Của Sở Quy hoạch – Kiến trúc được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minhtải về 210.15 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích210.15 Kb.
  1   2   3   4


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Số: 1461/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý

của Sở Quy hoạch – Kiến trúc được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 31/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1637/TTr-STP ngày 18 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 6 (sáu) thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh (danh mục đính kèm).

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công bố trước đây.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Ban quản lý khu chức năng đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);

- TT/TU; TT/HĐND.TP; TT/UBND.TP;

- UBMTTQVN TP và các thành viên (6);

- VPUB: CPVP; Các phòng NC-TH;

- Sở Tư pháp (P. Kiểm soát TTHC);

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- TT Công báo TP; TT Tin học TP;

- Lưu: VT (CCHC/Đ).CHỦ TỊCH


Nguyễn Thành PhongTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1461 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2016

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch – Kiến trúc


STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực quy hoạch – đô thị

1

Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch

2

Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch


B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Ban quản lý Khu chức năng đô thị (Ban Quản lý Khu Nam, Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc)


STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực quy hoạch – đô thị

1

Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch

2

Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch


C. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện


STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực quy hoạch – đô thị

1

Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch

2

Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

Lĩnh vực quy hoạch – đô thị

1.Thủ tục cấp Giấy phép Quy hoạch

a/ Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc (Địa chỉ: Số 168 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét và Cấp chứng chỉ quy hoạch cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. Nếu không cấp thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị.b/ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch (theo Mẫu 1 hoặc Mẫu 2);

+ Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch;

+ Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị;

+ Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;

+ Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

d/ Thời hạn giải quyết: không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

đ/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Quy hoạch – Kiến trúc

g/ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấp phép quy hoạch

h/ Lệ phí: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

i/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu 1: Đơn đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch (sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung).

- Mẫu 2: Đơn đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch (sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ).

k/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

l/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009, có hiệu lực ngày 01/01/2010;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, có hiệu lực ngày 25/05/2010;

- Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cấp Giấy phép quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực ngày 22/7/2011;

- Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đồi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cấp Giấy phép quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực ngày 07/01/2013.

Mẫu 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

(sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

 

Kính gửi: ..............................................................1. Chủ đầu tư: ......................................................................................................

- Người đại diện: ....................................., chức vụ: ..........................................

- Địa chỉ liên hệ: ....................................................................,

- Số nhà:………đường: .................................... phường (xã): ...........................,

- Tỉnh, thành phố ........................................

- Số điện thoại: ……………………………………………………

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: ...........................................................

- Phường (xã): .................................. quận (huyện): ..........................................,

-Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………….

- Phạm vi dự kiến đầu tư: ………….. ……………………….………..

- Quy mô, diện tích: ………………………………………………….… (ha)

- Hiện trạng sử dụng đất: ...........................................................................

3. Nội dung đầu tư: .......................................................................................

- Chức năng dự kiến: ......................................................................

- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến: ..........................................................................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: ..........................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

………….., ngày ....... tháng ...... năm....... 

Người làm đơn

(ký tên, ghi rõ họ tên)Mẫu 2: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

(sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

Kính gửi: ..............................................................

1. Chủ đầu tư: ......................................................................................................

- Người đại diện: ..................................., chức vụ: .............................................

- Địa chỉ liên hệ: ....................................................................,

- Số nhà:………đường: .................................... phường (xã): ...........................,

- Tỉnh, thành phố ........................................

- Số điện thoại: ………………………………………………………

2. Vị trí, quy mô xây dựng công trình: .............................................................

- Phường (xã): ................................ quận (huyện): ...........................................,

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………

- Phạm vi ranh giới: ………….. ……………………….………..

- Quy mô, diện tích: ………………………………………………….… (ha)

- Hiện trạng sử dụng đất: ...........................................................................

3. Nội dung đầu tư: .......................................................................................

- Chức năng công trình: ......................................................................

- Mật độ xây dựng: ..........................................................................

- Chiều cao công trình: ......................................................................m

- Số tầng: ..........................................................................

- Hệ số sử dụng đất: ......................................................................%

- Dự kiến tổng diện tích sàn: ..........................................................................m2

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: ..........................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

………….., ngày ....... tháng ...... năm.......

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 3: Giấy phép quy hoạch sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung

(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)CƠ QUAN CẤP GPQH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


(Dự thảo)

……………….., ngày     tháng     năm 20….

 

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

Số……/GPQH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

 

1. Cấp cho chủ đầu tư: ………………………………………………….- Địa chỉ:…………………………..,………………………………………..

- Số nhà: ….. đường:…… phường (xã),…….., Tỉnh, thành phố:……..………

2. Nội dung cấp phép:

- Tên dự án:………………………………………….………………………….

- Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………….

- Phạm vi ranh giới:

- Quy mô, đất đai:…….. ha

- Quy mô dân số (nếu có):……...người.

- Cơ cấu sử dụng đất :……………………………..%

(tỷ lệ đất giao thông, cây xanh, công trình công cộng)

- Mật dộ xây dựng toàn khu vực:……………………%

- Chiều cao xây dựng công trình:……………

- Hệ số sử dụng đất: …………………

- Các yêu cầu về không gian, kiến trúc, cảnh quan: ………………

- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, môi trường: …………………..

3. Thời hạn giấy phép quy hoạch:………….…………………….……...........

…………, ngày ……… tháng ……. năm ……….

Nơi nhận:

- Như trên;

 - Lưu.


 

Cơ quan cấp giấy phép quy hoạch

(ký tên, đóng dấu) 

Mẫu 4: Giấy phép quy hoạch sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)

CƠ QUAN CẤP GPQH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


(Dự thảo)

……………….., ngày     tháng     năm 20….

 

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

Số……/GPQH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

1. Cấp cho chủ đầu tư: ……………………………………………………….

- Địa chỉ:……………………………...,………………………………………..

- Số nhà: ….. đường:…… phường (xã),……….., Tỉnh, thành phố:……..……

2. Nội dung cấp phép:

- Tên dự án:………………………………………….………………………….

- Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………….

- Phạm vi ranh giới:………………………………………………………….

- Diện tích lô đất: …………………………………………………………..m2

- Mật độ xây dựng đối với lô đất: ………………………………………….%

- Chiều cao công trình: ……………………………………………………….m

- Hệ số sử dụng đất đối với lô đất: …………………

- Khoảng lùi công trình: ……………………………………………m

- Các yêu cầu về kiến trúc công trình: ………………

- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, môi trường: …………………..

3. Thời hạn giấy phép quy hoạch:………….……………………..……...........

…………, ngày ……… tháng ……. năm ……….Nơi nhận:

 - Như trên;

 - Lưu.


Cơ quan cấp giấy phép quy hoạch

(ký tên, đóng dấu)2. Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch

a/ Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc (Địa chỉ: Số 168 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét và Cấp chứng chỉ quy hoạch cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. Nếu không cấp thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị.b/ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu);

+ Sơ đồ vị trí của khu vực hoặc lô đất xác định bằng bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/1000- 1/2000 (đối với diện tích > 5ha), tỷ lệ 1/5000 (đối với diện tích ≤ 5ha) do cơ quan- đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

d/ Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

đ/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Quy hoạch – Kiến trúc

g/ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ quy hoạch hoặc Văn bản trả lời đối với các trường hợp không có đầy đủ thông tin để cấp Chứng chỉ quy hoạch.

h/ Lệ phí: Không có.

i/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch.

k/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

l/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009, có hiệu lực ngày 01/01/2010;

- Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực ngày 22/7/2011.

Mẫu 1: Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

Kính gửi: ……………………….1. Tôi tên là (hoặc tên của tổ chức): ...................................................................

- Địa chỉ liên hệ: .............................., đường: .......................................................

Phường (xã/thị trấn):......................, quận (huyện).................................................

- Số điện thoại:.........................................................2. Vị trí khu đất, lô đất đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch:

- .............................................................................................................................

Phường (xã/thị trấn):……………..……. quận (huyện).........................................

- Phạm vi ranh giới: (theo bản đồ hiện trạng vị trí số: ............ do ..................... lập ngày ...................).3. Mục đích của việc yêu cầu cấp Chứng chỉ quy hoạch:

- .............................................................................................................................4. Chức năng công trình dự kiến (nếu có mục đích để đầu tư xây dựng công trình):

...............................................................................................................................

Đề nghị …………...............…cung cấp cho tôi (hoặc tổ chức) Chứng chỉ quy hoạch tại khu đất, lô đất nêu trên.

 


 

TP. Hồ Chí Minh, ngày..…tháng..…năm……

Người làm đơn

Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)


: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2016-3
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2016-3 -> VỤ phổ biếN, giáo dục pháp luật trưỜng đẠi học luật hà NỘI
2016-3 -> VĂn phòng số: 134/vphđbcqg -pl v/v tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-3 -> + Thời gian kiểm tra: 8 giờ 45 phút đến 9 giờ 30 phút
2016-3 -> Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002
2016-3 -> + Thời gian kiểm tra: 8 giờ 45 phút đến 9 giờ 30 phút
2016-3 -> Ủy ban mặt trận tổ quốc quậN 8 LỊch công tác tuầN


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương