CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 21/2007/tt-blđtbxh ngàY 08 tháng 10 NĂM 2007


Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)…tải về 0.7 Mb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.7 Mb.
#1149
1   2   3   4   5   6   7

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)…


1.Tên doanh nghiệp: .....................................................................................................

- Tên giao dịch: .............................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................

- Điện thoại: .........................................; Fax: ......................; E-mail: .........................

- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ……… ………………….

2. Doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập làm việc tại ........................ đã ký ngày ......... tháng .......... năm ......... với đối tác ....................

- Địa chỉ của tổ chức tiếp nhận lao động thực tập: .......................................................

- Điện thoại: ...........................................; Fax: ............................................................

- Người đại diện: ...........................................................................................................

- Chức vụ: .....................................................................................................................

3. Những nội dung chính trong Hợp đồng nhận lao động thực tập:

- Số lượng: ................................................, trong đó nữ: ..............................................

- Ngành nghề: ..................., trong đó: số có nghề: ................, số không nghề: ...........

- Nơi thực tập (Tên nhà máy, công trường, viện điều dưỡng, trường học, tàu vận tải, tàu cá, ......): ..................................................................................................................

- Địa chỉ nơi thực tập:………………………………………………………………...

- Thời hạn hợp đồng: ....................................................................................................

- Thời gian thực tập (giờ/ngày); ................; số ngày thực tập trong tuần: ....................

- Mức lương cơ bản: .....................................................................................................

- Các phụ cấp khác (nếu có): ........................................................................................

- Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ: ...........................................

- Điều kiện ăn, ở: ..........................................................................................................

- Các chế độ bảo hiểm người lao động được hưởng tại nước đến thực tập: ..................

- Bảo hộ lao động tại nơi thực tập: ................................................................................

- Các chi phí do đối tác đài thọ: ....................................................................................

- Vé máy bay: ............................................ .

4. Chi phí người lao động phải trả trước khi đi (nếu có):

- Vé máy bay: .........................................................................................................

- Học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết: .................................................................

- Bảo hiểm xã hội (đóng cho cơ quan BHXH Việt Nam): .........................................

- Vé máy bay lượt đi: ................................................................................................

- Visa: ........................................................................................................................

- Thu khác (nếu có, ghi cụ thể các khoản): ...............................................................

5. Các khoản thu từ tiền lương của người lao động trong thời gian thực tập ở nước ngoài (thuế hoặc các loại phí theo quy định của nước đến thực tập, ...): ........................................................................................................................

6. Dự kiến thời gian xuất cảnh: ....................................................................................

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.
TỔNG GIÁM ĐỐC

HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phụ lục số 07

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH

ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) ...


1. Tên tôi là:...................................................................................................................

2. Ngày sinh:.......................; Chứng minh nhân dân số: ...........................; ngày cấp: …………………, do ………………… cấp;

3. Địa chỉ thường trú:.....................................................................................................

- Số điện thoại:...............................................................................................................

4. Trình độ học vấn:.......................................................................................................

5. Nghề nghiệp:.............................................................................................................

6. Đơn vị công tác:........................................................................................................

7. Địa chỉ người thân khi cần liên hệ:............................................................................

Đăng ký Hợp đồng cá nhân đi làm việc tại ................... ký ngày ... tháng ... năm ... với ... (tên người sử dụng lao động), địa chỉ: ....................................................

- Ngành nghề làm việc ở nước ngoài:............................................................................

- Thời hạn hợp đồng:.....................................................................................................

- Mức lương cơ bản: …………………………………………………………………

- Thời gian dự kiến xuất cảnh:.......................................................................................

- Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân

+ Hợp đồng lao động (bản sao có bản dịch tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật)

+ Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức).

Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nước đến làm việc, chịu trách nhiệm hoàn toàn về hợp đồng mà tôi đã ký, các chi phí và mọi sự rủi ro; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của công dân theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.

…...., ngày... tháng ... năm ...

Người đăng ký

(Ký tên, ghi rõ họ tên)Phụ lục số 08

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH

ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘISố: ......................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..., ngày ... tháng ... năm ...


GIẤY XÁC NHẬN

đăng ký Hợp đồng cá nhân
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) ......... xác nhận:

1. Ông/Bà:......................................................................................................................

2. Ngày sinh:.................................................................................................................

3. Địa chỉ thường trú:....................................................................................................

Số điện thoại:..............................................................................................................

4. Trình độ học vấn:.......................................................................................................

5. Nghề nghiệp:.............................................................................................................

6. Đơn vị công tác:........................................................................................................

đã đăng ký Hợp đồng cá nhân đi làm việc tại ............... ký ngày...... tháng...... năm...... với ..................... (tên người sử dụng lao động); địa chỉ: .............................................................

- Ngành nghề làm việc ở nước ngoài:............................................................................

- Thời hạn hợp đồng:.....................................................................................................

- Mức lương: ………………………………………………………………………….

- Thời gian dự kiến xuất cảnh:.......................................................................................

...............................................................................................


GIÁM ĐỐC SỞ

(Hoặc người được uỷ quyền)

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Phụ lục số 09

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiTên doanh nghiệp dịch vụ:


Địa chỉ:

Số điện thoại: Số fax:
Số Fax:Tên đối tác ký hợp đồng:
Điện thoại:Tên người sử dụng lao động:
Điện thoại:

BÁO CÁO
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ………….
KÍNH GỬI: …. (TÊN CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, LÃNH SỰ VIỆT NAM Ở NƯỚC SỞ TẠI)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số
hộ chiếu

Ngày cấp

Quê quán

Thời hạn
hợp đồng

Ngày xuất cảnh

Ngành nghề

Địa chỉ
làm việc

Ghi chú

Nam

NữHuyện

Tỉnh,
thành phố

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……., ngày tháng năm
Người lập biểuTỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ghi rõ họ tên)(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Каталог: portals
portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 0.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương