Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanh


- Ngaøy nay vieäc söû duïng maùy tính ñaõ raát phoå bieán. Trong moät ñôn vò söû duïng nhieàu maùy tính thìtải về 3.55 Mb.
trang4/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

- Ngaøy nay vieäc söû duïng maùy tính ñaõ raát phoå bieán. Trong moät ñôn vò söû duïng nhieàu maùy tính thì caàn keát noái vôùi nhau (maïng LAND) thaønh maïng noäi boä. Khi ñoù hieäu quaû söû duïng cho caùc coâng vieäc leân raát nhieàu. Ñaëc bieät, seõ cuøng hieäu quaû ñoái vôùi ñôn vò coù söû duïng chung nguoàn thoâng tin vaø trao ñoåi thoâng tin thöôøng xuyeân vôùi nhau. Ñaøi truyeàn thanh laø moät ñieån hình trong tröôøng hôïp naøy.

- Ngoaøi ra, ñeå coù theå söû duïng ñöôïc nguoàn thoâng tin khoång loà vaø keát noái ñöôïc vôùi caùc ñôn vò khaùc, phaûi keát noái maïng noäi boä cuûa Ñaøi truyeàn thanh vôùi maïng Internet qua moät thieát bò Filter vaø ñöôøng ñieän thoaïi.
7. Sô ñoà toå chöùc baûo ñaûm phaùt thanh lieân tuïc:Hình 1.9 – Sô ñoà toå chöùc phaùt thanh lieân tuïc

- Khi yeâu caàu duy trì soùng phaùt thanh phaûi lieân tuïc, thì heä thoáng thieát bò caàn coù ñuû ñeå baûo ñaûm nguoàn tin (aâm taàn) lieân tuïc ñoàng thôøi vôùi nguoàn soùng (cao taàn) lieân tuïc. Sô ñoà nhö vaäy ñöôïc moâ taû trong hình treân.

- Chöông trình phaùt thanh töø Nguoàn löu tröõ (ví duï trong PC Sever) ñöôïc naïp saün vaøo PC1 vaø PC2. Khi baét ñaàu chöông trình phaùt thanh, 2 maùy PC1 vaø PC2 chaïy ñoàng thôøi. Boä choïn A/B seõ nhaän moät trong hai tín hieäu aâm taàn ôû ñaàu vaøo baèng caùch töï ñoäng choïn tín hieäu naøo coù (maïnh hôn) ñeå ñöa vaøo Mixer. PC1, PC2 vaø boä choïn A/B ñoùng vai troø boä phaän duy trì nguoàn aâm.

- Vôùi caùc thieát bò maùy phaùt 1, maùy phaùt 2 vaø chuyeån maïch laø heä thoáng duy trì nguoàn soùng cao taàn. Bình thöôøng maùy phaùt 1 laøm vieäc. Khi maùy phaùt 1 hö seõ chuyeån qua söû duïng maùy phaùt 2. Taûi giaû duøng ñeå kieåm tra maùy döï phoøng.

- Ñeå heä thoáng hoaït ñoäng moät caùch töï ñoäng hoaøn toaøn, thì caàn phaûi trang bò theâm nhieàu thieát bò ñaét tieàn. Khi ñoù heä thoáng trôû neân quaù phöùc taïp, ñaét tieàn vöôït taàm cuûa moät Ñaøi truyeàn thanh caáp huyeän.


  1. Sô ñoà toå chöùc thu tín hieäu töø veä tinh:
Hình 1.10 – Thu veä tinh
Nhieàu vuøng saâu vuøng xa khoâng coù cô hoäi tieáp nhaän soùng phaùt thanh tröïc tieáp töø caùc Ñaøi tænh, Ñaøi Trung öông, thì phaûi trang bò heä thoáng thu töø veä tinh.

Tín hieäu töø veä tinh ñòa tænh (caùch Traùi ñaát 36.000km) raát yeáu, neân phaûi nhôø caùc chaûo (nhoû nhaát hieän nay coù ñöôøng kính 60cm) thu vaø phaûn xaï vaøo tieâu ñieåm. Taïi tieâu ñieåm coù ñaët ñaàu thu ( nhuî LNB) ñöôïc caáu truùc laø boä tieáp nhaän soùng khueách ñaïi (khueách ñaïi tham soá) vaø troän taàn, cho ra soùng mang coù taàn soá thaáp hôn ñeå ñöa vaøo ñaàu thu kyõ thuaät soá. Taïi ñaây tín hieäu tieáp tuïc ñöôïc khueách ñaïi bieán taàn vaø taùch soùng ñeå coù ôû ñaàu ra hai daïng tín hieäu Audio/Video vaø RF. Vôùi tín hieäu Audio coù theå ñöa vaøo Mixer thöïc hieän xöû lyù aâm thanh nhö caùc tín hieäu töø caùc nguoàn aâm khaùc. Vôùi tín hieäu RF, ñöôïc ñöa vaøo caùc maùy thu AM/FM môùi coù ñöôïc tín hieäu aâm taàn (khi caàn nguoàn aâm thanh chaát löôïng cao).


  1. Sô ñôø toå chöùc vaø chuyeån taûi tín hieäu hình

- Ngaøy nay caùc ñaøi truyeàn thanh Huyeän ñeàu ñaõ trang bò caùc thieát bò thu hình (Camera) nhaèm thu nhanh caùc tin töùc thôøi söï noùng hoåi baèng hình aûnh, phuïc vuï coâng taùc thoâng tin, tuyeân truyeàn vaø chæ ñaïo ñieàu haønh.

- Sau khi thu hình xong, boä phaän phoùng vieân coøn phaûi thöïc hieän hai böôùc tieáp theo ñoù laø: chænh söûa vaø chuyeån taûi caùc tin hình ñoù leân ñaøi phaùt thanh truyeàn hình tænh nhôø phaàn meàm xöû lyù hình vaø caùc thieát bò giao tieáp qua maïng.

……Hình 1.11 – Chuyeån taûi tín hieäu hình
10. Heä thoáng choáng seùt – tieáp ñaát:

a. Heä choáng seùt:

Moät heä thoáng choáng seùt coù nhieàu caáp, nhieàu höôùng môùi coù theå giaûm bôùt cöôùng ñoä seùt ñaùnh vaøo thieát bò.

Trong moâ hình ñöôïc moâ taû, coù caùc heä choáng seùt:

- Qua ñöôøng nguoàn lan truyeàn, coù 2 caáp: Caáp thöù nhaát laép boä choáng seùt taïi ngay boát ñieän caáp cho toaøn boä toaø nhaø Ñaøi truyeàn thanh. Caáp thöù hai laép boä choáng seùt taïi baûng caùp ñieän cho töøng phoøng thieát bò vaø laøm vieäc.

- Qua ñöôøng coät thu loâi, treân noùc truï anten noái vôùi ñöôøng daãn seùt baèng caùp ñoàng xuoáng maïng noái ñaát. Ngoaøi loaïi choáng seùt duøng ñieän cöïc Flankin coå ñieån, ngaøy nay ngöôøi ta duøng heä thoáng phaùt tieân ñaïo sôùm baèng “baàu thu seùt”, coù khaû naêng phoùng ñieän ion hoùa thu doøng seùt, taïo ra phaïm vi choáng seùt roäng.

- Qua caùp daãn soùng, laép boä choáng seùt tröôùc khi noái caùp vaøo maùy phaùt.

Heä thoáng tieáp ñaát laø boä phaän cöïc kyø quan troïng cuûa heä thoáng choáng seùt, caùc heä thoáng choáng seùt ñöôïc tieâu seùt qua maïng tieáp ñaát saâu. Theo tieâu chuaån Vieät Nam, ñieän trôû ñaát taïi chaân coät anten phaûi töø döôùi 10Ω.

b. Heä tieáp ñaát:

Heä tieáp ñaát laø moät phaàn ñöông nhieân cuûa heä choáng seùt. Ôû ñaây muoán nhaán maïnh heä tieáp ñaát cho thieát bò baûo ñaûm an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò khi coù seùt vaø baûo ñaûm an toaøn cho ngöôøi khi thieát bò coù söï roø ñieän.


Hình 1.12 – Heä thoáng choáng seùt – tieáp ñaát


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương