Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanhtải về 3.55 Mb.
trang5/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Heä tieáp ñaát tieâu seùt ñöôïc thöïc hieän rieâng cho nhieäm vuï tieâu seùt cuûa töøng heä thoáng: heä thoáng ñaát cho phoøng thieát bò cuõng ñöôïc thöïc hieän rieâng. Hai heä tieáp ñaát noùi treân ñöôïc noái thoâng vôùi nhau baèng moät thieát bò ñaëc bieät, thieát bò naøy seõ noái thoâng maïch khi seùt ñaùnh, nhaèm giaûm ñieän trôû ñaát cho toaøn heä thoáng, ñoàng thôøi taïo ra maïch ñaúng theá giöõa caùc heä thoáng laøm giaûm toái thieåu aûnh höôûng cuûa seùt vaøo thieát bò.

Khoaûng caùch giöõa caùc heä thoáng tieáp ñaát caùch nhau khoâng quaù 30m.

PHAÀN THÖÙ HAI: CAÁU TRUÙC TRANG THIEÁT BÒ

A. TÍNH VUØNG PHUÛ SOÙNG

1. Vuøng phuû soùng cuûa moät ñaøi phaùt laø vuøng maø trong ñoù cöôøng ñoä tröôøng cuûa ñaøi phaùt lôùn hôn hoaëc baèng cöôøng ñoä tröôøng yeâu caàu cho maùy thu.

Cöôøng ñoä tröôøng taïi ñieåm thu phuï thuoäc vaøo coâng suaát böùc xaï, ñoä ñònh höôùng anten, khoaûng caùch ñaøi phaùt vaø maùy thu, ñieàu kieän truyeàn soùng.

Cöôøng ñoä tröôøng yeâu caàu taïi ñieåm thu phuï thuoäc anten thu vaø ñoä nhaïy maùy thu. Tuy nhieân khi tính toaùn vuøng phuû soùng, ta khoâng theå tính rieâng cho töøng maùy thu, maø tính theo ñònh möùc cöôøng ñoä tröôøng taïi ñieåm thu. Trong truyeàn thanh khoâng daây, cöôøng ñoä tröôøng tieâu chuaån taïi ñieåm thu töông ñoái lôùn, laø 50V/m, baûo ñaûm thu oån ñònh vaø coù khaû naêng giaûm thieåu taùc ñoäng cuûa nhieãu.

2. Tính toaùn cöôøng ñoä tröôøng taïi ñieåm thu khi truyeàn soùng trong khoâng gian töï do.

* Maät ñoä coâng suaát taïi ñieåm thu trong khoâng gian töï do:: Mật độ công suất tại điểm thu ()

: Công suất máy phát (W) (1)

: Hiệu suất anten và đường truyền máy phát, mà suy giảm chủ yếu do cáp

: Độ lợi của anten phát.

: khoảng cách từ an ten phát đến anten thu (m)1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương