Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanh


Do quãng đường đi của tia phản xạ lớn hơn của tia trực tiếptải về 3.55 Mb.
trang8/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Do quãng đường đi của tia phản xạ lớn hơn của tia trực tiếp r nên pha lệch thêm giá trị :

(4)

Cường độ trường tổng hợp có giá trị phụ thuộc giá trị :

(5)

4. Tính đến ảnh hưởng độ cong quả đất

* Ta biết rằng quả đất hình cầu, còn sóng cực ngắn được truyền trong tầm nhìn thấy. Cự ly nhìn thấy phụ thuộc độ cao an ten phát và thu :


h2


(6)1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương