. 7 cm D. A vaø B ñeàu ñuùng

Caâu 29: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông ngang vôùi phöông trình: x = 2sin3t (cm) π . Tæ soá ñoäng naêng vaø theá naêng cuûa vaät taïi li ñoä 1,5 cm laø:

A. 0,78 B. 1,28

C. 0,56 D. Taát caû ñeàu sai

Caâu 30: Moät vaät khoái löôïng m = 1 kg dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 10sint (cm) π . Löïc phuïc hoài taùc duïng leân vaät vaøo thôøi ñieåm 0,5s laø:

A. 2N B. 1N

C. 12 N D. Baèng 0

Caâu 31: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù vaät m = 0,5kg; phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø: x = 10sint (cm) . Laáy g = 10 m/s2 π Löïc taùc duïng vaøo ñieåm treo vaøo thôøi ñieåm 0,5 (s) laø:

A. 1 N B. 5N

C. 5,5 N D. Baèng 0

Caâu 32: Moät con laéc loø xo goàm vaät naëng khoái löôïng 0,1 kg vaø loø xo ñoä cöùng 40 N/m treo thaúng ñöùng. Cho con laéc dao ñoäng vôùi bieân ñoä 3 cm. Laáy g = 10 m/s2

Löïc cöïc ñaïi taùc duïng vaøo ñieåm treo laø:

A. 2,2 N B. 0,2 N

C. 0,1 N D. Taát caû ñeàu saiCaâu 33: Moät con laéc loø xo goàm vaät naëng khoái löôïng 0,1 kg vaø loø xo ñoä cöùng 40 N/m treo thaúng ñöùng. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi bieân ñoä 2,5 cm. Laáy g = 10 m/s2. Löïc cöïc tieåu taùc duïng vaøo ñieåm treo laø:

A. 1 N B. 0,5 N

C. Baèng 0 D. Taát caû ñeàu sai

Caâu 34: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù vaät khoái löôïng m = 0,1 kg, loø xo ñoä cöùng K = 40N/. Naêng löôïng cuûa vaät laø 18.10-3 (J). Laáy g = 10. Löïc ñaåy cöïc ñaïi taùc duïng vaøo ñieåm treo laø:

A. 0,2 N B. 2,2 N

C. 1 N D. Taát caû ñeàu sai

Caâu 35: Moät con laéc loø xo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù 1 vaät m dao ñoäng vôùi bieân ñoä 10 cm. Tæ soá giöõa löïc cöïc ñaïi vaø cöïc tieåu taùc duïng vaøo ñieåm treo trong quaù trình dao ñoäng laø 73. Laáy g = 2 = 10 m/s2. π Taàn soá dao ñoäng laø:

A. 1 Hz B. 0,5Hz

B. 0,25Hz D. Taát caû ñeàu sai

Caâu 36 : Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = A sin(tω+ϕ) Trong khoaûng thôøi gian 160(s) ñaàu tieân, vaät ñi töø vò trí x0 = 0 ñeán vò trí x =A32 theo chieàu döông vaø taïi ñieåm caùch vò trí caân baèng 2cm thì noù coù vaän toác laø 403πcm/s . Khoái löôïng quaû caàu laø m = 100g. Naêng löôïng cuûa noù laø

A. 32.10-2 J B. 16.10-2 J

C. 9.10-3 J D. Taát caû ñeàu sai

Caâu 37: Moät vaät m = 1,6 kg dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình : x = 4sint. Laáy goác toïa ñoä taïi vò trí caân baèng. Trong khoaûng thôøi gian ω30π(s) ñaàu tieân keå töø thôøi ñieåm t0=0, vaät ñi ñöôïc 2 cm. Ñoä cöùng cuûa loø xo laø:

A. 30 N/m B. 40 N/m

C. 50 N/m D. 6N/m

Caâu 38: Moät vaät m = 1kg dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông ngang vôùi phöông trình:

x = A sin(tω+ϕ) . Laáy goác toïa ñoä laø vò trí caân baèng 0. Töø vò trí caân baèng ta keùo vaät theo phöông ngang 4cm roài buoâng nheï. Sau thôøi gian t = 30πs keå töø luùc buoâng, vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng daøi 6cm. Cô naêng cuûa vaät laø:

A. 16.10-2 J B. 32.10-2 J

C. 48.10-2 J D. Taát caû ñeàu saiCaâu 39: Con laéc loø xo dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông ngang vôùi bieân ñoä A. Li ñoä vaät khi ñoäng naêng cuûa vaät baèng phaân nöûa theá naêng cuûa loø xo laø:

A. x = A3± B. x = ±2A3

C. x = A2± D. x = A32±

Caâu 40: Moät con laéc loø xo ñoä cöùng K treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù vaät khoái löôïng m=100g, laáy g = 10 m/s2. Choïn goác toïa ñoä O taïi vò trí caân baèng, truïc Ox thaúng ñöùng. Kích thích cho vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 4sin(20t + 6π) cm. Ñoä lôùn cuûa löïc do loø xo taùc duïng vaøo giaù treo khi vaät ñaït vò trí cao nhaát laø:

A. 1 N B. 0,6 N

C. 0,4 N D. 0,2 N

Caâu 41: Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông trình:

x = 2sin(20t + 2π) cm Chieàu daøi töï nhieân cuûa loø xo laø l0 = 30 cm . Laáy g = 10 m/s2. Chieàu daøi toái thieåu vaø toái ña cuûa loø xo trong quaù trình dao ñoäng laø:

A. 30,5 cm vaø 34,5 cm B. 31 cm vaø 36 cm

C. 32 cm vaø 34 cm D. Taát caû ñeàu saiCaâu 42: Moät loø xo ñoä cöùng K, treo thaúng ñöùng, chieàu daøi töï nhieân l0 = 20cm. Khi caân baèng chieàu daøi loø xo laø 22 cm. Kích thích cho quaû caàu dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 2sin5πt (cm) . Laáy g = 10 m/s2 .Trong quaù trình dao ñoäng, löïc cöïc ñaïi taùc duïng vaøo ñieåm treo coù cöôøng ñoä 2(N) . Khoái löôïng quaû caàu laø:

A. 0,4 Kg B. 0,2 Kg

C. 0,1 Kg D. 10 (g)

Caâu 43 : Moät loø xo chieàu daøi töï nhieân l0 = 40 cm treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù 1 vaät khoái löôïng m. Khi caân baèng loø xo daûn 10 cm. Choïn truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng xuoáng, goác toïa ñoä taïi vò trí caân baèng. Kích thích cho quaû caàu dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 2sin(t2πω+) (cm) . Chieàu daøi loø xo khi quaû caàu dao ñoäng ñöôïc nöûa chu kyø keå töø luùc baét ñaàu dao ñoäng laø:

A. 50 cm B. 40 cm

C. 42 cm D. 48 cm

Caâu 44: Moät loø xo khoái löôïng khoâng ñaùng keå, chieàu daøi töï nhieân l0 = 125 cm treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù quaû caàu m. Choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng xuoáng. Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 10sin(2t6ππ−) cm. Laáy g = 10 m/s2 . Chieàu daøi loø xo ôû thôøi ñieåm t0 = 0 laø:

A. 150 cm B. 145 cm

C. 135 cm D. 115 cm

Caâu 45: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình x = 2sin(20t + 2π) cm. Vaän toác vaøo thôøi ñieåm t = 8π (s) laø:

A. 4 cm/s B. -40 cm/s

C. 20 cm/s D. 1 m/s

Caâu 46: Vaät m dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 20sin2t (cm). Gia toác taïi li ñoä l0 cm laø: π

A. -4 m/s2 B. 2 m/s2

C. 9,8 m/s2 D. 10 m/s2

Caâu 47: Moät con laéc loø xo ñoä cöùng K = 100N/m, vaät naëng khoái löôïng m = 250g, dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi bieân ñoä A = 4cm. Laáy t0 = 0 luùc vaät ôû vò trí bieân thì quaõng ñöôøng vaät ñi ñöôïc trong thôøi gian 10π(s) ñaàu tieân laø:

A. 12 cm B. 8 cm

C. 16 cm D. 24 cm

Caâu 48: Moät con laéc loø xo dao ñoäng ñieàu hoøa khoâng ma saùt treân maët phaúng naèm ngang. Loø xo ñoä cöùng K, khoái löôïng quaû caàu laø m, bieân ñoä dao ñoäng laø A. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai:

A. Löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi coù ñoä lôùn F = KA

B. Löïc ñaøn hoài cöïc tieåu laø F = 0

C. Löïc ñaåy ñaøn hoài cöïc ñaïi coù ñoä lôùn F = K(A - lΔ). Vôùi lΔ laø ñoä daûn loø xo taïi vò trí caân baèng

D. Löïc phuïc hoài baèng löïc ñaøn hoài

Caâu 49: Moät con laéc loø xo goàm quaû caàu khoái löôïng m vaø loø xo ñoä cöùng K. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai

A. Khoái löôïng taêng 4 laàn thì chu kyø taêng 2 laàn

B. Ñoä cöùng giaûm 4 laàn thì chu kyø taêng 2 laàn

C. Khoái löôïng giaûm 4 laàn ñoàng thôøi ñoä cöùng taêng 4 laàn thì chu kyø giaûm 4 laàn

D. Ñoä cöùng taêng 4 laàn thì naêng löôïng taêng 2 laàn

Caâu 50: Chu kyø dao ñoäng ñieàu hoøa cuûa con laéc loø xo khoâng phuï thuoäc vaøo

A. Ñoä cöùng loø xo B. Vó ñoä ñòa lyù

C. Ñaëc tính cuûa heä dao ñoäng D. Khoái löôïng quaû caàu

Caâu 51: Moät vaät M chuyeån ñoäng troøn ñeàu vôùi vaän toác goùc ω coù hình chieáu x leân moät ñöôøng thaúng naèm trong maët phaúng quó ñaïo laø OP. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai

A. x tuaân theo qui luaät hình sin hoaëc cosin ñoái vôùi thôøi gian

B. Thôøi gian maø M chuyeån ñoäng baèng thôøi gian P chuyeån ñoäng tΔ

C. Vaän toác trung bình cuûa M baèng vaän toác trung bình cuûa P trong cuøng thôøi gian tΔ

D. Taàn soá goùc cuûa P baèng vaän toác goùc cuûa MCaâu 52: Xeùt hai con laéc: loø xo vaø con laéc ñôn. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai

A. Con laéc ñôn vaø con laéc loø xo ñöôïc coi laø heä dao ñoäng töï do neáu caùc löïc ma saùt taùc duïng vaøo heä laø khoâng ñaùng keå

B. Con laéc ñôn laø dao ñoäng ñieàu hoøa khi bieân ñoä goùc laø nhoû vaø ma saùt beù

C. Chu kyø con laéc ñôn phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa vaät treân traùi ñaát vaø nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng

D. Ñònh luaät Hookes (Huùc) ñoái vôùi con laéc loø xo ñuùng trong moïi giôùi haïn ñaøn hoài cuûa loø xo

Caâu 53: Moät vaät khoái löôïng m = 400g treo vaøo 1 loø xo ñoä cöùng K = 160N/m. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông thaúng ñöùng vôùi bieân ñoä 10cm. Vaän toác cuûa vaät taïi trung ñieåm cuûa vò trí caân baèng vaø vò trí bieân coù ñoä lôùn laø:

A. 3 m/s B. 203 cm/s

C. 103 cm/s D. 2032 cm/s

Caâu 54: Xeùt con laéc loø xo coù phöông trình dao ñoäng : x = Asin(tω+ϕ)

Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai

A. Taàn soá goùc laø ñaïi löôïng xaùc ñònh pha dao ñoäng

B. Taàn soá goùc laø goùc bieán thieân trong 1 ñôn vò thôøi gian

C. Pha dao ñoäng laø ñaïi löôïng xaùc ñònh traïng thaùi dao ñoäng cuûa vaät vaøo thôøi ñieåm t

D. Li ñoä con laéc vaø gia toác töùc thôøi laø 2 dao ñoäng ngöôïc phaCaâu 55: Moät con laéc loø xo dao ñoäng theo phöông ngang vôùi chieàu daøi quó ñaïo laø 14cm, taàn soá goùc (rad/s). Vaän toác khi pha dao ñoäng baèng 3πrad laø:

A. 7 cm/s B. π73π cm/sC. 72π cm D. 73π cm/s

Caâu 56: Moät loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi coù vaät m = 100g, ñoä cöùng K = 25 N/m, laáy g = 10 m/s2. Choïn truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng xuoáng. Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 4sin(55t6ππ+) cm . Thôøi ñieåm luùc vaät qua vò trí loø xo bò daûn 2 cm laàn ñaàu tieân laø:

A. 130 s B. 125s

C. 115s D. 15s

Caâu 57: Moät loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi coù vaät m = 100g, ñoä cöùng K = 25 N/m, laáy g = 10 m/s2. Choïn truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng xuoáng. Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 4sin(55t6ππ+) cm, Löïc phuïc hoài ôû thôøi ñieåm loø xo bò daûn 2 cm coù cöôøng ñoä:

A. 1 N B. 0,5 N

C. 0,25N D. 0,1 N

Caâu 58: Moät loø xo khoái löôïng khoâng ñaùng keå, treo vaøo moät ñieåm coá ñònh, coù chieàu daøi töï nhieân l0. Khi treo vaät m1 = 0,1 kg thì noù daøi l1 = 31 cm. Treo theâm moät vaät m2=100g thì ñoä daøi môùi laø l2 = 32 cm. Ñoä cöùng K vaø l0 laø:

A. 100 N/m vaø 30 cm B. 100 N/m vaø 29 cm

C. 50 N/m vaø 30 cm D. 150 N/m vaø 29 cm

Caâu 59: Moät loø xo khoái löôïng khoâng ñaùng keå, coù chieàu daøi töï nhieân l0, ñoä cöùng K treo vaøo moät ñieåm coá ñònh. Neáu treo moät vaät m1 = 50g thì noù daûn theâm 2m. Thay baèng vaät m2 = 100g thì noù daøi 20,4 cm. Choïn ñaùp aùn ñuùng

A. l0 = 20 cm ; K = 200 N/m B. l0 = 20 cm ; K = 250 N/m

C. l0 = 25 cm ; K = 150 N/m D. l0 = 15 cm ; K = 250 N/m

Caâu 60: Moät loø xo treo thaúng ñöùng ñaàu döôùi coù 1 vaät m dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 2,5sin(105t + 2π) cm. Laáy g = 10 m/s2 . Löïc cöïc tieåu cuûa loø xo taùc duïng vaøo ñieåm treo laø:

A. 2N B. 1N

C. Baèng 0 D. Fmin = K(Δl - A)

Caâu 61: Con laéc loø xo goàm quaû caàu m = 300g, k = 30 N/m treo vaøo moät ñieåm coá ñònh. Choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, chieàu döông höôùng xuoáng, goác thôøi gian laø luùc vaät baét ñaàu dao ñoäng . Keùo quaû caàu xuoáng khoûi vò trí caân baèng 4 cm roài truyeàn cho noù moät vaän toác ban ñaàu 40 cm/s höôùng xuoáng. Phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø:

A. 4sin(10t - 2π) cm B. 42sin(10t + 4π) cm

C. 42sin(10t - 4π) cm D. 4sin(10πt + 4π) cm

Caâu 62: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng K = 2,7 N/m quaû caàu m = 0,3 Kg. Töø vò trí caân baèng keùo vaät xuoáng 3 cm roài cung caáp moät vaän toác 12 cm/s höôùng veà vò trí caân baèng. Laáy t0 = 0 taïi vò trí caân baèng Phöông trình dao ñoäng laø:

A. 5sin(3t - π) cm B. 5sin(3t) cm

C. 5sin(3t + 4π) cm D. 5sin (3t - 2π) (cm)

Caâu 63: Khi treo quaû caàu m vaøo 1 loø xo thì noù daûn ra 25 cm. Töø vò trí caân baèng keùo quaû caàu xuoáng theo phöông thaúng ñöùng 20 cm roài buoâng nheï. Choïn t0 = 0 laø luùc vaät qua vò trí caân baèng theo chieàu döông höôùng xuoáng, laáy g = 10 m/s2 . Phöông trình dao ñoäng cuûa vaät coù daïng:

A. 20sin(2t + π2π) cm B. 20sin(2πt) cm

C. 45sin2πt cm D. 20sin(100πt) cm

Caâu 64: Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng goàm vaät m = 250g loø xo K = 100 N/m. Keùo vaät xuoáng döôùi cho loø xo daûn 7,5 cm roài buoâng nheï. Choïn truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng leân, goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, t0 = 0 luùc thaû vaät. Laáy g = 10 m/s2. Phöông trình dao ñoäng laø :

A. x = 7,5sin(20t - 2π) cm B. x = 5sin(20t - 2π) cm

C. x = 5sin(20t + 2π) cm D. x = 5sin(10t - 2π) cm

Caâu 65: Moät loø xo ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi treo moät vaät khoái löôïng m. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa thaúng ñöùng vôùi taàn soá f = 4,5 Hz. Trong quaù trình dao ñoäng, chieàu daøi loø xo thoûa ñieàu kieän 40 cm ≤ l ≤ 56 cm. Choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, chieàu döông höôùng xuoáng, goác thôøi gian luùc loø xo ngaén nhaát. Phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø:

A. x = 8sin(9t) cm B. x = 16sin(9ππt - 2π) cm

C. x = 8sin(4,5t - π2π) cm D. x = 8sin(9πt - 2π) cm

Caâu 66: Moät loø xo ñoä cöùng K, ñaàu döôùi treo vaät m = 500g, vaät dao ñoäng vôùi cô naêng 10-2 (J). ÔÛ thôøi ñieåm ban ñaàu noù coù vaän toác 0,1 m/s vaø gia toác 3− m/s2. Phöông trình dao ñoäng laø:

A. x = 4sin(10t + π2π) cm B. x = 2sint (cm)

C. x = 2sin(10t + 3π) cm D. x = 2sin(20t + 3π) cm

Caâu 67: Hai loø xo coù cuøng chieàu daøi töï nhieân. Khi treo vaät m = 200g baèng loø xo K1 thì noù dao ñoäng vôùi chu kyø T1 = 0,3s. Thay baèng loø xo K2 thì chu kyø laø T2 = 0,4(s).

Noái hai loø xo treân thaønh moät loø xo daøi gaáp ñoâi roài treo vaät m treân vaøo thì chu kyø laø:

A. 0,7 s B. 0,35 s

C. 0,5 s D. 0,24 sCaâu 68: Hai loø xo coù cuøng chieàu daøi töï nhieân. Khi treo vaät m = 200g baèng loø xo K1 thì noù dao ñoäng vôùi chu kyø T1 = 0,3s. Thay baèng loø xo K2 thì chu kyø laø T2 = 0,4(s).

Noái hai loø xo vôùi nhau baèng caû hai ñaàu ñeå ñöôïc 1 loø xo coù cuøng ñoä daøi roài treo vaät m vaøo phía döôùi thì chu kyø laø:

A. 0,24 s B. 0,5 s

C. 0,35 s D. 0,7 sCaâu 69: Hai loø xo coù cuøng chieàu daøi töï nhieân. Khi treo vaät m = 200g baèng loø xo K1 thì noù dao ñoäng vôùi chu kyø T1 = 0,3s. Thay baèng loø xo K2 thì chu kyø laø T2 = 0,4(s).

Maéc hai loø xo noái tieáp vaø muoán chu kyø môùi baâygiôø laø trung bình coäng cuûa T1 vaø T2 thì phaûi treo vaøo phía döôùi moät vaät khoái löôïng m’ baèng:

A. 100 g B. 98 g

C. 96 g D. 400 gCaâu 70: Moät loø xo ñoä cöùng K = 200 N/m treo vaøo 1 ñieåm coá ñònh, ñaàu döôùi coù vaät m=200g. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vaø coù vaän toác taïi vò trí caân baèng laø: 62,8 cm/s. Laáy g=10m/s2. Laáy 1 loø xo gioáng heät nhö loø xo treân vaø gheùp noái tieáp hai loø xo roài treo vaät m, thì thaáy noù dao ñoäng vôùi cô naêng vaãn baèng cô naêng cuûa noù khi coù 1 loø xo. Bieân ñoä dao ñoäng cuûa con laéc loø xo gheùp laø:

A. 2cm B. 22cm

C. 22cm D. 22cm

Caâu 71: Moät vaät khoái löôïng m = 2kg khi maéc vaøo hai loø xo ñoä cöùng K1 vaø K2 gheùp song song thì dao ñoäng vôùi chu kyø T = 23πs. Neáu ñem noù maéc vaøo 2 loø xo noùi treân gheùp noái tieáp thì chu lyø luùc naøy laø: T’ = 3T2. Ñoä cöùng K1 vaø K2 coù giaù trò:

A. K1 = 12N/m ; K2 = 6 N/m B. K1 = 18N/m ; K2 = 5N/m

C. K1 = 6N/m ; K2 = 12 N/m D. A vaø C ñeàu ñuùng

Caâu 72: Hai loø xo gioáng heät nhau, chieàu daøi töï nhieân l0 = 20cm, ñoä cöùng K = 200N/m gheùp noái tieáp roài treo thaúng ñöùng vaøo moät ñieåm coá ñònh. Khi treo vaøo ñaàu döôùi moät vaät m = 200g roài kích thích cho vaät dao ñoäng vôùi bieân ñoä 2cm. Laáy g = 10m/s2. Chieàu daøi toái ña lmax vaø toái thieåu lmin cuûa loø xo trong quaù trình dao ñoäng laø:

A. lmax = 44cm ; lmin = 40cm B. lmax = 42,5cm ; lmin = 38,5cm

C. lmax = 24cm ; lmin = 20cm D. lmax = 22,5cm ; lmin = 18,5cm

Caâu 73: Vaät m beà daøy khoâng ñaùng keå, maéc nhö hình veõ:

K1 = 60 N/m ; K2 = 40 N/m. ÔÛ thôøi ñieåm t0 = 0, keùo vaät sao cho loø xo K1 daûn 20cm thì loø xo K2 coù chieàu daøi töï nhieân vaø buoâng nheï. Choïn O laø vò trí caân baèng, phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø:

A. x = 8sin(10t2ππ+) cm B. x = 12sin(10t2ππ+) cm

C. x = 8sin(10t2ππ−) cm D. x = 12sin(10t2ππ+) cmCaâu 74: Moät loø xo chieàu daøi töï nhieân l0 = 45cm ñoä cöùng K0 = 12N/m. Luùc ñaàu caét thaønh 2 loø xo coù chieàu daøi laàn löôït laø 18cm vaø 27cm. Sau ñoù gheùp chuùng song song vôùi nhau vaø gaén vaät m = 100g vaøo thì chu kyø dao ñoäng laø:

A. 55π (s) B. 255 (s)

C. 55 (s) D. Taát caû ñeàu sai.

Caâu 75: Con laéc loø xo dao ñoäng theo phöông ngang vôùi phöông trình: x=10sin(2t+2π) cm . Thôøi gian ngaén nhaát töø luùc t0 = 0 ñeán thôøi ñieåm vaät coù li ñoä -5cm laø:

A. 6π (s) B. 4π (s)

C. 2π (s) D. 12 (s)

Caâu 76: Con laéc loø xo coù ñoà thò nhö hình veõ: Phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø:

A. x = 4sin10t (cm) π

B. x = 8sin5t (cm) π

C. x = 4sin(5t - π2π) (cm)

D. x = 4sin(5t + π2π) (cm)

Caâu 77: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi bieân ñoä 6cm, taïi li ñoä -2cm tæ soá theá naêng vaø ñoäng naêng coù giaù trò

A. 3 B. 26

C. 98 D. 89

Caâu 78: Moät loø xo ñoä cöùng K treo thaúng ñöùng vaøo ñieåm coá ñònh, ñaàu döôùi coù vaät m=100g. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi taàn soá f = 5Hz, cô naêng laø 0,08J laáy g = 10m/s2

Tæ soá ñoäng naêng vaø theá naêng taïi li ñoä x = 2cm laø

A. 3 B. 13

C. 12 D. 4Caâu 79: Moät loø xo coù ñoä cöùng ban ñaàu laø K quaû caàu khoái löôïng m. Khi giaûm ñoä cöùng 3 laàn vaø taêng khoái löôïng vaät leân 2 laàn thì chu kyø môùi

A. Taêng 6 laàn B. Giaûm 6 laàn x(cm)-4Ot(s) 0,4+4

C. Khoâng ñoåi D. Giaûm 66 laàn

Caâu 80: Moät con laéc loø xo ñoä cöùng K = 20N/m dao ñoäng vôùi chu kyø 2s. Khi pha dao ñoäng laø 2πrad thì gia toác laø 203−cm/s2. Naêng löôïng cuûa noù laø:

A. 48.10-3(J) B. 96.10-3 (J)

C. 12.10-3 (J) D. 24.10-3 (J)

Caâu 81: Moät loø xo ñoä cöùng K = 80 N/m. Trong cuøng khoaûng thôøi gian nhö nhau, neáu treo quaû caàu khoái löôïng m1 thì noù thöïc hieän 10 dao ñoäng, thay baèng quaû caàu khoái löôïng m2 thì soá dao ñoäng giaûm phaân nöûa. Khi treo caû m1 vaø m2 thì taàn soá dao ñoäng laø 2πHz. Tìm keát quaû ñuùng

A. m1 = 4kg ; m2 = 1kg B. m1 = 1kg ; m2 = 4kg

C. m1 = 2kg ; m2 = 8kg D. m1 = 8kg ; m2 = 2kg

Caâu 82: Moät con laéc loø xo goàm quaû caàu m = 100g dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông ngang vôùi phöông trình: x = 2sin(10t6ππ+) cm . Ñoä lôùn löïc phuïc hoài cöïc ñaïi laø:

A. 4N B. 6N

C. 2N D. 1N
------------


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

tải về 0.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương