CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 21/2007/tt-blđtbxh ngàY 08 tháng 10 NĂM 2007tải về 0.7 Mb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.7 Mb.
#1149
1   2   3   4   5   6   7Phụ lục số 13

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH
ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tên doanh nghiệp dịch vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số fax:


Người liên hệ:

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI NĂM …


Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước
STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch

Thực hiện

%thực hiện/
kế hoạch

1

Doanh thu hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

đồng

 

 

 

 

Trong đó: Tiền dịch vụ

đồng

 

 

 

2

Chi phí cho hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

đồng

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

2.1

Chi cho bộ máy

đồng

 

 

 

2.2

Chi cho lao động về nước trước thời hạn (nếu có)

đồng

 

 

 

 

- Hoàn trả tiền dịch vụ

đồng

 

 

 

 

- Hoàn trả tiền môi giới (trường hợp không đòi được của môi giới)

đồng

 

 

 

 

- Hỗ trợ khác

đồng

 

 

 

2.3

Đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

đồng

 

 

 

 

- Số phải nộp

đồng

 

 

 

 

- Số đã nộp

đồng

 

 

 

 

- Số còn phải nộp (hoặc thừa chuyển quý, năm sau)

đồng

 

 

 

3

Thu nhập trước thuế của hoạt động đưa
người lao động đi làm việc ở nước ngoài

đồng

 

 

 

4

Các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước

đồng

 

 

 

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

đồng

 

 

 

 

- Khác (tiền nộp phạt...)

đồng

 

 

 

5

Lợi nhuận hoạt động đưa người lao động đi
làm việc ở nước ngoài

đồng

 

 

 

6

Thu nộp đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động

đồng

 

 

 

 

- Số phải thu

đồng

 

 

 

 

- Số đã thu

đồng

 

 

 

 

- Số đã nộp

đồng

 

 

 

 

- Số còn phải nộp (hoặc thừa chuyển quý, năm sau)

đồng

 

 

 


Người lập biểu
(Ghi rõ họ tên)

…, ngày … tháng … năm …
TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)Phụ lục số 14

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH
ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiTên doanh nghiệp dịch vụ:

Địa chỉ:
Số điện thoại:

Số fax:


Người liên hệ:

BÁO CÁO

Số lượng người lao động tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài tại tỉnh (thành phố) ...
(6 tháng đầu năm hoặc cả năm)

Kính gửi: - Cục Quản lý lao động ngoài nước
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) …Thị trường
lao động

Tên huyện

Số lượng tuyển chọn và đưa đi

Ghi chú

Số lượng
đã tuyển chọn

Số lượng đã xuất cảnh

Tổng số

nữ

Tổng số

nữ

Bộ đội
xuất ngũ

Đối tượng chính sách

Dân tộc
thiểu số

Đài Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhật Bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 Người lập biểu

…, ngày … tháng … năm …

(Ghi rõ họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP


(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Tên doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu/ tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài:
Địa chỉ:


Số điện thoại: Số fax:

BÁO CÁO
D
ANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KÝ HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI … (NƯỚC, KHU VỰC)

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số
hộ chiếu

Quê quán

Thời hạn
hợp đồng

Ngày dự
kiến xuất cảnh

Ngành nghề

Địa chỉ làm việc

Ghi chú

Nam

NữHuyện

Tỉnh,
thành phố

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: Danh sách lập trên exel, gõ tiếng Việt mã Unicode, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12.Người lập biểu

…, ngày … tháng … năm …
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP


(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Каталог: portals
portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 0.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương