Của ubnd huyện Trảng Bom về việc ban hành danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006tải về 7.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích7.89 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TRẢNG BOM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3977/QĐĐC-UBND Trảng Bom, ngày 27 tháng 9 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Quyết định số 1235/2006/QĐ-UBND ngày 21/02/2006

của UBND huyện Trảng Bom về việc ban hành danh mục

công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006


Do sơ suất trong khâu rà soát văn bản, UBND huyện Trảng Bom đính chính một số sai sót trong Quyết định số 1235/2006/QĐ-UBND ngày 21/02/2006 của UBND huyện Trảng Bom V/v ban hành danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 như sau:

Về số và ký hiệu văn bản đã ghi là: "Số: 1235/2006/QĐ.UBND", nay sửa lại là:"Số: 1235/2006/QĐ-UBND".

Tại các căn cứ ban hành quyết định đã ghi có các gạch đầu dòng, nay đính chính bỏ các gạch đầu dòng trên và bỏ cụm từ "Điều 124" tại phần căn cứ thứ nhất.

Tại bản danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 ban hành kèm theo Quyết định 1235/2006/QĐ-UBND không ghi tên cơ quan ban hành văn bản và quốc hiệu vào đầu văn bản, nay bổ sung thêm:

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TRẢNG BOM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tại đoạn: (Ban hành kèm theo Quyết định số 1235/2006/QĐ-UBND ngày 21/02/2006 của UBND huyện Trảng Bom) in đậm, nay chỉnh sửa lại là: (Ban hành kèm theo Quyết định số 1235/2006/QĐ-UBND ngày 21/02/2006 của UBND huyện Trảng Bom).

Phần cuối bản danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 ban hành kèm theo quyết định không ghi thẩm quyền ký văn bản và ký tên đóng dấu, nay bổ sung thêm:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 1235/2006/QĐ-UBND ngày 21/02/2006 của UBND huyện Trảng Bom v/v ban hành danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Doãn Đức Hùng
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương