Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanh


Tính cöôøng ñoä tröôøng khi coù phaûn xaï töø maët ñaáttải về 3.55 Mb.
trang7/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

3. Tính cöôøng ñoä tröôøng khi coù phaûn xaï töø maët ñaát

* Trong thực tế, việc thu nhận tín hiệu luôn bị ảnh hưởng do sóng phản xạ từ mặt đất.Anten phát đặt tại điểm A, anten thu đặt tại điểm B . Điểm A' là ảnh của A qua mặt phản xạ. Trường tại điểm thu B ( ) do tổng hợp trường 2 tia trực tiếp ( ) và phản xạ ( ) . Cường độ sóng trực tiếp được tính như khi truyền sóng trong không gian tự do, cường độ sóng phản xạ phụ thuộc vào tính chất bề mặt phản xạ, góc tới và cực tính sóng, . Khi tính với điểm thu xa, góc tới khá nhỏ, hệ số phản xạ tính bằng 1( cường độ sóng tới bằng cường độ sóng phản xạ). Góc lệch pha giữa sóng trực tiếp và sóng phản xạ phụ thuộc góc quay pha tại điểm phản xạ và hiệu đường truyền. Với giá trị nhỏ, góc quay pha tại điểm phản xạ bằng 1800 với mọi phân cực sóng. Như vậy, nếu quãng đường truyền sóng trực tiếp và phản xạ bằng nhau, = 1800 , cường độ sóng trực tiếp bằng cường độ sóng phản xạ, cường độ trường tổng hợp tại điểm thu bằng 0.

Tuy nhiên, từ hình vẽ ta thấy tia phản xạ phải đi quãng đường dài hơn tia trực tiếp Dr:

(3)1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương