CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 21/2007/tt-blđtbxh ngàY 08 tháng 10 NĂM 2007


Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitải về 0.7 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.7 Mb.
#1149
1   2   3   4   5   6   7

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


1.Tên doanh nghiệp: .....................................................................................................

Tên giao dịch: ............................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................

Điện thoại: .........................................; Fax: ......................; E-mail: ........................

3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: .....................................

4. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..............do ..................... cấp ngày ....... tháng .......... năm .... ……

5. Vốn pháp định tại thời điểm đề nghị đổi Giấy phép: ................................................

6. Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động đã được cấp:

- Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép: …………………………………

- Số Giấy phép đã được cấp: ………/LĐTBXH - GP XKLĐ ngày … tháng …. năm……

Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài quy định tại Điều 78 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hồ sơ kèm theo gồm:

1. .......................................................................................................................

2. .......................................................................................................................

3. .......................................................................................................................

.................................

TỔNG GIÁM ĐỐC

HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)Phụ lục số 05

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH

ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tên doanh nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………………

..., ngày ... tháng ... năm ...ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước


1.Tên doanh nghiệp: ....................................................................................................

- Tên giao dịch: ............................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................

- Điện thoại: ...................................; Fax: ......................; E-mail: ..............................

- Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số ………/LĐTBXH - GP ngày … tháng …. năm…… .

- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ….. ……………………...

2. Doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động làm việc tại ............... đã ký ngày ...... tháng ...... năm …... với đối tác .....................................................................

2.1. Đối tác:

- Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................

- Điện thoại: ..........................................; Fax: ......................... E-mail: .....................

- Người đại diện : ........................................................................................ .

- Chức vụ: .....................................................................................................................

2.2. Người sử dụng lao động (trường hợp người sử dụng lao động không phải là đối tác nêu tại mục 2.1 trên đây): ..................................................................................

- Địa chỉ của người sử dụng lao động: ..........................................................................

- Điện thoại: ...........................................; Fax: ............................................................

3. Những nội dung chính trong Hợp đồng cung ứng lao động:

- Số lượng: ................................................, trong đó nữ: ..............................................

- Ngành nghề: ..................., trong đó: số có nghề: ................, số không nghề: ............

- Nơi làm việc (Tên nhà máy, công trường, viện điều dưỡng, trường học, tàu vận tải, tàu cá,…):......................................................................................................................

- Địa chỉ nơi làm việc: ………………………………………………………………..

- Thời hạn hợp đồng: ....................................................................................................

- Thời gian làm việc (giờ/ngày); ................; số ngày làm việc trong tuần: ...................

- Mức lương cơ bản: .....................................................................................................

- Các phụ cấp khác (nếu có): ........................................................................................

- Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ: ...........................................

- Điều kiện ăn, ở: ..........................................................................................................

- Các chế độ bảo hiểm người lao động được hưởng tại nước đến làm việc: .................

- Bảo hộ lao động tại nơi làm việc: ...............................................................................

- Các chi phí do đối tác đài thọ (nếu có): ............................................................... .

- Vé máy bay: ...............................................................................................................

- Tiền môi giới (nếu có): ...................................... .

4. Chi phí người lao động phải trả trước khi đi:

- Tiền dịch vụ (số tháng và số tiền thoả thuận thu trước): ............................. .

- Học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết: ................................................................. .

- Bảo hiểm xã hội (đóng cho cơ quan BHXH Việt Nam): ........................................... .

- Vé máy bay lượt đi: ................................................................................................ .

- Visa: ........................................................................................................................ .

- Tiền môi giới (nếu có): ...................................................... .

- Thu khác (nếu có, ghi cụ thể các khoản): ..................................................................

5. Các khoản thu từ tiền lương của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài (tiền dịch vụ của những tháng còn lại, tiền môi giới, các loại phí theo quy định của nước tiếp nhận) : ..........................................................................................

6. Các thoả thuận khác giữa doanh nghiệp và người lao động:

- Ký quỹ (nếu có): ...................................................................................................... .

- Bảo lãnh (nếu có): .

7. Dự kiến thời gian xuất cảnh: .................................................................................

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.


TỔNG GIÁM ĐỐC

HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)Phụ lục số 06

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH

ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tên doanh nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………………......, ngày ... tháng ... năm ...

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

Каталог: portals
portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 0.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương